Saga Bacardí
01478
ESCRITURA DE NOTIFICACIÓN DE SEÑORIA SOBRE COMPRA HECHA POR ANA MARIA DARRER.


En la ciutat de Barcelona als vint y dos días del mes de Febrer del any del Naxament del Señor de mil setcents setanta nou. Matheu Campo porter Real ciutadá de Barcelona, mediant lo jurament prestá en lo ingrés de son ofici a fet relació a mi lo notari avall scrit com entre las onze y dotze horas del matí del dia present, a instancia de March Bach notari real y causidich ciutadá de esta ciutat, com a procutador del Rnt. Mariano Vieta Pbre. com a obtentor del benefici baix invocació de Santa Maria y Santa Elizabeth en lo Castell de Miralles instituhí y fundá. Del Ilustre Señor Fr. D. Anton de Magarola, y de Clariana Cavaller profeso de la Sagrada y Militar Religió de Sant Juan de Jerusalem com a Recibidor de la mateixa en lo Priorat de Cataluña, y com a tal representant la comanda de Sant Joan de Barcelona, y del Ilustre Señor D. Anton de Meca y de Cardona, Marqués de Ciutadilla, com de dita procutac onsta en poder del notari avall escrit als divuit dels corrents mes y any, de que ab lo present dono fe. Presentá a Anna Maria Miquel y Darrer viuda en esta ciutat domiciliada, una requesta en escrits que es del thenor seguent.=
Molt be sap, e ignorar no deu Vm. Señora Anna Maria Miquel y Darrer, com ab acte rebut per Joseph Ponsico notari publich de número de la present ciutat, als vuit Maig mil setcents setanta sis, y per lo preu de vint y dos mil sinch centas lliuras, los marmessors de Doña Marianna Ferrer firmaren y otorgaren venda a favor de Vm. del Mas Deu y Sellent, y altres masos a ell units, situat en la Parroquia de Sant Juliá de Mura, ab la expressió de tenirse baix alou, y domini directe de aquells Señors se demostrarían, y a la prestació de aquells censos, y servituts que manifestarían per los capbreus també li consta que no podent dubtar dit venedor que los requirents eran Señors directes de diferents massos y terras compresas en dita venda le previngueren de demanarlos ab anticipació alguna gracia del lluisme se causaría ab ella, y que habent consentit los requirents en ferla de la sexta part baix varias reservas, se previngué a Vm. en la venda, ab esta noticia, y consideració, a lo que habían los requrents consentit, la acceptá, y se firmá respectivament a Vm.= No menos li consta que habent confiat Vm. tots los poders al Señor Anton Amat gendre de Vm. sobre est particular se li ha fet ostenció per repetidas vegadas dels titols, y documents que acreditan, que lo Rnt. Mariano Vieta com a obtentor del benefici,. Baix invocació de Santa Maria, y Santa Elizabeth fundat en lo Castell de Miralles, es Señor directe del Mas Sallent ab las terras, del Mas Calvera ab sas terras, y de una pessa de terra dita Las Planas, o de partinencias del mas Sasplanas. Que lo comenador de Barcelona, de la Religió de Sant Joan de Jerusalem, no es del Mas Camp, vuy dirruit, y de una pessa de terra dita antiguament Canamá, y que los Señors del Castell de Clasquerí y lloch de Castellar ho son (com del terreno ahon queda situat, los dos molins lo in fariner, y lo altre bataner, y del de las circunsferencias, y immediacions. Que se li han entregat compas de dits titols, y se li ha facilitat totas las noticias, que ha demanat. Deu saber també que del comisionat gendre de Vm. no dubtant de ser los requirents Señors directes dels dits masos, se ha escusat per lo regular en satisferlos lo que los es degut de lluisme per no quedar accordes entre si dits Señors directes de la extensió y comprehensió de los respective alous, en consquencia de dita causa, o reparos han possat los requirents a acordar y convenir entre si sas respective pretencions, ab escripturas de concodria firmada als trenta de Janer del corrent any y rebuda per Balthasar Olivares y de Plana notari publich de número de Barcelona lo que se posa y dexa en poder del mateix notari com a notari del present requiriment, junt ab lo instrument de que en ella se fa menció ab llibertat de manifestarho tot a Vm. dins lo temps del requiriment per inteligencia, y ,oticia de Vm. y ab dit conveni no sols se han reciprocament declarat la extensió, y comprehensió de los indubitats alous, si que han convingut tots los dubtes los occorrian, cedirtze lo un al altre, lo que los ha aparegut convenint per aclarar lo assumpto, ab facultat de que puga lo un valenze dels titols, y documents del altre, en quant tinga mira al interés de dits Señors directes, y no altrament. Per ultim deu saber, que en virtut de dit conveni no ocurra a un quart motiu per diferir lo pago del lluisme a uns Señors directes regoneguts per tals per lo venedor dels massos per un pocehit, y entera per un mateixa acceptant, y consentint la gracia del sisé, sobre referida, y molt menos ab lo suposat pretext de un o altre dubta voluntar sobre algun poca extensió de terreno, diferir lo page corresponent al alou cert, y constant dels requrents, y com en las de persistir Vm. en las ideas que sias al present ha manifestat, y de denegarse al pago de dit lluisme tingan dret los requirents de apartarse de ditas gracia, per haberla consentida baix la condició impicita de regoneixer los de bona fe esos respective alous, pagarlos los lluismes, y no meurerls disputas voluntarias.= Per lo tant March Bach notari real y causidich ciutadá de Barcelona com a procurador dels Ilustres D. Fr. Anton Magarola recibidor de la Sagrada Religió de Sant Joan , y en est nom per tant seus, y representant los drets del Comenador de Barcelona per trovarse al present vacant la dita comanda, del Señor D. Anton Meca y de Cardona, Marqués de Ciutadilla y del Rnt. Mariano Vieta obtentor de dit Benefici segons lo lo poder de que se li fa ostensió, per una, dos y tres vedadas y per tantas quantas en dret menester sia, requireir, y interpella a Vm. que encontinent poguia a los principals lo lluisme degut per rahó de dita venda confessia, y la previo baix son alou los mansos, y terras que son bais sos respective domini directe, y conforme a lo que dels Señors directes tenen entre si convingut, y pactat, y en cas de resistirse a tan justa demanda, y de promourer dubtas, se apartan de la gracia del seté que habían feta y protestan de acudir en continent a llegitim superior, no sols per compellir a Vm. a dita confessió, y regoneixament. Si de instar lo cobro del integro lluisme y usar dita Vm. de tots los drets y accions, y demes que tinga lloch requirint a Vm. Señor notari.= Y per la llegitima notificació de dit requiriment entregá copia de ell a la mencionada Anna Maria Miquel personalment trovada haventi fet ocular ostensió a dit poder, de las quals cosas me requirió a mi dit notari llevás lo present acte que fonch fet en la ciutat de Barcelona dia, mes y any sobre dits y lo mateix porter (al qual jo lo notari avall firmat fas fee coneixer) ho firmá de s ama, sent present, y cridat per testimoni lo Magnifich Sr. En drets Mariano Oliveras y de Plana en esta ciutat domiciliat, y Miquel Guitart scrivent en la mateixa ciutat de Barcelona resident.
Matheu Camps, En poder de mi Balthasar Oliveras y de Plana notari publich de número de Barcelona.