Saga Bacardí
01503
ESCRITURA DE PAGO POR VENTA DE TERRENO HACIA, ENTRE OTROS ANTON NADAL Y DE CASANOVAS.


Miquel Formentí comerciant matriculat ciutadá de Barcelona, tant en lo nom social de Miquel Formenti & Cia. Com en el de procurador de Rafel Peramas comerciant de la ciutat de Mataró, consta de ma procura ab acte rebut en poder de Joseph Torras y Vair publich de Mataró, a set de Agost mil setcents sexanta quatre. Anton Nadal y Darrer jove adroguer habitant en esta ciutat, com a procurador de Anton Nadal agroguer ciutadá de Barcelona mon pare, consta de ma procura ab acte rebut en poder de Joseph Anton Mallachs notari publich de número de la present ciutat a tres de Mars mil setcents seixanta hu.= Y Pere Batlle sastre ciutadá de Barcelona, com a procurador dels acrehedors dels bens de Joseph Figueras botiguer de telas, cituadá de dita present ciutat, substituit per Anton Ravella comerciant, Salvador Casals, y Pau Arolas corredor de orella ciutadans de Barcelona, procuradors constituits per dits acrehedors, consta de la constituciò feta a dits Ravella, Casals, y Arolas, y de la substitució per estos a mi feta ab dos actes rebuts en poder de Ramon Font y Alier notari publich y altre dels escrivans jurats de la curia real ordinaria de esta ciutat a vint y hu de Mars mil setcents sexanta quatre, y a dos De Febrer del corrent any. E dits noms, de nostre grat, y certa ciencia confessam y regonexem a Pere Ferrer comerciant de la vila de Calaf, Bisbat de Vich, present, pagant per Joan Panell y Vall pagés de dita vila, Catharina Planell, y Colom conjuges, y Miquel Planell y Colom de dits conjuges fill, primogenit, y en virtut de facultat, que li han donat ab lo acte de venda baix calendat, y de aquellas mil trescentas, y cinquanta lliuras, que son lo preu de la venda per dits conjuges y fill Planell feta, y firmada a dit Pere Ferrer y als seus perpetuament de tota aquella pEssa de terra de vinya plantada ab sas bancaladas, de tinguda, o sembradura de deu jornals, poch mes, o menos situada en lo terme de dita vila de Calaf, en la partida nomenada de "Las Garrigas", y vora lo cami real, que va desde la referida vila a la ciutat de Manresa, llargament designada y confrontada en lo acte de dita venda, rebut en poder de Domingo Ballester notari publich domiciliat en dita vila de Calaf, a nou de Janer prop passat. Que en lo modo avall escrit, y bais lo pacte de la cessió infrascrita, a donat y pagat a nosaltres, y a nostres proncipals set centas cinquanta dos lliuras, setse sous, y quatre diners moneda barcelonesa, es a saber, a mi dit Miquel Formentí en lo nom social referit trescentas cinquanta sis lliuras, dotse sous, y dos diners.= A Esteve Peramás y Matas fill primogenit de dit Rafel Peramas, y a mi dit Formenti com a procurador de est, doscentas cinquanta quatra lliuras sis sous y vuyt diners a dit Anton Nadal y a mi dit Anton Nadal y Darrer com a procurador de est, cent dos lliuras, y quatre sous.= y a dit Salvador Casals, y a mi dit Pere Batlle com a procuradors dels acrehedors de dit Joseph Figueras, las resants trenta nou lliuras, tretse sous, y sis diners. Y son a cumpliment de mil doscentas cinquanta tres lliuras, dotse sous, y sis diners, que dit Joan Planell y Vall estava debent a mi dit Miquel Formentí en lo nom social predit, y a nostres proncipals per mercaderias havia comprat en los magatsems, y botigas de mi dit Formentó, & Cia. De nostre principals, com en las restants cinch centas lliuras, setse sous y dos diners, jo dit Miquel Formentí en lo nom expressat, y nostres principals en hajam fet gracia, y condonació a dit Joan Planell y Vall fentli la baixa de quaranta per cent de nostres credits. Lo modo de la paga d editas setcentas cinquanta dos lliuras, setse sous, y quatre diners es. Que cent setanta vuyt lliuras, sis sous y un diner las rebí jo dit Formenti del expressat Pere Ferres en diners comptants realment y de fet a vint y set Janer del corrent any.= cent vint y set lliuras, tres sous y quatre diners las rebé dit Esteve Peramas, y Matas fill primogenit de dit Rafel peramas, del referit Pere Ferrés en diners comptants realment y de fet, dit dia vint y set de Janer prop pasast.) Cinquanta una lliuras, y dos sous las rebé dit Anton Nadal del mencionat Pere Ferrés en diners comptants realment y de fet lo mateix dia vint y set de Janer del present any, , dinou lliuras setse sous y nou diners las rebé dit Salvador Casals del mateix Pere Ferrés en diners comptants realment, yd e fet en lo repetit dia vint y set de janer del present any. De las quals partidas li ferem un recibo, que no ha retornat en presencia del notari baix firmat, y dels testimonis avall escrits.= Y las restants trescentas setantais avall escrits, so es, jo dit Formentí en lo nom social predit, cent setanta vuyt lliuras, sis sous, y un diner. Com a procurador de dit Rafel Peramas cent cint y set lliuras, tres sous y quatre diners.= Jo dit Anton Nadal y Darrer com a procurador predit cinquanta una lliuras, y dos sous.= Y jo dit Pere Batlle com a procurador predit las restants dinou lliuras, setse sous, y nou diners. Per lo que, renunciant a la excepció de la non numerata pecunia, y a altre qualsevol lley o dret, que sia a favor nostre, y de nostres principals, en testimoni de veritat, salva la cessió infrascrita, firmam la present apoca a dit Pere Ferres. Y sens evicció alguna, ni obligació de nostres bens, ni dels de nostres principals, li cedim tots los drets, y accions de mi dit Formentí & Cia. Y de nostres principals, en virtut dels quals puga defensar la dita pessa de terra per ell comprada contra qualsevols personas, y altrament usar de dits drets, y accions en judici, y fora de ell, com millor li convinga. Constituiotlo per est efecte, y respectivament substituintlo procurador de mi dit Formení y de nostres principals, com en cosa propria. Y aixis ho firmam en la ciutat de Barcelona a vint y sis dias del mes de Juny, any del Naixement del Senyor de mil setcents sexanta y cinch. Essent presents per testimonis Joan Prats y cabrer notari publich de número de Barcelona, y Anton Sanmartí escrivent habitant en la mateixa ciutat.
Miquel Formentí & Cia. Anton Nadal y Darrer, Pera Batlle, En poder de mi Sebastiá Prats notari, que fas fe coneixer als confitents.