Saga Bacardí
01469
ESCRITURA DE CONFORMIDAD POR MIGUEL GIRONA Y RIGALT, POR LO APROBADO POR ANTONIO DARRER Y RIGALT.


Sia a tots notori, com jo Miquel Girona y Rigalt comerciant matriculat, cuitadá de Barcelona, com a altre dels administradors y cessionaris dels bens del infrascrit Anton Darrer. Per quant ab la concordia feta y firmada per lo Rnt, Dr. Miquel Darrer Pbre. Beneficiat de la Parroquial Iglesia de Sant Just y Sant Pastor de esta ciutat, Magdalena Darrer y Pujol, muller de dit Anton Darrer, comerciant y familiar del Sant Offici, ciutadá de Barcelona, y lo procurador de dit Anton Darrer, (que se troba lloada, y aprobada per lo mateix Anton Darrer, ab altre acte rebut en poder del notari infrascrit lo dia dinou dels corrents mes) de una part, y los administradors, y cessionaris dels bens del predit Anton Darrer en dita concordia expressats de part altre, rebuda en poder del mateix notari infrascrit, en lo citat dia dinou dels corrents mes, y any se digué que jo com administrador, y cessionari predit lloaria, y aprobaria dita concordia, pectas, y capitols de ella. Perço accedint ala referida concordia en dit nom de administrador, y cessionari, De mon grat y certa ciencia lloo, aprobo, ratifico, y confirmo la mencionada concordia, de ells, estipulat, desde la primera linea fins a la ultima, de la qual, y dels dots pactes, y capitols estich plenament cerciorat per lectura clara, y distincta que men ha fet lo notari infrascrit. Y la mateixa concordia, ni algun de sos capitols, no lo en ells estipulat no fer, ni venir, ni tampoch revocarho e temps algun per alguna causa, o rahó, ans be prometo aquells, y quiscun de ells attendrer, y cumplir, guardar, y servar sens dilació, ni escusa alguna, ab lo acostumat salarid e procurador, y ab esmena de totas missions, y despesas. Al cumpliment del que obligo, en quant mira a la obliogació en nom meu propri tots, y sengles bens, y drets meus, en quant emperó mira a la obligació en dit nom de administrador, y cessionari los bens de dita administració, mobles e immobles, presents, y veniders, renunciant a qualsevol lley, y dret, que valer y ajudar me puga, y a la que prohibeix la general renunciació, y per pacte a mon propri for, submetentme al for, y jurisdicció del Ilustre Señor Corregidor de la present ciutat de Barcelona, o de altre qualsevol tribunal, y superior secular solament, ab facultat de variar lo judici, y fas y firmo escriptura de ters baix pena de ters en los llibres dels tersos de la curia de dit Señor Corregidor, o de altre qualsevol superior secular solament, per la qual obligació los dits respectibe bens meus, y de dita administració mobles, e immobles, presents y veniders, roborantho ab jurament que en ma anima fas, y presto. En testimoni del que aixi ho firmo en la ciutat de Barcelona a vint y un dias del mes de Agosto del any de la Nativitat del Señor de mil setcents sexanta quatre. Essent presents per testimoni lo Magnifich Pere Guell Dr en medicina en Barcelona domiciliat, y lo Rnt. Dr. Bernat Vilerrea Pbre. Rector de Sant Estece de Servelló. Bisbat de Barcelona, y lo dit Señor Miquel Girona conegut per mi lo notari infrit, que fas fe escrigué de sa propria ma.
Miquel Girona y Rigalt, En poder de mi Pere Pagés notari.