Saga Bacardí
01481
ESCRITURA DE ALQUILER DE CASA EN CALLE MERCADERS, DE PADELLÁS HACIA ANTONIO DARRER.


Sia a tots notori, com jo D. Ignasi de Padellás y Togores en esta ciutat de Barcelona domiciliat. Per temps es a saber de sinch añs, que conensaran a correr lo dia primer de Abril del any proxim vinent de mil setcents vuytanta y vuyt, y finiran al ultim de Mars del any mil setcents noranta y tres. De mon grat y certa sciencia arrendo a Anton Darrer comerciant y familiar del Sant Ofici de la Inquisició del present Principat en Barcelona habitant present, y avall acceptant, y als seus durant dit temps tota aquella casa, que per mos legitims titols tinch y possehesch en la present ciutat, y en lo carrer dels Mercaders, que es la casa xica, que fa cantonada, en lo carrer de la Font de Sant Joan, y al costat de las casas grans en que habito, y possehesch en dit carrer dels Mercaders. Lo qual arrendament fas, aixi com millor dir, y entendrer se pot baix los pactes, y condicions seguents.
Primo: Que durant lo dit termini dels expressats sinch añs jo dit D. Ignasi de Padellás, ni los meus podrem remourer, o traurer de ditac asa ab lo rpesent arrendada, al referit Anton Darre rni als seus, per motiu de voler habitarla jo, o los meus, o per nostre propri us, tant voluntari com necessari ocuparla. Ni menos per voler obrarla, o repararla. Com y també per vendrerla, establirla, o en qualsevol altre manera aliienarla. Pues es convingut entre nosaltres, que durant los referits sinch añs dit Anton Darrer y los seus, pugan habitar dita casa, sens que jo, ni los meus, no sols per los expressats motius, ni per tots, y qualsevols altres, que dir y pensar se pugan, ni podrem remourerlos, y traurerlos de la expresada casa.
Item: Ab pacte, que jo dit D. Ignasi de Padellás, me reservo un quarto que hi ha sota la escala de dita casa, ab dos finestras que donan al saguan, que al present ocupa dit Darrer. Y en lloch del mateix quarto cedesch al expressat Darrer, y als seus durant ddits sinch añs un magatsem que es baix la ditac asa ab lo present arrendada, y trau la porta en lo dit carrer de la Font de Sant Joan, y al present es inútil, o de ningun profit per necesitar fer en ell moltas obras de algun valor pera deixarlo corrent y que donia alguna utilitat a mia casa. Las quals obras serán a carrech de dit Anton Darrer y deurá ferlas a sas costas. Y finits los dits sinch añs en los quals lo ocuparé sens que pagua lo menor lloguer, que lo que avall se expressará, quedará a benefici de dita mia casa tot lo que haja gastat, e impedit en las obras del expressat magatsem, sens que pugan demanar, ni pretendrer dit Darrer, ni los seus quantitat alguna per las milloras, y obras haurá fet endit magatsem. Y estas concistiran en fer los conductos de las necesarias de la casa que habita dit Darrer, y taberna, traurer la paret que está en mitg del magatsem. Rebossar lo tot de ell, encayronarlo, fer portas novas, ab sa reixa de ferro, y sos filats darrera de la reixa, ab quals quedará corrent, conforme correspon.
Item: Ab pacte, que dit Anton Darrer deurá satisferme, o anticiparme dos añadas del preu del present arrendament, y en lo dia present, y per ellas la quantitat de trescentas tretse lliuras, y dotse sous. Las quals se rebaixarán, y se li bonificaran, eo se las retindrá de las primeras pagas o mitjas añadas que vencerán. Y las restants añadas deurá satisferlas en dos terminis, y pagas ighals anticipadas de mitg en mitg any, conforme en us, y costum de semblants arrendaments. Y aixi ab dits pactes y condicions, y no sens ells, ni en altre manera fas lo present arrendament. Cedint al nomenat Anton Darrer y als seus durant dit temps tots los drets, y accions a mi competents ne la sobredita casa, y magatsem ab lo present arrendament, peraque durant lo referit temps pugan habitarla a us, y estil de esta ciutat, y conforme correspon a un bon llogater, y practicar tot lo demes que jo en drets al sobredit podría executar antes de la present escriptura, constituhintlos per dit efecte procuradors meus com en cosa propria. Lo preu del present arrendament per tot lo dit temps de sinch añs son setcentas vuytanta y quatre lliuras moneda barcelonesas, a rahó de cent sinquanta sis lliuras, y setse sous de dita moneda lo any, pagadoras estas en dos terminis y pagas iguals anticipadas, de setanta vuyt lliuras, y vuit sous, cada una, de mitg en mitg any. Comensant a fer la primera paga lo dia primer del sobredit mes de Abril del any prop vinent de mil setcents vuytanta y vuyt, en qual dia comensará a correr lo present arrendament, y la segona lo dia primer del mes de Octubre del mateix any. Y consecutivament los demes añs en semblants terminis, y pagas anticipadas, fins y a tant de quedar finit est arrendament. Del qual preu confesso haver rebut del referit Anton Darrer en presencia del notari, y testimonis infrits, per via de anticipació, y en virtut de lo sobre pactat la quantitat de trescentas tretse lliuras, y dotse sous, per las ditas dos primeras añadas, de als quals li firmo apoca al mateix Darrer. Y las mateixas quantitat prometo rebaixarli y bonificarli, eo se retindrá de las primeras pagas que vencerán de est arrendament. Y aixi renunciant a la excepció de dit preu no ser aixi, convingut, a la lley que afavoreix als engañats a mes de la mitat del just preu, y a qualsevol altre lley o dret, que valer, y ajudar me pugan. Cedesch, y remeto al predit arrendatari, y als seus tot lo que podría valer mes las ditas cosas arrendadas del preu sobre expressat. Convenint y en bona fe prometent al mateix arrendatari, y als seus, que durant dit temps lo faré valer, y tenir lo present arrendament, y las referidas cosas arrendadas, y los ne estaré de ferma, y legal evicció solament pera ferlos valer, y tenir aquell, y no altrament, ab restitució y esmena de tots dañs, y gastos. Sobre la justificació dels quals vull, y concento que venint dit cas dega estarse a la sola paraula, o simple jurament del expresat Anton Darrer y dels seus sens altre prova. Y pera entendrer, y cumplir las ditas cosas ne obligo al mateix Darrer, y als seus, tots mos bens, y drets mobles, e immobles, presents y venidors. Renunciant en quant en assó a tot y qualsevol lley, o dret que valor y ajudar me pugan, y a la general del dret en forma. Y present a esta cosas jo dit Anton Darrer, llohant, y aprobant las mateixas y acceptant lo predit arrendament a mon favor fet per lo nomenat D. Ignasi de Padellás y Togores per lo temps, preu, pactes y condicions, modo, forma y manera sobre expressats a que expresament concento. De mon grat y certa sciencia convinch, y en bona fe prometo al mateix D. Ignasi de Padellás y Togores, y als seus, que jo, y los meus hereus, y successors cumplirem los pactes, y condicions dalt expressats, pagant lo preu de dit arrendament en los terminis, y pagas sobre mencionats, y atendrem toto lo demes que vinga a nostre carrech, en forsa del referit arrendament, sens dilació, ni escusa alguna, ab lo acostumat salari de procruador, y restitució, y esmena de tots dañs, y gastos, acerca dels quals se dega estar a la sola paraula, o simple jurament de dit D. Ignasi de Padellás y Togores, y dels seus, sens altre prova. Per lo qual cumpliment ne obligo tots mos bens, y drets mobles, e immobles presents y veniders. Renunciant en quant a assó a tot, y qualsevol lley, o dret que afavorir me puga, y a la general en forma. Y per pacte a mon propri for. Submetentme al del Molt Illustre Señor Corregidor de la present ciutat, y son tribunal, y de altre qualsevol tribunal, jutge, o superior secular solament, ab facultat de variar lo judici, fent y firmant per dit efecte, escriptura de ters, baix pena de ters, en los llibres dels tersos de la curia de dit Señor Corregidor, y de altre qualsevol tribunal, jutge, o superior secular com queda dit. Per la qual ne obligo per pacte, solament tots mos bens, y drets predits mobles, e immobles, presents y veniders llargament. Y de esta escriptrua se ha de pendrer la rahó en lo ofici de hipothecas de esta ciutat dins lo precis termini de sis días proxims per los efectes rpevinguts, y manats ab la Real Pragmatica Sanció publciada en esta capital de que jo lo infrit notari he advertit a dits contrahents. En testimoni del que los dits D. Ignasi de Padellás y Togores, y Anton Darrer (als quals jo lo infrit notari dono fe coneixer) ogorgaren, y firmaren la present escriptura, en esta ciutat de Barcelona als disset días del mes de Octubre del any de la Nativitat del Señor de mil setcents vuytanta y set. Essent presents per testimonis lo Magnifich Mariano Conas del Brugar ciutadá honrat de Barcelona, y en ella habitant, y Anton Comelles notari publich de numero de esta dita ciutat.
D. Ignacio de Padellás, Antonio Darrer, En poder de mi Francisco Comelles notario.