Saga Bacardí
01510
ESCRITURA DE QUITACIÓN DE CENSALES SOBRE MAS GINESTA, HACIA LOS VILA, POR ANTONIO NADAL Y DE CASANOVAS.


Sia notari com Francisco Vila Clergue en Barcelona resident, com a obtentor del Benefici baix invocació del Glorios Sant Eudalt Bisbe y confessor en lo Altar de la mateixa Invocació de Sant pons y de Sant Antoni de Padua en la Capella de Nostra Señora de la Ajuda en lo carrer Mes Baix de Sant Pere, construhit, instituhit y fundat com de la collació de dit Benefici a son favor feta y de la possessió per ell del mateix benefici presa, consta ab dos actes rebuts en poder de a curia de Vicariat Eclesiastich de Barcelona als vuyt de Juliol del any mil setcents sinquanta y quatre de que fas fe lo Rnt. D. Francisco Rifás Pbre. notari y Escrivá de dita curia En dit nom. De son grat y certa siencia firma apoca a Anton Nadal adroguer, ciutadá de Barcelona, encaraque abent y per ell lo notari avall escrit present, pagant per Joan Viña també adroguer, ciutadá de Barcelona, Maria Gertudis Vila y Gener conjuges, y Joan Baptista Vila y Gener de dits conjuges fill, y de aquellas quatre mil setcentas lliuras, que son lo preu de la venda, per dits conjuges, y fill Vila feta a favor del expressat Anton Nadal de tot aquell Mas nomenat Ginesta, junt ab sas terras, honors, y posessions situat en la Parroquia de Sant Vicens de Vallromanas, Bisbat de Barcelona llargament designadas en lo acte de dita venda, rebut en poder del notari avall escrit als catorce de Noembre proxim passat, y en virtut de facultat en dit acte concedida y baix lo pacte de la cessió avall escrita. De dos mil lliuras moneda barcelonesa. Que son no sols per lluhició y quitament de aquells tres censals, lo un de preu trescentas sinquanta lliuras, y pensió dotse lliuras, deu sous, que tots anys als quince de Desembre Joan Arguimbau, y Joan Vila y Arguimbau pagesos de la Parroquia de Sant Juliá de Vilaromana alias de las Vilas, Bisbat de Vich ab especial hipotheca de dit "Mas Ginesta" feya y prestaban al obtenint lo personat, baix invocació de Sant Francisco, Sant Eudalt y Sant Agustí en lo Altar de Sant Francisco en la Iglesia del Real Monastir de la Vila de Ripoll fundat. Y lo altre de pensió vuytcentas lliuras y penció quaranta lliuras, que tots anys al primer de Juliol Isidro Gausachs pagés de la Parroquia de Sant Sadurni de Montornes, y Salvador Corbera pagés de Vallromanas feyan al Obtenint lo personat baix invocació de Nostra Señora del Roser, Sant Francisco en la Capella de Sant Pere del Palau Episcopal de Urgell fundat, en virtut de venda y original creació de dit censal feta (segons se assereix) en poder de Joseph Quinguer notari publich de Granollers al primer de Juriol mil setcents vint y hu. Sino també en satisfacció, y exoneració de semblants dos mil lliuras en preu, y lo corresponent en penció a que lo expressat "Mas Ginesta" estaba obligat respecte de haverse (en un inusitat modo) lluhit al Rnt. Dr. Francisco Vila difunt Pbre, en la Parroquial Iglesia de la vila de Sanahuja, Beneficiat obtentor de dit respective personats, los referits tres censals junts de preu ditas dos mil lliuras, y ere ll mateix com a obtentor predit, diffinits, com de tot lo referit apar ab lo acte de extinciño de dits personats, y fundació respective de dit Benefici de Sant eudalt Bisbe, y Confessor feta per los marmessors, y executors del testament y ultimas voluntats de dit Dr. Francisco Vila, ab acte rebut en poder de Joseph Blaso difunt notari publich, real colegiat de Barcelona als vint y quatre de Desembre mil set cents vint y tres. Lo modo de la paga de ditas dos mil lliuras barcelonesas es per medi de la tabba dels Cambis Comuns Deposits de la present ciutat, ab partida en ella feta a solta del notari avall escrit as quince de Noembre proxim passat. La qual partida ab lo present lloha y aproba. En testimoni de las quals cosas, no sols firma la presenta pocha, sino també ab sol diffinició y remet, los tres dits censals, tant en los preus, com en las pencions y altres accessoris de aquells. Invocanne a si en dit nom, y als seus en dit Benefici successors a cerca de ditas cosas, silenci y callament perpetuo ab pacte firmissim de no demanar cosa aguna mes, roborant ab solemne estipulació en ma y poder del notari avall escrit, cancellan en dit nom, y annullant ab lo present, en quant al interesos de dits debitoris, censalistas los actes de sas respective creacions y demes obligacións en aquells, y en cada un de aquells continadas. En quant emperó al interés del expressat Anton Nadal, y a efecte de defensar la cessió avall escrita, queden en sa forsa, y valor. Y sens obligació alguna de sos bens, cedeix a dit Anton Nadal y als seus tots sos drets y accions. En virtut dels quals puga defensar la sobredita venda a son favor feta contra qualsevols acrehedors de dits conjuges y fill Vila, constituintlo seu procurador con en cosa propria, Mes abant conve y promet a las sobreditas cosas no contravenir per alguna causa o rahó, y aixis ho firma en Barcelona als sis días del mes de Febrer del any del Naixament del Señor de mil setcents sinquanta y sis, essent presents per testimonis Pere Martí y Joseph Moraball joves fusters en Barcelona habitants.
En poder de mi Joseph Anton Mallachs notari, que certifico coneixer a dit contrahent.