Saga Bacardí
01461
ESCRITURA DE VENTA DE CENSO A FAVOR DE PUGET, POR LOS ADMINISTRADORES DE ANTONIO DARRER Y RIGALT.


En nom de Deu, sia Amen. Sie notari, com Anton Darrer y Rigalt comerciant matriculat, ciutadá de Barcelona, y familiar del Sant Tribunal de la Inquisició del present principat en son nom propri, y lo Rnt. Dr. Llorens Pujol Pbre. y Beneficiat en la Parroquial Iglesia de Sant Cugat del Rech de la mateixa ciutat, lo Magnifich Joseph Pujol y Pujol ciutadá honrat de Barcelona, Juan Pau Gispert, y Miquel Girona comerciants matriculats de la dita present ciutat, com a administradors dels bens del referit Anton Darrer y Rigalt elegits, y nomenats ab altre dels capitols resultants de la transacció y concodria firmada per, y entre lo referit Anton Darrer de una, y sos acrehedors de part altre rebuda en poder del notari avall escrit als vint días del mes de Mars del any prop passat de mil setcents sexanta dos. En dits respective noms, fent emperó, estas cosas ab intervenció, y presencia del Rnt. Dr. Miquel Darrer Pbre. y Beneficiat en la Parroquial Iglesia de Sant Just y Sant Pastor de la present ciutat, avall concentint. Per pagar, y satisfer al Molt Ilustre Ajuntament dels Señors Corregidors y Regidors de la present ciutat de Barcelona, noucentas deu lliuras moneda barcelonesa a bon compte de major quantitat, que lo referit Anton Darrer y Rigalt está devent al dit Molt Ilustre per rahó de atrassos de la administración de carns del any passat de mil setcents cinquanta nou, de la qual dit Darrer fou caxer. Per tant. De son grat y espontanea voluntat per ells, y sos successors venen, y per titol de venda concedeixen a Joan Puget comerciant, ciutadá de Barcelona encara que aussent lo notari avall escrit per ell present y estipulant, y als seus, y a qui ell voldrá perpetuament, tot aquell cens de penció annual vint y set lliuras, dos sous y nou diners moneda barcelonesa, que deduida la corresponció quedan francas vint y sis lliuras, junt ab tot lo domoni mitjá a aquell anexo, firma, fadiga de trenta días, y altres drets dominicals, y porrata. De la penció corrent, pencions y porratas en avant devedoras, y lo preu de aquell en cas de lluició, si es lluible, y demes accessoris, que tots anys, ço es la meitat lo die vint de Janer y la altre meitat lo die vint de Juliol, Joan Prat corredor de orella, ciutadá de Barcelona, fa, y presta a dit Anton Darrer y Rigalt, y est per los titols avall escrit reb sobre totas aquellas dcasas ab un portal fora obrint que lo referit Joan Prat en virtut de venda perpetua de dita casas a son favor y dels seus feta per Maria Roca viuda de Guillem Roca Ferrer mercer, ciutadá de Barcelona, Joseph Soler caballerayre, y Maria Anna Bler y Roca conjuges ab acte rebut en poder del D. Sebastiá Prats notari publich de número de Barcelona als----- prop passat te, y posseheix en la present ciutat y carrer vulgarment dit Carrer Ample, cerca lo carrer dels Agullers. Que antes habían estat de Joan Serra passamaner, y antes de Cipriá Puig també passamaner ciutadans de la present ciutat. Y se tenen ditas casas per dit Anton Darrer, y Rigalt venedor, aixi com en força de la present venda en avant se tindrán per dits compradors al referit cens de vint y set lliuras dos sous y nou diners y domini mitjá, pagador en los referits termonis la meitat en lo die vint del mes de Janer y la altre meitat en lo die vint del mes de Juliol. Y dit Anton Darrer y Rigalt las te com del die present en avant dit comprador las tendrá per lo Altar de Nostra Señora de la Parroquial Iglesia de Sant Esteve de Ripollet, Bisbat de Barcelona, y per son bener Rector en nom de dit Altar, y baix domini, y alou de aquell, al cens annual de quaranta dos sous, y nou diners barcelonesos perpetuament pagadors en lo die a festa de la nativitat del Señor. Y ha de saberse que las referidas casas se tenían per la Señora Seleramunda difunta muller de Bernat de Tornamira cuyrasser ciutadá de Barcelona al cens de tres morabatins, y una quarta part de un morabatí, ab son domini mitjá, emperó lo dit cens, junt ab sos drets dominicals fou estinct, y absolt per la mateixa Señora Seleramunda ab son ultim y valido testament, que feu y firmá en poder del Dr. Ramon de Forest per autirotat Real notari publich de Barcelona als dotze días del mes de Febrer del any del Señor de mil trescents noranta vuyt, ab qual testament llegá, absolgué diffiní, y remeté lo dit cens de tres morabatins, y quarta part de un morabatí junt ab tots los drets dominicals a favor de Andreu Casovery difunt ciutadá de Barcelona. Y aixi mateix se ha de saber, que antes las referidas casas se tenían per Francisco Darrer passamaner, ciutadá de Barcelona al cens de cent nou lliuras dos sous y nou (al qual Francisco Darrer ha siccehit dit Anton Darrer com avall se expressará) emperó per lo mateix Francisco Darrer de dit cens fou concedida llicencia y facultat a Cipriá Puig passamaner pocessor de ditas casas de lluir, y quitar vuytanta dos lliuras en penció en nuda percepció com de dita facultat consta ab acte rebut en poder de Domingo Rojas difunt notari publich de número de Barcelona als setse de Maig mil setcents tretse en forsa de la qual facultat per lo mateix Francisco Darrer foren venudas, absoltas, diffinidas, y remesas a dit Cipriá Puig com a pocessor de ditas casas setanta lliuras en penció en nuda percepció, ab dos partits, ço es quaranta dos lliuras ab acte rebut en poder del Dr. Domingo Rojas notari publich de número de Barcelona als divuyt Maig mil setcents y tretse, y vint y vuyt lliuras ab acte rebut en poder del Dr. Ramon Rojas notari publich de número de dita present ciutat als vint y sinch Abril mil setcents vint y sis, y las restants dotze lliuras restaban a lluir de dit cens de vuytanta y dos lliuras han estat venudas, absoltas, y difinidas, per lo sobre dit Anton Darrer y Rigalt al expresat Joan Prat ab acte rebut en poder de dit Dr. Sebastiá Prat notari als vint y quatre días del mes de Mars prop passat. Y afrontan ditas casas a orient ab altres casas de Francesch Thomas perxer, ciutadá de la present ciutat antes de Francisco Gaudencio Puig, y antes Ramon Estece; a mitgdie ab honor, eo altres casas de Anton Herms sastre, que antes havia estat de Domongo Martinez matalasser; a ponent ab honor de altres casas de Joan Pasqual perxer, que antes habían estat de Joan Colomer mercader, tots ciutadans de la present ciutat; y a tremuntana ab lo carrer Ample. Y especta lo referit cens al dit Anton Darrer, y Rigalt com a hereu de la universal heretat y bens que foren del difunt Anton Darrer y Rojas, botiguer de tall son pare instituhit ab son ultim y valit testament, que feu, y firmá en poder del Dr. Joseph Rojas difunt notari publich de número de Barcelona als deu días del mes de Juliol del any passat de mil setcents cinquanta y hu. Al referit Anton Darrer y Rojas pertanyia y espectava com a hereu universal de altre Anton Darrer passamaner, ciutadá de Barcelona son pare, que tingué lloch per haver mort sens fills mascles Francisco Darrer passamaner germá de dit Anton Darrer y Rojas, substituhit ab lo ultim, y valido testament, que dit Anton Darrer passamaner feu, y firmá en poder del Dr. Joan Bruguera difunt notari publich de Barcelona als setse Juny mil setcents y tres. Y al dit Anton Darrer passamaner espectaba en virtut de establiment per ell de las mateixas caas perpetuament fet a favor del sobredit Cipriá Puig passamaner, ab lo qual fou imposat dit cens, com de dit establiment consta ab acte rebut en poder de dit Domingo Rojas notari publicu de número de Barcelona als setse días del mes de Maig del any mil setcents tretse. Qual venda fan aixi com millor dir, y entendrer se pot ab lo pacte emperó avall escrit, y seguent.= Que dit comprador tinga de pagar lo lluisme, que per rahó de la present venda será degut. Y ab dit pacte, y no en altre manera ran, y fer entenen la present venda, extrahent las cosas venudas de son poder posant aquellas en ma, y poder de dit comprador. Prometent entregarli pocessió corporal, real y actual o quasi de las ditas cosas venudas, donantli facultat, que de sa propria authoritat se la puga pendrer ab clausula de constitut, cedintli aixi mateix tots los drets, y accions a dits venedors competents, en forsa dels quals puga dit comprador y mos seus demanar, cobrar, y rebrer lo referit cens porrata de la penció corrents y pencions en avant devedoras, y lo preu en cas de lluició, y tots los demes accessoris de aquell. Y venint dit cas de lluició vendrer y absoldrer aquell, firmar los actes per rahó de domini o Señoria rebrer, y cobrar los lluismes, usar del dret de fadiga, o prestacio, y fer tot lo demes, que lls dits venedors, antes de la present venda fer podrían constituhintlo son procutador, com en cosa propria. Dient, y intimant al referit Joan Prat pocessor de ditas casas, y demes, que menester sie que paguia lo dit cens al referit comprador, aixi com antes de la present venda devia pagarlo, y satisferlo a dit Anton Darrer, y Rigalt venedor. Salvat lo cens y demes drets dominicals al referit Señor director y alidial competent, y aixi mateix Salvat lo lluhisme que per rahó de la present venda li será degut. Lo preu de la present venda, es noucentas deu lliuras barcelonesas, qual preu en virtut de facultat, y postestat, que ab lo present donanm, y convedeixen al referit comprador sel detindrá en son poder a fi, y effecte de pagarlo, y satisferlo al Molt Ilustre Ajuntament de Corregidor y Regidors de la present ciutat, per las causas, y rahons en lo preludi de la preent venda expressadas, del qual en lo temps de la paga cobrará apoca ab cessiò per defensar la present venda, volent, que feta dita paga succehesca dit comprador en los mateixos drets, y li competescan las mateixas preeminencias y prerrogativas, que competirían al dit Molt Ilustre Ajuntament, sino se li fos satisfeta dita quantitat. Y aixi renunciant a la excepció de no ser dit preu aixi convingut, no rebut a la lley ultra dimidium, y a tot y qualsevol altre dret, y lley, que afavoreix los puga. Donan en dits respective noms a dit comprador. Lo mes, que pot valer lo dit cens venut, del preu sobre referit. Convenint, y prometent en los expressats noms al dit comprador, y als seus la present venda ferli tenir, y valer, y estarli de ferma, y legal evicció, sempre, y en tot cas ab restitució., y esmena de tots danys, y gastos. Per lo que ne obligan es a saber, dits Anton Darrer, tots sos ens, y dits Rnt. Dr. Llorens Pujol Pbre. Magnifich Joseph Pujol y Pujol, Joan Pau Gispert, y Miquel Girona, en lo expressat nom de administradors, los bens del referit Anton Darrer, y no los seus propris per tractar negoci ageno, mobles e immobles, presents, y esdevenidors. Renunciant a qualsevol dret, y lley que valer y afavorir los puga, y a la que prohibeix la general renunciació. Y per major firmesa de ditas cosas juran a nostre Señor Deu Jesu Christ, y a sos Sants quatre Evangelis en ma, y poder del notari avall escrit, no sols, totas las ditas cosas atendrer, y cumplir, y contra aquellas, no fer, ni venir sino també, que lo present contracte no se ha fet en frau del dit Señor alodial, no de sos drets. Y lo dit Rnt. Dr. Miquel Darrer y Rigalt Pbre. a estas cosas present, no sols presta son consentiment a totas las sobre ditas cosas, sino també de son grat, y espontanea voluntat promet al dit Joan Puget, y als seus contra la dita venda, y demes cosas sobre expressadas, y en dita venda contengudas no fará ni vindrá per rahó de qualsevols vincles, forsan oposats sobre las cosas venudas, ni per altre qualsevol causa, o rahó. Per lo que obliga tots sos bens mobles e immobles, preents, y veniders, renunciant a qualsevol dret, y lley, que valer, y afavorir li puga, y a la que prohibeix la general renunciació. En testimoni del que aixis ho firman en la ciutat de Barcelona vui que contam als dos días del mes de Maig del any de la Nativitat del Señor de mil setcents xexanta y tres. Essent presents, y cridats per testimonis Thomas Comelles y Ramon Vila escrivents en la present ciutat habitant. Y dits venedors, y concencient als quals jo lo notari avall escrit fas fe coneixer, han firmat de sa respective ma.
Anton Darrer y Rigalt, Dr. Llorens Pujol Pbre. Dr. Miquel Darrer Pbre. Joan Pau Gispert, En poder de mi Ramon Font yAlier notari.