Saga Bacardí
01460
ESCRITURA DE VENTA DE PARTE DE CENSO EN CASA DE CALLE AMPLE, HACIA PRAT, POR ANTONIO DARRER Y RIGALT.


En nom de Deu. Amen. Anton Darrer y Rigalt ciutadá de Barcelona. Atenent, y considerant, que ab acte rebut en poder de Domingo Rojas difunt notari publich de Barcelona a setse de Maig mil setcents y tretse Francisco Darrer difunt passamaner ciutadá de Barcelona mon oncle, establí a Cipriá Puig també passamaner ciutadá de Barcelona, als seus perpetuament, las casas baix designadas a cens de cent nou lliuras, dos sous, y nou diners barcelonesos, pagadoras tots anys en dos terminis, so es, la meytat a vint de Janer, y la altra meitat a vint de Juliol. Atenent també y considerant que ab altre acte rebut en poder de dit Rojas notari en lo mateix dia, dit Francisco Darrer concedí llicencia, y facultat a dit Puig de lluir, y quitar del sobredit cens, vuytanta dos lliuras en pensió en nuda percepció, per preu de mil siscentas, y quaranta lliuras barcelonesas, a rahó de sou per lliura. Atenent, no menos, y considerant, que ab altre acte rebut en poder del mateix Rojas notari a divuyt dels prop dits mes, y any lo referit Francisco Darrer feu venda, y absolució al mencionat Cipriá Puig de quatanta dos lliuras en pensió en nuda percepció del sobredit cents. Y que ab altre acte rebut en poder de Ramon Rojas difunt notari publich ciutadá de Barcelona, a vint y nou de Abril mil setcents vint y sis, lo mateix Francesch Darrer feu venda y absolució a dit Cipriá Puig de vint y vuyt lliuras en pensió en nuda percepció del expressat cens. Atenent finalment, y considerant, que lo infrascrit Joan Prat, volent quitar las restants dotse lliuras en pensió compresas en la sobredita llicencia. Y facultat, me ha ofert en diners comptants doscentas, y quaranta lliuras, requirintme li firmás venda y absolució de ditas dotse lliuras. Persó, annuint a dit requiriment. De mon grat, y certa ciencia, per mi, y per mos hereus y successors, vench, y absolch a Joan Prat corredor de orella, ciutadá de Barcelona, present, y als seus perpetuament dotse lliuras en pensió en nuda percepció del sobredit cens, en lo temps de sa imposició de pensió cent nou lliuras, dos sous, y nou diners, y destres en virtut de las dos vendas, y absoluciós sobre calendadas, solament de pensió trenta nou lliuras, dos sous y nou diners, y ara en virtut de la Real Pragmatica publicada en esta ciutat al primer de Agost mil setcents, y cinquanta sobre la reducció de la pensió dels censos redimibles, sols de pensió trenta quatre lliuras, sis sous, y nou diners, que tots anys en los expresats dos terminis rebo, y dit Joan Prat me fa, y presta per tota aquellas casas, ara ab un portal, y antiguament ab dos portals fora en lo carrer publich avall escrit obrints, que en virtut de venda perpetua a ell feta per Maria Anna Solér y Roca, ab acte rebut en poder del notari baix firmat a set Desembre mil setcents sexanta dos, firmat per rahó de señoria, te, y posseheix en la present ciutat en lo carrer vulgarment nomenat "Lo carrer Ample". Se tenen las ditas casas per mi, com a succehint en assó a Anton Darrer difunt passamaner ciutadá de Barcelona mona vi., a cens de ditas trenta quatre lliuras, sis sous, y nou diners, axis com en avant en virtut de la present venda y absolució, se tindrán per mi a cens de fint y set lliuras, dos sous, y nou diners, pagadoras tots anys en dits dos terminis. Y jo tinch las ditas cosas, axis com las ditas casas se tenen per lo Altar de Nostra Señora construit en la Parroquial Iglesia de Sant Esteve de Ripoll, Bisbat de Barcelona, y per son Rnt. Rector ennom de dit Altar, y en domini, y alou del mateix, a cens de quaranta dos sous y no diners barcelonesos pagadors tots anys en la festa de Nadal. Y confrontan las ditas casas a solixent en honor de Francesch Thomas perxer, que antes fou de Francisco Gaudencio Puig comerciant, y antes de Ramon Esteve espaser; a mitgdia en honor de Anton Herms sastre, que antes fou de Domingo Martines matalasser; a ponent en honor de Joan Pasqual perxer, que fou de Joan Colomer mercarer, tots ciutadans de Barcelona; y a tramontana ab dit carrer Ample. Y me pertany lo dit cens, com a hereu huniversal del difunt Anton Darrer botiguer de tall ciutadá de Barcelona mon pare, per ell instituit ab son ultim testament, que feu, y firmá en poder de Joseph Rojas difunt notari publich de número de Barcelona a deu Juliol mil setcents cinquanta hu. Y a dit difunt mon pare pertaía com a hereu universal de dit Anton Darrer passamaner ciutadá de Barcelona, son pare, y avi meu, per ell instituit ab son ultim testament, que feu, y firmá en poder de Joan Bruguera difunt notari publich de Barcelona a setse Juny mil setcents y tres, en lo cas, que tingué lloch per mort sens fills mascles de dit Francisco Darrer passamaner ciutadá de Barcelona mon oncle hereu en primer llich instituit ab lo prop calendat testament. Y a dit mon avi, eo a sa heretat pertañia en virtut del establiment en lo proemi de la present venda, y absolució calendat, fet per dit Francisco Darrer mon oncle de las casas sobre designadas, que estaban subjectas al fideicomis ordenat per dit mona vi ab lo precalednat son testament. La qual venda, y absolució fas, com millor dir, y entendrer se pot, axi que de assi en avant cesse la annua prestació de ditas dotse lliuras de cens, y solament dit Joan Prat me fassa, y preste las restant vint y set lliuras, dos sous, y nou diners. Prometent no demanarli mes las ditas dotse lliuras en pensió en judici, ni fora de ell, ans be sobre ellas imposo a mi, y als meus solenci perpetuo, cedintli axi mateix tots mos drets, y accions, en virtut dels quals tinga, y possehesca las ditas casas francas, y libres de la prestació de ditas dotse lliuras de cens, y altrament puga usar de dits mos drets, y accions en judici, y fora de ell, com millor li convinga, constituintlo per est efecte mon procurador com en cosa propria. Salvat sobre las ditas casas lo restant de dit mon cens, que es vint y set lliuras, dos sous, y nou diners ab tot lo domini mitjá a ell annexo. Y Salvat axi mateix, tant sobre las ditas casas, com sobre lo referit mon cens, lo cens, y demes drets dominicals del Señor directe, com sobre está exrpessat. Y Salvat axi mateix lo lluisme per ditas cosas pagar competent, corresponent a la clausula del seté. Lo preu de la present venda, y absolució es doscentas y quaranta lliuras barcelonesas. Per lo que, renunciant a la excepció del preu no esser axis convingut, a la lley, que afavoreix als enganyats a mes de mitjas, y a altra qualsevol lley, o lley, o dret, que sia a mon favor, dono, y remeto al comprador tot lo mes, que podría valer la cosa venuda, y absolta, y las ditas casas francas de la prestació de dit cens ferli valer, tenir, y possehir, y estarli de ferma, y legal evicció,m sempre, y en tot cas pensat, o impensat, en qualsevol manera esdevinga, tant de dret, com de fet, y de restitució, y esmena de tots danys, gastos, y despesas. Y per cumplir las ditas cosas obligo tots mos bens mobles, e immobles, presents, y esdevenidors, ab totas renuniciacions necesarias. Prometent, y jurant no sols que contra lo sobre referit no faré, ni vindré en temps algun, sino també que lo present contracte no se ha fet en frau del Señor alodial, no de sos drets. En testimoni de las quals cosas axis ho firmo en la ciutat de Barcelona a vint y quatre días del mes de Mars any del Naixement del Señor de mil setcents sexanta y tes. Essent presents per testimonis Mariano Peraller, y Ignasi Termens escrivents en Barcelona habitants.
Item: Dit venedor formo apoca a dit comprador present de ditas doscentas, y quaranta lliuras, que son lo preu de la present venda y absolució. Las quals rebo del comprador en diners comptants realment, y de fet en presencia del notari baix firmat, y dels testimonis avall escrits. Per lo que en testimoni de veritat li firmo la present apoca en Barcelona, dia, mes y any sobredits. Essent presents per testimonis los sobre nomenats.
Anton Darrer, En poder de mi Sebastiá Prats notari, que fas fe coneixer al venedor.