Saga Bacardí
01499
CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD CARNICERA ENTRE BALLERA, MAGAROLA Y ANTONIO NADAL Y DE CASANOVAS.


Die vigesima secunda, mensis Aprilis anno a Nativitate Domini millessimo septingentésimo quiquagesima quinto Barchinonae.
De, y sobre la sociedad per rahó del abast y provisió de carns, se dehuen y poden tallar en la canrniceria del terme, y Parroquia de Santa Maria de Sants, Bisbat y territorio de Barcelona, desde vint y nou Mars proxim passat fins al ultim die de quaresma del any mil setcents sinquanta nou inclusive, que per medi del arrendament fet per Maria Angela Ballera y Anglí muller de Joseph Ballera comerciant, ciutadá de Barcelona a favor dels infrits Anton Nadal y Francisco Magarola, ab acte rebut en poder del notari avall escrit lo dia present y avall escrit. Per y entre Anton Nadal adroguer, Francisco Magarola, y dit Joseph Ballera comerciants, ciutadans de Barcelona se han fet y firmat los pactes avall escrits, y seguents.
Primerament: Es estat pactat entre ditas parts que los dits tres companys hagen de correr igualment en la perdua con en la ganacia, per ser la voluntat de tots interesarhi, com hi interessan quinscun de ells per un tercer.
Item: Es estat pactat entre ditas parts que los tres dits companys de comú consentiment hagen de elegir en caixer o administrador, conforme ab thenor del present capitol elegeixen y anomenan a dit Francisco Magarola en caixer o administrador tant per administrar tot lo que será necessari fer, pertañent a dit negoci com per custodir, y guardar los diners que se haurán de fornir per régimen de aquell ab la obligació que dit caixer o administrador hage de donar compres al demes companys de la sovredita societat una vegada quiscun any.
Item: Es estat pactat entre ditas parts que quiscun de dits tres companys hagen de posar en caixa siscentas lliuras ab diner comptant lo die present, segons se cocedera suficient per lo present, y si fos cas, que en algún temps, de necesitar de major quantitat, dega quiscun de dits tres companys posarhi lo que será necessari.
Item: Es estat pactat entre ditas parts, que si algún de dits tres companys miris dins lo sobre dit temps de quatre anys sos respectives hereus o successors degan correr por lo restant temps, que faltará lo tal company igualment en la perdua con el la ganancia con está dit, fins esser finit lo sobredit arrendament.
Item: Es estat pactat entre ditas parts, que per via alguna no puga ningún dels referits companys apartarse de la sobredita societat si sols pot, si li apar y justifica que lo dit caixer o administrador no administre be, y lealment lo sobredit negoci pugan los restants companys que a llevarli la administracio en qualsevol temps pero que a este, ni a ningún dels restants companis los puguian traurer de er participants de alló que ho hage de benefici o perduas quiscun de ells per son ters, que no sia tenit per lo sobredit temps.
E las sobreditas parts llohant y aprobant las sobreditas parts, y capitols y cada un de aquells convenen, y en bona fee prometen la una part a la altre las sobre ditas cosas attendrer, y cumplir sens dilació no escusa alguna, ab lo acostumat salari de procurador dins Barcelona deus sous, y fora de ella vint sous barcelonesos, y despesas estipuladas segons estil. Per lo que ne obligan la una part a la altra tots, y sengles bens y de quiscun de ells a solas mobles e immobles haguts y per haver. Renunciant al benefici de novas constitucions, divididoras y cdidoras accions, a la epistola del Divo Adriá y consuetut de Barcelona que parla de dos, o mes que a solas se obligan, y a tot y a qualsevol altre dret, o lley que valer y ajudar los pogués. Y per pacte a son propri for, sontmetentse a la del Illustre Senyor Corregidor de Barcelona, o de altre qualsevol oficial, y tribunal, secular tantsolament, ab facultat de variar de judici, fent y firmant escriptura de ters, sota pena de ters, en los libres dels tersos de la curia de dit Senyor Corregidor o de altre Tribunal, y superior secular, com está dit. Per lo que ne obligan la una part a la altre, sas personas, y bens, y de quiscun de ells assolas mobles e immobles haguts y per haver llargament.
Testes sunt Raymundus Franquesa sacrae theologiae studens, et Josephus Balcells philosophiae sudens barchinonae degentes.
Paenes me Josephus Antonium Mallach notarium publicum de número de Barchinonae.