Saga Bacardí
01473
ESCRITURA DE TOMA DE POSESIÓN Y RECONOCIMIENTO SOBRE EL MAS DEU, POR ANNA MARIA DARRER.


En la Parroquia de Sant Juliá de Altura terme de la vila de Tarrasa, Bisbat de Barcelona, als dinou días del mes de Maig del any mil setcents setanta y sis. La Señora Anna Maria Miquel, y Darrer en Barcelona domiciliada, viuda del Sr. Joseph Miquel, y Sala, botiguer de paños, ciutadá que fou de dita ciutat. Per quant ab acte rebut en poder de mi lo notari baix firmat a vuyt del corrent mes de Maig, los marmessors y executors del testament de Sa. Marianna Ferrer, y de Ferrer difunta en Barcelona residint, veneren a dita Señora Anna Maria com a mes donant en lo encant publich, y a qui son dret, y causa tindria perpetuament, tota aquella casa, mas, y heretat nomenada Casa Deu, antes Cellent ab son molí fariner, y ab totas sas terras, honors, y possessions tamt cultas, com hermas, aixi de secar, com de regariu, y ab sos masos, dirruhits units a la mateixa heretat, drets, actius, y passius, y pertinencias universals, junt ab la facultat de pendrer aygua per dit molí, y per regar algunas de las terras de la propria heretat, y també ab diferents partits de censos imposats ab diferents establiments de porcions de terra de dita heretat, situada en dita Parroquia de Sant Juliá de Altura, y altras circumvehinas, y no menos ab tots los drets y accions pera recobrar las pessas de terra, sobre los quals están radicats dits censos, e impugnar, en tot, o en part sos establiments, ab que foren imposats, y demes cosas explicadas, y compresas en lo acte de dita venda, ab lo qual prometeren dits venedors a dita Señora compradora entregarli possessió corporal, real, y actual, o quasi de las cosas venudas, li donaren facultat peraque de sa propria autoritat y sens ministerio de justicia se la pogués pendrer y retenir, y entretant tardaría en pendrerla constituhiren a sa marmessoria, y a ells mateixos com a marmessors predits tenerlas, y possehirlas per ella, y en son nom. Perso tant de sa propria autoritat, com en virtut de la facultat aa ella concedida per dits venedors, en lo calendat acte. Ha pres possessió corporal, real, y actual o quasi de totas las referidas cosas per ella compradas ab tots sos drets, y pertinencias universals sens impediment, no cotradicció de persona alguna, en esta forma es a saber. Que constituida dita Señora Anna Maria devant la casa de dit Mas, ha obert las portas del portal principal de ella, ha entrat, y exit de las mateixas, y ha tancat, y obert ditas portas. En lo respectiu a dita heretat ab totas sas terras, censos, y drets constituida en una de las pessas de terra alterosa de la mateix alterosa de la mateixa heretat, ha extes la vista sobre ella, y que desde aquell loch podía veurer, ha pres terra, y jerbas de la propria pessa, y la ha espargidas vers sos quatre vens principals, y constituida devant la casa de dit molí fariner, ha obert las portas de son portal principal, ha entrat, y exit de ella, y ha tancat, y obert ditas portas, y tot en señal de dita possessió de totas las referidas cosas per ella compradas, y finalment ha protestat, que per ditas diligencias entenia, com ha entes pendrer, y pretenir dita possessió natural, y civilment, y com millor en dret tingues lloch, havent estat presents per testimonis Felix Argemir pagés de la vila de Sabadell Bisbat de Barcelona, y Joan Vilella arriero ciutadá de Barcelona.
Y en consequencia de dit acte de possessió, en lo mateix dia dinou Maig, y en la referida Parroquia de Sant Juliá de Altura, dita Señora Ana Maria Miquel y Darrer, ha requirit a Vicent Girbau pages y arrendatari de dita casa, y heretat den Deu, y a Jaume Comas Moliner, y arrendatari de dit molí fariner, peraque desde el dia de dita venda fins vuy, y del dia present en avant regoneguen per dueña, y Señora de las referidas casa, heretat, y molí ab sas terras, y drets, a ella dita Señora Anna Maria, y li paguen sos respective preus de arrendament, aixis com antes reogonexian, y pagar los devian dita Señora Marianna Ferrer y de Ferrer quant vivía y despres de son obit a dits Seors venedors sos marmesors, altra notigicació no aguardada. Y dits arrendataris han respost que durant sos arrendaments regonexerian, y pagarían conforme se trobavan requirits, assent present per testimoni los sobre nomenats.
Semblantment en dita Parroquia de Sant Juliá de Altura y en lo expressat dia dinou de Maig, la enunciada Señora Anna Maria Miquel y Darrer, ha requirit a Joseph Cusidor pagesos de la Parroquia de Sant Esteve de Castellar, y a Vicens Girbau pagés de la citada Parroquia de Sant Juliá, llogaters de diferents pessas de terra de regadiu de la referida heretat den Deu, pera que del dia de dita venda fins vuy, y del dia present en avant, regonegan per Dueña y Señora de dita heretat ab sas terras, y drets, a ella dita Señora Anna Maria, y li paguen sos respective loguers durant son degut temps aixis com antes regoneixian, y pagar devian a dita Da. Marianna de Ferrer quant vivía, y despres de son obit a dits venedors sos marmessors, altre notificació no aguardada. Y dits llogaters han respost, que regonexerian, y pagarían conforme se trovan requirits, essent presents per testimoni dits Feliu Argemir, y Joan Vilella.
Aixi mateix en la vila de Sabadell, y dia sobre expressat dinou Maig, la mateixa Señora Anna Maria Miquel y Darrer ha requirit a Francisco Ferran y a Francisco Figueras pagesos de dita vila llogaters també de terras de regadiu de la mencionada heretat, lo mateix que als ultimament sobre expressats. Y dits llogaters ha respost, que regonexerian, y pagarían conforme se trobavan requrits, essent presents per testimonis los mateixos Feliu Argemir, y Joan Vilella.
Despres en la enunciada Parroquia de Sant Juliá de Altura, y dia sobre expressat dinou Maig, la propria Señora, y dia sobre expressat dinou Maig, la propria Señora Anna Maria Miquel y Darrer ha requirit a Joseph Cusidor, a Vicens Puigvert,---- de Sant Esteve de Castellar, y a dits Vicens Girbau pagés y Jaume Comas Moliner, bohigaures, o parcers de diferents pessas de terra de la referida heretat den Deu, baix certs pactes, y parts de fruits, peraque desde el dia de dita venda fins vuy, y del dia present en avant, regoneguen per Dueña, y Señora de la mencionada heretat den Deu ab sas terras, y drets, a ella dita Señora Anna Maria, y li paguen sas respective parts de fruits, y cumplen los pactes que se trovan obligats, aixis com antes regoneixian, las pagavan y cumplir devian a dita Da. Marianna Ferrer quant vivía, y despres de son obit a dits venedors los marmessors altra notificació no aguardada. Y dits bohigaires, o parcers han respost, que regonexerian, y pagarían, com y també cumplirían conforme se trobavan requirits. Essent presents per testimonis los nomenats Feliu Argemir, y Joan Vilellas.
Consecutivament en dita vila de Sabadell, y dia sobrfe expressat dinou de Maig, la enunciada Señora Anna Maria Miquel, y Darrer ha requirit a Pere Llonch, y a Isidro Bosch pagesos de terra de la referida heretat, lo mateix que als ultimament bohigaires sobre mencionat. Y dits bohigaires, o parcers han respost, que regonexerian, y pagarían, com y també cumplirán conforme se trobavan requrits, essent presents per testimonis los repetits Feliu Argemir, y Joan Vilella.
No menos en dita vila de Sabadell, y dia sobre expressat dinou Maig, la referida Señora Anna Maria Miquel, y Darrer ha requirit a Pere Llonch en nom propri, y com a succehint a Anna Maria Llonch sa difunta mare, a Isidro Bosch, a Ignasi Giralt pagesos, a Feliu Creus cirurgiá, a Jaume Comas Moliner, succehint a Lluis Miró, a Damiá Sanmiquel pages tots de dita vila de Sabadell, a Jaume Ribatallada en nom propri, y com a succehint a Francesch Ribatallada, son germá, a Vicens Puigvert pagesos, a Jaume Calafalch fuster, a Joseph Boadella, a Joan Boadella, pagesos de la Parroquia de Sant Esteve de Castellar, a Isidro Fogueras pages de la Parroquia de Sant Pere part forana de la vila de Tarrassa a Simeon Font paraire, a Pau Mimó treballador, a Joan Griera treballador, y a Pau Aymerich Moliner de dita vila de Sabadell, censuaris o prestants censos per difrents pessas de terra a ells respecttivament establertas de la expresada heretat den Deu, peraque del dia de dita venda fins vuy, y del dia present en avant regoneguen per dueña, y Señora de las referidas casa, heretat y molí ab totas sas terras, censos, y drets a ella, dita Señora Anna Maria, y li paguen sos respective censos aixis com antes regonexian, y pagar devian a dita Da. Marianna Ferrer quant vivía, y despres de son obit a dits Señors venedors sos marmessors altra notificació no aguardada, reservantse no obstant com se ha reservat tot, y qualsevol dret, y acció que li competesca, y puga espectar pera impugnar, y reprobar en tot, o en part los establiments ab que foren imposats dits censos, y sos actes consecutius, y qualsevol de ells, usar de prelació o fadiga, y recobrar las pessas de terra ab sos drets, sobre las quals se trovan radicats dits censos, o be aprobarlos, o deixarlos de aproba conforme be li apareixerá. Y dits censuaris, o reddituaris han despost, que regoneixerian, y pagarían conforme se trobavan requirits, a escepció de Isidro Bosch, que ha respost, que sa pessa de terra la tenia venuda a Joseph Farres pagés masover de la erras den Feu de la Parroquia de Sant Vicens de Junqueras, essent presents per testimonis dits Feliu Argemir, y Joan Vilella.
En continuacio en la mencionada vila de Sabadell y dia vint de dit mes de Maig, dita Señora Anna Maria Miquel y Darrer ha requirit a Joseph Pagés pagés de la Parroquia de Sant Vicens de Junqueras, censuari, o prestant cens també per pessa de terra de la expressada heretat, lo mateix que als ultimament censuaris sobre expressats, y reserva allí explicada, Y dit Pages ha respost, que regoneixeria, y pagaría conforme se troba requirit. Essent presents per testimonis dits Feliu Argemir y Joan Vilella.
Aixi mateix en la referida Parroquia de Sant Juliá de Altura, y en dit dia vint Maig, la enunciada Señora Anna Maria Miquel, y Darrer ha requirit a Francesch Berenguer, y Francesch Figueras pagesos de la prop dita Parroquia censuaris, o prestant censos també per pessas de terra de la mencionada heretat, lo mateix que als referits altres censuaris, y reserva allí explicada. Y dits Berenguer, y Figueras han respost, que regoneixerian, y pagarían conforme se trobavan rquirits. Essent presents per testimonis los citats Feliu Argemir y Joan Vilella.
Item: En dita Parroquia de Sant Juliá de Altura, y en dit dia vint Maig, la nomenada la Señora Maria Miquel y Darrer ha requirit a Francesch Galí fabricant de paños de la vila de Tarrassa, censuari, u prestant cens per pessa de terra de la expressada heretat, lo mateix, que als referits altres censuaris, y reserva allí sobre explicada. Y dit Galí ha respost, que regonexeria, y pagaría conforme se trobava requirit, essent presents per testimonis dit Feliu Argemir, y Vicens Girbau pagés de dita Parroquia de Sant Juliá de Altura.
També en la prop dita Parroquia de Sant Juliá en dit dia vint Maig, la enunciada Señora Anna Maria Miquel y Darrer ha requirit a Joseph Cusidor fill de Joan Cusidor, pagesos de la Parroquia de Sant Esteve de Castellar, bohigaire, o parcer de pessa de terra de la expresada heretat, lo mateix que als demes bohigaires sobre mencionats. Y dit Joseph Cusidor ha respost, que regonexeria, y pagaría com y també cumpliría conforme se trobava requirit. Essent presents per testimonis dits Feliu Argemir, y Vicens Girbau.
De totas las quals cosas de la aprehensió de ditas possessions, dels requiriments sobre expressats, y demes, la nomenada Señora Anna Maria Miquel, y Darrer ha requirit a mi lo infrit notari llevas acte publich peraque conste, que fou fet en dits respective días, y llochs, y en presencia de dits testimonis. Y la Señora requirent coneguda per mi dit notari ho firma.
Anna Maria Miquel y Darrer, En poder de mi Joseph Ponsico notari.