Saga Bacardí
01514
ESCRITURA DE QUITACIÓN D CENSAL EN EL MAS GINESTA, POR ANTONIO NADAL Y DE CASANOVAS.


Sia notori com jo los Molt Rnt. Dr. Anton Cervaró, Dr. Miquel Torra, Dr. Joan Ferrusola y Francisco Cussana Pbres. y Canonges de la Insigne Collegiata, y secular Iglesia de Santa Anna de la present ciutat de Barcelona Procuradors junts y la major part de ells legitimament constituhits per lo Ilustre Señor Prior y Capitol de dita iglesia, com de sa procura consta ab acte rebut en poder de Joan Cussana notari publich de número de Barcelona als dos de Janer proxim passat. En dit nom. De son grat y certa siencia firman apoca a Anton Nadal adroguer, ciutadá de Barcelona, encaraque absent y per ell lo notari avall escrit present y espectant pagant per Joan Vila també adroguer, ciutadá de Barcelona, Maria Gertrudis Vila y Gener conjuges, y Joan Baptista Vila y Gener de dit conjuges fill y de aquellas quatre mil setcentas lliuras que son lo preu de la venda per dits conjuges y fill Vila feta a favor del expressat Anton Nadal de tot aquell "Mas nomenat Ginesta", junt ab sas terras, honors y possessions situat en la Parroquia de Sant Vicent de Vallromanas, Bisbat de Barcelona llargament designat en lo acte de dita venda, rebut en poder del notari avall escrit als catorce de Noembre proxim passat y en virtut de facultat en dit acte concedida. Y dit Joan batista Vila, en quant a cent vint lliuras, per los hereus o successors de Fancisco Soler pagés de la Parroquia de Sant Esteve de Vilanova de la Roca de dit Bisbat, y baix lo pacte de tres cessions subscritas de doscentas quaranta lliuras moneda barcelonesa Que son per lluició y quitament de aquell censal de preu semblants doscentas quaranta lliuras y penció en temps de sa creació dotze lliuras y vuyt en virtut de Real pragmática set lliuras quatre sous, que tots anys als vint y dos de Setembre dit Joan Vila, y los expressats hereus o successors del referit Francisco Soler al mencionat Prior y capitol, sos principals feyan y prestaban en virtut de cenda y original creació del mateix censal feta a favor del expressat Ilustre Prior y Capitol per dit Francisco Soler y Joan Corvera y Ginesta pagés de la referida Parroquia de Vallromanas ab acte rebut en poder de Vicens Gavarró difunt notari publich de Barcelona als vint y dos de Setembre de mil setcents y dos. Com las pencións y prorrata del mencionat censal fins lo dia de sa lluhició seguidas sian enterament satisfetas al legitim procurador de dits Ilustre Prior y Capitol. Lo modo de la paga de ditas doscentas quaranta lliuras es per medi de la taula dels cambi o comús deposits de la present ciutat, ab partida en ella feta a solta del notari avall escrit els quince de Noembre proxim passat. La qual partida ab lo present llohan y aproban. En testimoni de las quals cosas no sols firman en dit nom, la present apoca. Sino també absolen, diffineixen, y remeten lo sobredit censal tant en lo preu com en sas pencións, y porrata, y altras accessoris de aquell. Imposant en dit nom a dit Ilustre Prior y Capitol sos principals, y a sos successors a cerca de ditas cosas silenci y callament perpetuo ab pacte firmissim de no demanas cosa alguna mes, roborat ab solemne estipulació en ma y poder del notari avall escrit, cancellant en dit nom, y anullant ab lo present en quant al interés de dit Ilustre Prior y capitol lo precalendat acte de censal y demes obligacions en aquell contingudas. En cuan temperó al interés de dits Anton Nadal y Joan Vila y a effecte de defensar las cessions avall escritas queden en sa forsa y valor. Y sens evicció alguna dels bens y reddits de dit Illustre Prior y capitol cedeix en dit nom, als expressatsAnton Nadal y Joan Vila y a sos respective successors tots los drets y accions de dit Illustre Prior, y Capitol en virtut del quals pugan a saber, dit Anton Nadal defensarla sobre dita venda contra cualsevols acrehedors de dits conjuges y fill Vila, y lo, dit Joan Vila, recobrar de dits hereus o successors lo nomenat Francisco Soler, o de altras qualsevols personas a la paga de ditas cent vint lliuras obligadas, la sobre dita quantitat pagada, y de lo que cobrará firmar qualsevol apochas, y altres cauthelas necesarias, substituint los procuradors respective de sos principals. Mes avant convenen, y prometen als sobreditas cosas no contravenir per ninguna causa, o rahó. Y aixís ho firman en la present ciutat de Barcelona, vuy que comptam als vint y nou días del mes de Mars del any del Naixament del Señor de mil setcents cinquanta sis. Essent presents per testimonis lo Rnt. Bonaventura Dare Pbre. y Sagristá de dita Iglesia, y Anton Mestre Pbre. en Barcelona residents.
Dr. Anton Cerveró Pbre. Dr. y Canonge Miquel Torra, Dr. Joan Ferrusola Canonge, Canonge del Capitol Francisco Cussana, En poder de mi Joseph Anton Mallachs notari certifico coneixer a dits contrahents.