Saga Bacardí
01470
ESCRITURA DE DEVOLUCIÓN DE BIENES PERSONALES EMBARGADOS A ANTONIO DARRER, DADOS A SU ESPOSA MAGDALENA PUJOL Y PUJOL.


Sia a tots notori, com jo Magdalena Darrer, y Pujol muller de Anton Darrer y Rigalt mercader, y Familiar del Sant Ofici ciutadá de Barcelona. Per quant ab altre acte rebut en poder del notari avall escrit al primer de Setembre del any prop passat Francisco Creus sastre peller, y Joan Casals menor matalasser, ciutadans de Barcelona com a elegits, y anomenats a saber dit Francisco Creus per part de dit Anton Darrer y Rigalt, y dit Casals per part dels acrehedors, y cessionaris dels bens de dit Darrer a fi de formar un aransel, y reserva de alguns bens mobles, y alajas, que se havian de entregar a dit mon marit per la decencia de sa casa, dels que est cedí a dits acrehedors ab la concordia firmada entre mi lo procurador de dit Anton Darrer mon marit, y lo Rnt. Dr. Miquel Darrer y Rigalt Pbre,. Y Beneficiat de la Parroquial Iglesia de Sant Just y Sant Pastor de la present ciutat de una, y dits acrehedors, y cessionaris de part albre, rebuda en poder de Pere Pages notari publich real colegiat de número de Barcelona als dinou de Agost any prop passat. Declararen que se havia de entregar a dit mon marit los mobles y alajas que avall se continuaran, y com per part dels infruts administradors se he hagen entregat dits mobles, y alajas. Per tant. De mon grat y certa sciencia firmo apoca a Joan Pau Gispert, y Miquel Girona, comerciants matriculats encaraque ausents, y lo notari avall escrit com a publica persona per ells presents, y estipulants. De los mobles y alajas de casa que se me han entregat inseguint lo estipulat en las sobre calendadas concordias, y declaracions, quals son com se segueixen.
Primo: La roba de port, y us del Señor anton Darrer.
Item: La e port, y us de la Señora Magdalena.
Item: Vuyt llansols de lli.
Item: Quatre llansols de tela.
Item: Dotse llansols de bri.
Item. Sis llensols de estopa.
Item: Setse cuxineras de tela.
Item: Vuyt cuxineras de estopa.
Item: Los matalassos de son llit.
Item: Quatre matalassos ab las pots, y banchs corresponents per los llits del servey, y dos coxins.
Item: Los matalassos coberta de indiana, cotxe y coxins del llit del Dr. Miquel Darrer.
Item: La cotxe de indianas bauetas blancas, cobrellit de alafaya verde, cobrellit de indiana, y cuxins del llit de dit Señor Anton Darrer.
Item: Dos cotxes de las cusadas per los llits del servey.
Item: Quatre cortinas de tela blanca dels balcons.
Item: Deu cortinas de bayeta, taramaras, y franellas.
Item: Dos cortinas de alafaya verda dels portals, y las dos corinas de domas vert de la arcoba.
Item: Un llit de peu de gall pintat ab sa capsalera en lloch del bo, ques troba existent per lo us de dit Señor Anton, que se li deurá comprar.
Item: Vuyt cadiras de vaqueta de mascovia ab tatxas de llautó.
Item: Nou tamboretillos, y a cadira poltrona.
Item: Totas las cadiras de boga y mes divuyt de novas de boga pintadas que se li deuran comprar.
Item. Un lligador de noguer lo millor ques troba al segon piso, y un milrall ques deurá comprar de dos quartas.
Item: Lo escriptori de noguer de la recambra.
Item: los quatre quadros de la recambra.
Item: La taula rodona d enoguer, y taula de pi, los dos pahissos de fruytas ab sa guarnició daurada, y las armas del sant tribunal ques troban en lo quarto del cap de la escala.
Item: Los dos quadros lo un de Santa Rosa, y altre de Santa Catharina de Cena.
Item. La paperera, y taula ab lo trabuquet, tinter, y polsera de estany ques troba en lo quarto del fostar.
Item: Sis estovallas, y divuyt tovallons de lli, y cotó.
Item: Sis estovallas, y divuyt tovallons de bri.
Item: Sis estovallas de estopa.
Item: Sis tovallons de lli, y sis de bri.
Item. Dotse axugamans.
Item: La roba usada de cuynar.
Item: Tota la roba del tossino.
Item: Quatre candaleros de llautó.
Item: Una llumanera gran, y altre de xica de llautó.
Item: Una caldera mitjana, un escalfador, y copa petita de aram, y una xucolatera, y la cassa de aram, cassó y calderó.
Item: Divuyt plats de estany, dos platas medianas, y una de gran.
Item: Dos ollas de ferro, una de gran, y altre de petita.
Item: La pastera, garrafera, graellas, pava molls de ferro, mitja lluna, gavinets de la cuyna, tallant, covartorris, llum, y trespeus de ferro, y dmes tarrissa, vidre, y sedassos de la cuyna.
Item: Lo brassol, ab sos matalassos, trona ase de escalfar lo llit, y escala ab peu de fusta.
Item: Del rabost los togifarrers, taula de posar lo tossino, caixa de la sal, caixa ab los lliures vells, gerras, y tot lo comestible.
Item: Un armari gran de alba dels dos que son al quarto cerca el rebost.
Item: Lo armari de alba escur que es a la recambra del segon piso, y la caiseta de alba.
Item: Sis culleras, y sis furquillas de plata, y gavinets.
Item: Las dos tauletas petitas negras.
Item. Los estorets arrimaderos de fonch de la segona sala.
Item: Las estoras de terra dels quartos
Item: Sis gressarets de Señora.
Item. Tots los gots, tassas de vidra, y tarrissa que troban existents.
Lo modo de la entrega de dits mobles y alajas es que los confesso haver rebut per real entrega a totas mas voluntats. Y aixi renunciant a la excepció de la cosa no ser aixi o entregada, y a la general del dret otorgo la present apoca, si que també prometo a dits administradors, que semrpe y quant per part de ells seré requirida, donaré compte, y rahó d dits mobles, y alajas, y los restituiré aquells. Tot lo que prometo atendrer y cumplir sens escusa alguna ab lo acostumat salari de procurador, restitució y esmena de tots danys, y gastos, obligan per so tots mos bens mobles, e immobles haguts, y per haver, ab totas renuncias necesarias. Y aixi otorgo la present apoca en esta ciutat de Barcelona als catorse dias del mes de Febrero del any de la Nativitat del Señor de mil setcents sexanta y sinch. Y dita Señora otrogant ( a la qual jo lo infrit notari dono fe coneixer) ho firma essent presents per testimonis Francesch Fabregas, jove boter, y Rafel Daudella jove sabater en Barcelona habitants.
Magdalena Darrer, En poder de mi Ramon Matheu y Smandia notari.