Saga Bacardí
01479
ESCRITURA DE RESPUESTA A LA NOTIFICACIÓN POR LA SEÑORIA, SOBRE COMPRA HECHA POR ANA MARIA DARRER.


En la ciutat de Barcelona als vint y tres días del mes de Febrer del any del Naxament del Señor de mil setcents setanta nou. Pere Serra notari real y causidich, ciutadá de Barcelona, com a procurador de Anna Maria Miquel y Darrer viuda de Joseph Miquel y Sales botiguer de paños, ciutadá de esta ciutat. Com de sa procura consta ab acte rebut en poder de Felix Camplloch notari publich, que fou de número de Barcelona als sis de Febrer de mil setcents setanta set. Constituit personalment en los estudis de la casa de mi lo notari avaix escrit, situada en esta ciutat y en lo carrer den Petrixol, responent a un requiriment que la dita sa principal se presenta lo dia de ahir, entre las onze, y dotze horas del mitgdia, a instancia del Ilustre Mariano Vieta Pbre. del Ilustre Señor Recibidor de la Sagrada Religió de Sant Joan de Jerusalem, en est Principat de Cataluña, y del Ilustre Señor Marques de Ciutadilla, o de son respectiu procutador. Entre las tres y quatre horas de la tarde, a presentat a mi lo dit y avall escrit notari un paper de resposta que es del thenor seguent.=
Responent Pere Serra notari causidich de esta ciutat, y procurador de la Señora Anna Maria Miquel y Darrer, viuda, segons consta del poder de que fá estensió, a un requiriment que se li ha presentat a instancia de March Bach també notari causidich com a pretés procutador dels Ilustres Señors D. Rnt. Anton de Magarola recibidor de la Sagrada Religióde Sant Joan de Jerusalem, y de D. Anton Meca y Cardona, Marqués de Ciutadilla, y del Rnt. Mariano Vieta Pbre. Diu que desde que se otorgá a son favor la venda del Mas Deu o Sellent, cituat en lo terme de Sant Juliá de Altura ab totas las terras, honors, y pertinencias, se han practicat de son orde, o ab son consentiment las messivas diligencias, per averiguar los Señors directes dels diferents Masos, y partidas de terra, de que respectivament se integrá dita heretat, qual era la consistencia, y extensió de sos respective alous, y finalment qual estimació corresponia a las fincas alodials de cada hu, ab proporció al preu total de la compra, tal lluny ha estat de procurar pretextos, o difugio voluntaris per diferir la liquidació, y apago del lluisme corresponent a cada hu dels pretesos Señors directors consentin se indica, en dit requirement. Que sobre haber en tot instes los dominios directes, que se han mostrat en las terras, y altres fincas de dita heretat, com son lo real fisch, per lo Moli fariner, y cens que se reb sobre lo altre mili bataner, y aixi mateix sobre la facultat de regar las terras ortivas de la mateixa heretat, lo carlá de terras y lo procurador del Collegi de Sant Pau de esta ciutat, lo Rector de Jonqueras, y altres fins ara no se ha averiguat la verdadera estensió, y estimació dels sectores, que correspongan al contador de Sant Joan de Barcelona, als Barons de Castellar, ni al obtentor del Benefici baix onvocació de Santa Maria y Santa Elizabeth fundat en lo Castell de Miralles. Y la concordia que ultimament se suposa firmada en treinta Janer del corrent any, es una proba convincent dels dubtes, que han occorregut entre los mateixos Señors directes. Baix se han vist obligats a transigirlos, precindint encara de la validitat de la transacció, entre los mateixos transigents, de que ninguna forsa pot tenir, aixi en respecte a la pocessora de dita heretat, com ab altres Señors alodias. No se expressa en lo requiriment, qual sia la quantitat que corresponga pagarse per las terras, o proprietats, que se hajen figurat alodials dels requirents, y es aixis, que antes de constar certa, no per la sola confessió, y regoneixensa dels mateixos transigents, sino per titols certs, clars e indubitats, la consistencia de cada alou, y la estimació, que hagut, respecte al total preu li correspon, no pot saberse lo que justament acredites dits Señors ni considerarse culpables lo retart de la responent.= En lo acte que a son favor se otorga, no se designaren clars y distintament los acords de aquest, o altre Señor directe. Se digué solament en termes vagos, que generalment, com aixi ho regoneixen los Señors requirents, que la heretat, y terras ques venían, se tenían baix domini de aquells Señors, y a la prestació dels censos, y servituts, que se demostrarían. En esta suposició las difficultats que se han trobat, y que actualmente subsistexen en la major part, per determinar los alous, y regular lo valor del lluisme, jamás poden ser atendibles per privar a la responent la gracia promesa, y estopulada en la mateixa venda.= Per ultim, la responent sens entendrer aprobar lo contengut del requiriment, en quant puga serli perjudicial, repeteix en scrits la declaración de las interior que varias voltas a fet de paraula son grandes Anton Alat y Pont, a saber, que ha estat y está prompta a satisfer lo lluisme degut, y a confessar, y capbrevar los masos, y terras que demostresn, y justifiquen, legitimament estar subjectes a sos respectius dominis, añadint ara que lo que entre si hagen pactat, y convintut dits Señors, no pot ser de la mateixa consideració relativament al interés de la compradora, ates especialmente que segons consta als requirents, no totas las terras y fincas de que se compon la referida heretat están sugjectes a son domini directe. Que al contrari han regonegut la existencia de altres Señors, aquó la responent ha satisfet lo cntingent del lluisme, y perfi que en quant a algunas de las terras de dita heretat no se han manifestat alodials de agun Señor, y per lo tant deuhen presumirse francas y libres de la servitut del domini directe. Y donant esta resposta a dit requirent, requireix al notari Balthasar Oliveras, que no donia copia de una cosa, sens insertir de la altra.= Lo qual paper de respostas entregat, y per mi lo dit y avall scrit notari acceptat, y ab altra y inteligible veu llegit devant dels testimonis avall scrits, lo mencionat Para Serra me requirí llevás lo present acte, y que no donás copia de dita requesta sens incerto de la present resposta, tot lo que fonch fet en la ciutat de Barcelona, doa, mes y any sobredits, y lo dit requirent (al qual jo lo notari avall firmat fas fé coneixer) la firma de sa ma essent presents y cridats per testimonis lo Magnifich Dr. en drets Mariano Oliveras, y de Plana en esta ciutat domiciliat, y Miquel Guitart scrivent en la mateixa residint.
Pere Serra notari, En poder de mi Balthasar Oliveras i de Plana notari publich de número de Barcelona.