Saga Bacardí
01474
ESCRITURA DE ENTREGA DE ENSERES, Y AJUSTE DE CUENTAS SOBRE COSAS VENDIDAS, DADAS POR LA MASA DE ACREEDORES HACIA MAGDALENA PUJOL Y PUJOL.


Sia a tots notori. Com jo Magdalena Darrer y Pujol muller de Anton Darrer mercader y Familiar del Sant Ofici, ciutadá de Barcelona, Atenent que ab altre acte rebut en poder del notari avall escrit al primer de Setembre mil setcents sexanta y quatre Francisco Creus sasntre paller, y Joan Casals menor matalasser, ciutadans de Barcelona com a elegits y anomenats a saber dit Creus per part de dit Anton Darrer, y dit Casals epr la de dits acrehedors, y cessionaris del mateix Darrer, pera formar un aransel y reserva dels bens mobles, y alajas que se havian de entregar a dit Anton Darrer de tots los que est cedí a sos acehedors, quals judicarian prudencialment necessitava per la decencia de sa casa, declararen, que se li havian de entregar los bens mobles y alajas en dit acte expressats, y que avall en la primera nota se continuaran, dels quals ab altre acte rebut en pdoer del notari avall escrit als catorse de Febrer mil setcents sexanta y sinch en firmá apoca a Joan Pau Gisper y Miquel Girona comerciants matriculats de la present ciutat com a administradors dels bens de dit mon marit, Y respecte de que en un, ni altre de dits actes se troba continuada la estima dels mobles, y alajas, que forebi, y en ells se expressan, qual estima per los sobredits Francisco Creus, y Pere Joan Casals feta y firmada queda en pdoer meu y de ella quedo contenta, qual he entregada al notari avall escrit a fi de continuarla en lo present acte. Y de altre part per ma manutenció y sustento venguó diferents mobles, y alajas que avall en la segona nota se especificaran. Per tant. De mon grat y certa sciencia (lloant primerament y aprobant los sobredits actes ab thenor del present dich, y declaro que los mobles continuats en la primera nota avall insertada, y firmada per los sobredits Creus y Casal, foren estimats per ell a las quantitats que en aquells respectivament se expressararan. Y aixi mateix en la segona nota se continuaran per venda que fiu dels mobles y alajas en aquella individuats la quantitat de trescentas setanta dos lliuras quatre sous, y sis diners que serviren per lo sustento de ma casa y familia, com es llargament es de veurer de las notas signadas de número 1 y nº 2 que son del thenor seguent.
Nota y estima de la roba y aparatos se donaren y entregaren a Anton Darrer com consta de la apoca firmada per Magdalena Darrer y Pujol rebuda en poder de Ramon Matheu y Smandia notari publich de número de Barcelona al primer de Setembre mil setcents sexanta y quatre.
Primo: Tota la roba del us y port de dit Anton Darrer.
Item. Tota la roba del us, y port de Da. Magdalena Darrer.
Item: Vuyt llansols de lli a rahó de tres lliuras setse sous...............................30Ll 8S.
Item: Quatre llansols d etela de P- de tres lliuras deu sous............................14Ll.
Item: Dotse llansos de bri a rahó de dos lliuras sinch sous............................27Ll.
Item: Sis llansols de estopa a rahó de una lliura dsu sous...............................9Ll.
Item: Setse cuxineras de telas a rahó de quatre sous.......................................4Ll.
Item: Setse cuxineras de bri a rahó de quatre sous..........................................3Ll 4S.
Item: Vuyt cuxineras de estipa a rahó de tres sous...........................................1Ll 4S.
Item: Los matalassos del llit, y trasportins de dit Señor.................................36Ll.
Item: Quatre matalassos medians ab son llit de peu de gall..........................18Ll.
Item: Dos cuxins................................................................................................1Ll 10S.
Item: La colxa de indianas nova....................................................................12Ll.
Item: Dos bayetas blancas, y cobrellit de dit Señor Darrer.............................2Ll.
Item: Quatre coxins..........................................................................................2Ll 10S.
Item: Dos colxas usadas del llit del servey......................................................5Ll.
Item: Quatre cortinas tela blancha dels balcons...........................................10Ll.
Item: Deu cortinas bayeta tararraras y franellas...........................................2Ll.
Item: Dos cortinas tafeta verdas dels portals, y las cortinas de domas vert de la arcoba.............................................................................................................15Ll.
Item: Un llit de peu d egall pintat ab sa capsalera..............................................5Ll.
Item: Vuyt cadiras baqueta de mascovia ab taxas de llautó...............................19Ll.
Item: Nou tamboretillos, y la cadira poltrona....................................................21Ll.
Item: Dotse cadiras boga pintadas......................................................................1Ll.
Item: Un lligador de noguera..............................................................................2Ll 5S.
Item: Lo escriptori gran de noguer....................................................................18Ll.
Item: Quatre quadros de la recambra................................................................12Ll.
Item: La taula rodona de noguera, y la taula de pi.............................................5Ll.
Item: Dos quadros de pahisos de fruicos ab sa guarnició dorada y las obras del sant Tribunal................................................................................................................1Ll.
Item: Santa catharina de Cena...........................................................................3Ll 10S.
Item: La papalera ab lo traboqueret, tinter, y polsera de estany........................2Ll.
Item: Dos estovallas, y divuyt tovallons de llí, y cotó.........................................9Ll.
Item: Sis estovallas, y divuyt tovallons de bri.....................................................6Ll.
Item: Sis estovallas de estopa.............................................................................4Ll 10S.
Item: Dotse aixugamans.....................................................................................2Ll 10S
Item: La roba usada de cuynar...........................................................................1Ll 16S.
Item: La roba del tocino..........................................................................................6S.
Item: Quatro candeleros de llautó.....................................................................1Ll.
Item: Una llumanera gran de llautó, y altre de xica.........................................2Ll.
Item: Una caldera mitjana un escalfador una copa petita de aram, una xacolatera una cassa de aram, un caso, y un calderó divuyt plats de estany dos platas medianas, y una de gran.................................................................................................................18Ll 11S.
Item: Dos ollas de ferro una de gran, y altre petita........................................2Ll 10S.
Item: La pastera, garrafera, graellas, pala, y molls de ferro, mitja lluna gavinets de la cuyna, un tallant covarroras, llum, tres peus de ferro, y demes tarisa, vidre, y saldasos de la cuyna...............................................................................................................7Ll 18S.
Item: Lo brasol ab sos matarasos, trona, asse, de escalfar lo llit, y escala de peu de fusta................................................................................................................4Ll 14S.
Item: Los botifarrers, taulas d eposar lo tosina, caixa de la sal, ab los llits vells gerras, y tot lo comestible......................................................................................................1Ll.
Item: Un armari gran de alba......................................................................18Ll.
Item: Un armari de alba obscur, y una caixa de alba..................................10Ll.
Item: Sis culleras, y sis forquillas, y gavinets de plata..................................6Ll.
Item: Dos tauletas petitas negras...................................................................1Ll 2S.
Item: Per las astoras, y arrimaderos de jonchs de la segona sala................1Ll 4S.
Item: Per las astoras de terra del quarto......................................................1Ll 8S.
Item: Sis brasarets de la sendra....................................................................1Ll 10S.
Item: Per tots los pots tasas de vidre y terrissa que troban existents...........1Ll 8S.

430Ll 18S.

Declaram nosaltres abaix firmats asaver Pere Joan Casals comerciants. Per part dels cessionaris del Señor Anton Darrer y Francisco Creus per paert de dit Anton Darrer que las robas, y trastos de casa que se ha entregat y apartat la Señora Madalena Darrer per son parato, y desencia de casa, y de dit Señor Darrer feta la ajusta sstima com sobre exrpessa importa las ditas quatra centas sinquanta lliuras divuyt sous moneda catalana, y peraque constia ho firmam en Barcelona a vint y set de Abril mil setcents sexanta sis.= Pera Joan Calals y Galceran.= Francisco Creus.
Nº 2, nota del que jo magdalena darrer y Pujol he venut dels bens de Anton darrer mon marit per lo sustents y gasto de ma casa, y familia.
Primo: Una safata de plata vella de pes vint onsas, a rahó d euna lliura setse sous la onsa.....................................................................................................................36Ll.
Item: Quatre candaleros junt ab lo platet de las espavilladoras pes setanta onssas plata vella a una lliura setse sous la onsa.............................................................................126Ll.
Item: Un calix....................................................................................................35Ll.
Item: Una cullera gran plata vella pes tretse onsas a rahó de una lliura setse sous la onssa...................................................................................................................25Ll.
Item. Una piqueta plata vella pes dotse onsas a rahó de una lliura setse sous la onssa...................................................................................................................21Ll 12S
Item: Sos culleras, y dos furquillas de plata vella.............................................17Ll.
Item: Una copa de llautó....................................................................................24Ll.
Item: Sis dotsenas plats de estany.......................................................................38Ll.
Item: Sis llansols de bri, y dos de tela.................................................................11Ll. 5S.
Item: Dos dotsenas y mitja de toballons a sinch sous quiscun............................7Ll 10S.
Item: Quater estovallas.......................................................................................5Ll 5S.
Item: Una dotsena, y mitja cuixineras a sinch sous............................................4Ll 10S.
Item: Vuyt tovallolas a deu sous..........................................................................4Ll.
Item: La xacolatera gran, y la orgá de la aygua................................................10Ll.
Item: Dos matalassos de la criada.......................................................................6Ll.
Item. Una olla de ferro.........................................................................................1Ll 2S 6D.

372Ll 4S 6D.

Lo modo de la entrega de ditas cosas es que aquellas confeso haver rebut en diner comptant, y per real entrega a mas voluntats, y aixi renunciant a la excepció de la cosa no ser aixi, y a la general del dret no sals li firmo la present apoca, si que també prometo donar compte, y rahó a dits administradors de totas las sobre ditas cosas semre, y quant per ells me ho será demanat. Per lo que en obligo tots mos bens mobles, e immobles, haguts y per haver. En testimoni del que otorgo la present apoca en esta ciutat de Barcelona als disset dias del mes de Juny del any de la Nativitat del Señor de mil setcents sexanta sis. Y dita otorgant (a la qual jo lo infrit notari dono fe coneixer) ho firma. Essent presents per testimonis Joseph Junqueras jove apotecari y Valentí Saló jove sabater en Barcelona habitants.
Magdalena Darrer, En poder de mi Ramon Matheu y Smandia notari.