Saga Bacardí
01475
ESCRITURA DE RETROCESIÓN DE CENSO EN EL MAS DEU, DE CRUZ HACIA ANA MARIA DARRER.


En nom de Deu, amen. Feliu Cruz cirurgiá de la vila de Sabadell, Bisbat de Barcelona. Per quant ab acte rebut en poder de Joseph Anton Puig y Gorchs, notari publich de la vula de Tarrassa de dut Bisbat a onse Octubre de mil setcents setanta quatre. Lo procurador de Da. Maria Anna Ferrer, y de Ferrer en Barcelona domiciliada. Estabilí y emfiteosim concedí a mi, y a qui jo vldré la pessa de terra que avall designaré, durant es a saber las rabassas dels primers seps en ella plantadors, baix diferents pactes a cens de quatre lliuras quatre sous en nua percepció tots anys pagadoras a onse Octubre, ab entrada de trenta sinch lliuras y reserva del domini a dit cens annexo. Y respecte que la infra Señora Anna Maria Miquel y Darrer comprá, com a mes donant en lo encant publich de la marmessoria y executors del testament y ultima voluintat de dita Da. Maria Anna Ferrer a las horas la difunta, tota la heretat nomenada den Deu, y diferents partits de censos perpetuos de terra de paro de dita heretat (entre los quals es designat lo cens sobre imposat) ab tot sos drets, y pertinencias, situat en la Parroquia de Sant Juliá de Altura, terme de dita vila de Tarrassa, y designat en lo acte de dita venda rebut en poder del notari baix firmat a vuyt Maig prop passat. Per qual motiu trobantse Señora de dit cens la expressada Señora Anna Maria Miquel, me ha ofert retornarme las ditas trenta sinch lliuras de entrada, y demes gastos, acostumats, y que seme tingan ocasionar per motiu del calendat establiment com y també pagar lo lluhisme se dega satisfer per ell, su jo li reddis y remuncias la dita pessa de terra. Y atenten que la pessa de terra establerta se troba encara en lo mateix costat que quant jo la adquirí, y pera cumplir los pactes del citat estabiliment, havia ab grans diferents quantitats, per los quals, y per altres motius me es mes útil acceptar dita oferta, y reddir la infra pessa que me retenirsela. Perço, de ma libre voluntat y certa sciencia per mi, y per tots mos hereus, y successors reddesch, retrocedesch, y renuncio a dita Señora Anna Maria Miquel y Darrer viuda de Joseph Miquel y Sales ciutadá de Barcelona com a Señora inmediata de dita pessa de terra, y del explicat cens, en virtut de dita venda, encara que ausent per ella lo infrit notari present, y de qui sond ret, y causa tendrá perpetuament, tota aquella pessa de terra herma de tinguda tres quaretas seis cortans forment de sembradura poch mes o menos, ab sas entradas, y eixidas, drets y pertinencias universals, y tot lo útil donini, y natural possessió, y altre qualsevol dret me expecta en dita pessa de terra, que en virtut del calendat establiment tinch y posseheix dins dita heretat per esser part de ella, y lloch nomenat La Serra del Pi, y se troba designada ab dit son vens en lo número sis de la sobre calendada compra. Se te dita pessa de terra per dita Señora Anna Maria Miquel y Darrer en virtut de dita sa compra a dit cens en nua percepció de quatre lliuras quatre sous, aixi com de vuy en avant dits cens extinguit per la present la mateixa Señora Ana Maria tendrá la designada pessa de terra per lo Señor, o Señors se demonstrien als censos, y carrechs en son capbreus. Y termina de llevant ab honors de Joseph Oriach mediant un camí que allí es; de mitgdia ab terras de la heretat de dit Oriach; de ponent ab honors del mateix Oriach mediant lo torrent que allí es: y de tremuntana ab terras de dita heretat. La qual reddició, retrocessió, y renuncia fas com millor en dret tinga lloch, y persó prometo a dita Señora Anna Maria Miquel, entregarli possessió corporal, real, y actual, o quasi de dita pessa de terra, li dono facultat peraque de sa propria autoritat se la puga pendrer, y retenir, y entretant que tardará en pendrerla, me constituhesch tenirla, y possehirla per ella, y en son nom. Y per ultim li cedesch tots mos drets, y accions peraque puga valerse de ells judicial, y extrajudicialment, com millor li convinga. Per lo qual efecte no sols la constituhesch ma procuradora cm en cosa propria, sino també cancello, y anullo en quant a mon interes lo calendat acte de establiment, sas forsas, y obligacions, de manera que de vuy en avant no pugan mes aprofitar a mi, ni a mos successors ni dañar a dita Sñeora Anna Maria Miquel y Darrer ni als seus. Salvant sempre sobre ditas cosas retornadas los censos, y demes drets del Señor o Señors perqui se tingan. Y prometo lo present contracte tenir sempre per ferm, y agradable baix obligació de tots mos bens, y drets ab totas renuncias necesarias. Y juro a Deu Nostre Señor contra aquell no fer, ni venir per causa ni rahó alguna, y que no se ha fet en frau del Señor per qui se tinga, ni de sos drets. Y a continuación firmo apoca a dita Señora Anna Maria Miquel de trenta vuyt lliuras quinse sous per los motius expressats en lo exordi del present acte, los quals rebo en diner comptant en presencia del notari y testimonis avall escrits. Y se declara quedar advertits per lo infrit notari que de est acte se ha de pendrer rahó dins los sis días seguents al present en lo offici de hipotecas de esta ciutat, y despres en altre qualsevol offici de hipotecas ahont especte dins un mes consecutiu al de cada un de ells, per los efectes en la Real Pragmatica de hipotecas. Y ho atorgan en Barcelona als dinou días del mes de Noembre any del Naixament del Señor de mil setcents setanta y sis. Essent presents per testimonis Francisco Ferrús y Joseph Janer escrivents en Barcelona habitants. Y lo atorgant, conegut per mi lo infrit notari, ho firma.
Felix Cruz cirurgiá, En poder de mi Joseph Ponsico notari.