Saga Bacardí
01505
ESCRITURA DE VENTA DEL MAS GINESTA, DE LOS VILA GENER, HACIA ANTONIO NADAL Y DE CASANOVAS.


En nom de Deu. Sia notori Com Joan Vila adroguer, ciutadá de Barcelona, Maria Gertrudis Vila y Gener, conjuges y Joan Bautista Vila y Gener de dits conjuges fill.
Primo: Per lluhir y quitar tot aquell censal de preu doscentas y quaranta lliuras, y penció dos centas y quarata lliuras, y penció set lliuras, y quatre sous, que tots añs als vint y dos de Desembre dits conjuges, y fill Vila, y los hereus y successors de Francisco Soler difunt pagés de la Parroquia de Sant Esteve de Vilanova, Bisbat de Barcelona fan, y prestan al Illustre y Molt Rnt. Prior y Capitol de Canonges de la Collegiata Iglesia de Santa Anna de la present ciutat.
Item: Per pagar y satisfer a dit Señor Prior y Capitol vuytanta dos lliuras quince sous, y un diner, a cumpliment de totas las infras pencions, y porrata del sobre expressat censal discorregudas y respective, cedidoras y dels mencionats conjuges, y fill Vila, tocants a pagar desde el vint y dos de Desembre mil setcents y quaranta, fins als vint y dos del corrent mes de Noembre.
Item: Per lluhir y quitar tot aquell altre censal de preu trescentas lliuras y penció nou lliuras, que tots añs als vint y tres de Mars los sobre referits conjuges y fill Vila fan, y prestan a la Rnt. Comunitat de Preberes de la Iglesia Parroquial de Santa Coloma de la vila de Centellas, Bisbar de Vich.
Item: Per pagar y satisfer a dita Rnt. Comunitat de Pbres. de la Iglesia Parroquial de Santa Coloma de Centellas quince lliuras y quatra sous per una penció, y porrata del sobre individuat censal cessa y respective vendedora, fins als trenta del corrent mes.
Item: Per lluhir y quitar tot aquell altre censal de preu dos mil lliuras y penció sexanta lliuras, que tots añs als trenta y hu de Janer los referits conjuges, y fill Vila fan y prestan al obtenint lo Benefici sots invocació del Glorios Sant Eudalt, Bisbe y Confessor en lo reclam de la mateixa invocació, de Sant Pons, de Sant Antoni de Padua en la Capella de Nostra Señora de la Ajuda, en lo carrer Mes Baix de Sant Pere, contruhit. Y altrament per expedició de sos neegocis, que de present urgessen, necesitan la quantitat avall escrita, per conseguir la qual los expressats conjuges y fill Vila hagen premeditat molts y diferents medis. Y considerant, que lo medi mes oportuno, y menos en detriment de sos bens era per medi de la present venda, a quales drets, altres sels hagessin objectat. Per só vehent la utilitat, y profit que de est sels seguiría. De son grat y certa sciencia. Per ells, los seus hereus y successors qualsevols sien venen y per titol de venda concedeixen a Anton Nadal també adroguer, ciutadá de la mateixa ciutat, present y als seus, y a qui ell voldrá perpetuament.
Primo: Tot aquell mas nomenat "Ginesta", junt ab sa casa, terras, honors y possessions, tant prop com lluny, y tant hermas com cultivas, junt ab tots sos drets y pertinencias de aquell, que per los titols avall calendats dits conjuges, y fill Vila tenen y posseheixen, en la Parroquia de Sant Vicens de Vallromana, del referit Bisbat de Barcelona. Lo qual Mas junt ab totas sas terras se te per lo Rnt. Rector de dita Iglesia, y en alou de aquell, a cens de una part de dos quarteras de blat, y una quartera, y mitja de ordí mesura vella de la vila de Granollers, tots añs pagadora, lo dia o festa de Sant Pere, y Sant Feliu del mes de Agost. Y de altra part de dos parells de capons bons y rebedors, tots añs pagadors lo dia, o festa de Nadal. Y termina lo expresat Mas, junt ab totas sas terras, a llevant part en honor, boscos, del "Mas Palau", y part en honor del Señor Compte de Darnius, de pertinencias de la casa de ontornes; a mitgdia part en honor de dit Señor Comte de Darnius, part en honor den Colomer, part en honor den Galveny, y antes den Gatell, part ab una caseta den Pareras, vuy de Jacintho Mallolas pagés de dita Parroquia, y antes den Soler, y antiguament nomenada del Flamench, y part ab altre honor de dit Galvany que fou de dit Colomer, mitjensant la riera de Vallromanas (y se ha de saber, que antiguament dita riera passava per lo peu del marge de dit honor de la casa de Montornes); a ponent ab honor de dit Colomer; y a tremontana ab honor de dit Palau.
Item: ab la mateixa present venda, venen a dit Anton Nadal un cup de fusta per fer vi, de tinguda de trenta carregas poch mes o menos, una prempsa per prempsar la briesa, dos botas de sinch carregas quiscuna, y altre de tres carregas, una taula, y un banch de fusta que se enquentra en lo menjador de dita casa. Y especta dit Mas junt ab sas terras, a dits conjuges y fill Vila, a saber eo, al expressat Joan Vila en virtut de la donació de dit "Mas Ginesta" y altras cosas, a son favor feta, per Joan Arquimbau pagés de la Parroquia de Sant Juliá de Vilatorta, vulgarment nomenada las Ollas del dalt expressat Bisbar de Vich son avi, com a dita donació consta, ab acte rebut en poder de Francisco Bertran difunt notari publich de dita vila de Granollers als dinou de Agost del any mil setcents y setse, la qual donació per lo mateix Joan Aeguinbau son avo, fou lloada, y confirmada, ab acte rebut en poder de Francisco Solermorer notari publich de Vich als dotse del mes de Juny mil setcents vint y tres. Al qual Joan Arguimbau dit Mas, junt ab totas sas terras espectava, en virtut de Regoneixensa, a son favor feta per lo Rnt. Dr. Francisco Vila Prevere, y Vicari perpetuo de la Parroquial Iglesia de Nostra Señora de la vila de Sanahuja, Bisbat de Urgell, ab acte rebut en poder del referit francisco Bertran notari als vint y sis de octubre mil setcents y quince. Y a dit Rnt. Dr. Francisco Vila, lo sobre expressat Mas, junt ab sas terras espectava, en virtut de venda perpetua, a son favor feta per Joan Corbera y Ginesta, pagés, Señor útil, y propietari de dit "Mas Ginesta", Francisca conjuges, y Salvador Corbera y Ginesta, pagés de dits conjuges fill, ab acte rebut en poder del mencionat Francisco Bertran notari lo mateix dia vint, y sis Octubre mil setcents y qunise. La qual venda fan dits conjuges, y fill Vila aixis com millor dir y entendrer se pot, extrahent las ditas cosas per ells venudas, de son poder, y aquellas transfereixen en poder de dit comprador, y dels seus. Prometent entregarli possessió de ditas cosas venudas, ab facultat que de sa propria authoritat se la puga pendrer, ab clausula de consuetut y precari. Cedint a dit comprador, y als seus tots los drets y accions, que tenen, y las competeixen en ditas cosas, peraque puga usar de aquells en judici y fora de aquell, com millor lin aparega. Constituhintlo son procurador com en cosa propria. Salvats los drets de dita Parroquial Iglesia de Vallromanas. Y Salvat també lo lluisme degut per rahó de la present venda. Lo preu de la present venda es quatre mil y setcentas lliuras moneda barcelonesa. Del qual preu en virtut de facultat que ab lo present donan y concedeixen, se retindrá dit comprador dos mil siscentas trenta set lliuras dinou sous, y un diner, pera pagarlas als acrehedors sobre nomenats, dels quals en lo temps de la paga recobrará difinicions, y cessions pera defensar la present venda, valent que dit comprador succehescan en los mencionats drets, y lo comperescan la mateixas preeminencias y prerrogativas, que competescan a dits acrehedors, sino se satisfessen las referidas quantitats, constituhintlo procurador com en cosa propria. Y aixi renunciant a la excepció del preu no ser aixi convingut, y a la lley oltre dimidium, a altre qualsevol de son de son favor cedeixen a dit comprador tot lo mes que podrían valer las cosas sobre venudas. Prometent a dit comprador las ditas cosas ferlas valer, tenir y posehir, y estarli de ferma y legal evicció en tot, y qualsevol cas, ab restitució y esmena de tots dañs y gastos. Per lo que ne obligan tots sos bens y de qualsevol de ells a solas mobles e immobles haguts y per haver. Renunciant al Benefici de no ser divididoras accions, y a la epistola del Divo Adriá y consuetut de Barcelona que parla de un, o mes que a solas se obligan. Y dita Maria Gertrudis Vila, cerciorada plenament de sos drets per lo motari avall escrit. Renuncia al Benefici Valleya que S.C. a la consuetut que comensa. Si qua mulier. A son dot, esponsalici y altres drets que li competescan en los bens de dit son marit, que dit comprador a preferit en ells. Y aixis renunciant a altre qualsevol dret, o lley, que afavorir los puga. Prometent y jurant no sols, que contra los sobreditas cosas no faran ni vindran en temps algún, pero també que la present venda no fará en frau dels Señors no de sos drets. En virtut del qual jurament dit Joan Bautista Vila assereix esser menor de vint y sinch añs, major emperó de vint y quatre añs, renuncia perso al Benefici a altre qualsevol dret y lley, que afavorir lo puga. En testimoni de las quals cosas firmam la present venda en la ciutat de Barcelona als catorce del mes de Noembre del any del Naixament del Señor de mil setcents sinquanta y sinch. Essent presents per testimonis Francisco Morató fuster, ciutadá de Barcelona y Geronim Cabanas escrivent en dita ciutat habitant.
Joan Vila, Joan Batista Vila y Janer, Per Maria Gertrudis Vila y Gener, qui diu no saber de escriurer, formo jo Geronim Cabañes escrivent. En poder de mi Joseph Anton Mallachs notari publich de número de Barcelona, que certifico coneixer a dits contrahents, y per dita Maria Gertrudis Vila y Gener, qui diu no saber de escriurer ha firmat dit Geronim Cabañas testimoni.