Saga Bacardí
01517
ESCRITURA DE QUITACION DE CENSAL EN EL MAS GINESTA, HACIA LOS VILA, POR ANTONIO NADAL Y DE CASANOVAS.


Sia notori. Com lo Rnt. Joan Casanovas Pbre. En la Parroquial Ecclesia de la vila de Santa Coloma de Centellas Bisbat de Vich, Beneficiat com a procurasdor constituit per lo Rnt. Rector y Comunitat de Pbres, de dita Iglesia com de sa procura consta ab ate rebut en poder de Miquel Casanovas notari publich de dita vila de Centellas als onse de Abril del any mil setcents sinquanta, y sinch. En dit nom de son grat, y certa siencia firmo apoca a Anton Nadal adroguer ciutadá de Barcelona encaraque absent, per ell lo notari avall escrit, present y estipulant pagant per Joan Vila adroguer ciutadá de dita ciutat, Maria Gertrudis Vila y Gener conjuges, y per Joan Baptista Vila y Gener de dits conjuge fill, y de aquellas quatre mil setcentas lliuras que son lo preu de la venda, per dits conjutes, y fill Vila feta a favor del expressat Anton Nadal, de tot aquell mas nomenat "Ginesta", junt ab sas terras, honors, y possessions situat en la Parroquia de Sant Vicens de Vallromana, Bisbat de Barcelona llargment designat en lo acte de dita venda rebut en poder del notari avall escrit als catorse de Noembre proxim passat y en virtut de facultat en dit acte concedida, y baix lo pacte de la cessió avall escrita de trescentas quinse lliuras y quatre sous moneda barcelonesa. Que son so es, trescentas lliuras per lluició y quitament de aquell censal de preu semblant quantitat, y penció nou lliuras que tots anys als vint y tres de Mars, dits conjuges, y fill Vila feyan y prestaban a dita Rnt. Comunitat de Pbres. De dita Parroquial Iglesia de Centellas, en virtut de venda, y original creació del mateix censal feta a favor de la mateixa comunitat per Joan Corbera y Ginesta pagés del "Mas Ginesta" de dita Parroqioa de Vallromanas coma principal, y altres com a fiansas en pdoer del Rnt. Dr. Bernat Torres Pbre. y Rector de dita Iglesia de Centellas, y en est nom notari publich de dita vula y Parroquia de Centellas als vint y tres de Mars del any mil setcents y deu. Y las restants, quinse lliras y quatre sous per una penció, y porrata del mateix censal cessa fins als trenta de dit mes de Noembre proxim passat.
Lo modo de la paga de ditas trescentas quinse lliuras, y quatre sous es per medi de la taula dels cambi o comuns deposits de la present ciutat ab dos partidas en ella fetas la una de solta del notari avalle scrit, y la altre sens ella als quinse de Noembre proxim passat. Las quals partidas ab lo present loho y aproba. En testimoni e las quals cosas no sols firma en lo dit nom la present apoca. Sino també absol, diffineix, y remet lo referit censal tan en lo preu com en sas pensions y altras accessoris de aquell. Imposant en dit nom a dita Comunitat y als seus successors a certa ditas cosas silenci, y callament perpetuo, ab pacte firmissim de no demanar cosa alguna mes, rebocant ab solemne estipulació en ma y poder del notari avall escrit comensant lo precalendat acte de censal, y demes obligacions en aquell continuadas. En quant emperó al interes de dit Anton Nadal, y a efecte de defensar la cessió avall escrita queden en sa forsa, y valor. Y sens evicció alguna dels bens de dita comunitat cedint en dit nom a dit Anton Nadal y als seus, tots los drets, y accions de dita comunitat, en virtut dels quals puga defensar la sobredita venda a son favor feta contra qualsevols acrehedors de dits conjuges, y fill Costa. Substituintlo son procurador com en cosa propria. Mes avant conve en dit noms, y promet a las sobreditas cosas no contravenir per alguna causa, o rahó. Y aixis ho firma en Barcelona als vuyt dias del mes de Maig del any del Naixament del Señor de mil setcents sinquanta, y sis. Essent presents per testimonis lo Rnt. Dr. Domingo Pujol Pbre. Y Francisco Morató fuster ciutadá de Barcelona.
Joan Casanovas Pbre y procutdor de dita constituent.
En poder de mi Joseph Anton Mallachs notari.