Saga Bacardí
01528
ESCRITURA DE PAGO DE DEUDA ATRASADA DE MARIA CANTARELL, HACIA ANTON NADAL Y DE CASANOVAS.


Sia a tots manifest, com jo Anton Nadal adroguer ciutadá de Barcelona. De mon grat, y certa sciencia firmo apoca, y confesso rebrer de Anton Perecaula y Puig, veler, ciutadá de esta ciutat de Barcelona, a aquest acte present, pagant per Joan Cantarell pagés del veynat de Mar de la Parroquia de Sant Genis de Bilassar, bisbat de Barcelona, y de aquellas tres mil doscentas y sexanta sinch lliuras moneda barcelonesa, que son lo preu de la venda per dits Joan Canterell a dit Anton Perecaula, y als seus perpetuament feta de diferents trossos de terra de vinya plantada, situat en la Parroquia de Sant Feliu de Cabrera de dit Bisbat, y en lo lloch anomenat "Al Grau", llargament designat en lo acte de dita venda rebut en poder de Carlos Rondó notari avall firmat, als tres de Mars proxim passat, y en virtut de facultat en lo expressat acte de venda concedida. La quantitat de quaranta set lliuras, quatre sous, y deu doners moneda barcelonesa.. Y son, y me cedeixen en satisfacció de semblants, que la difuncta Maria Cantarell mare de dit Joan me quedá a deurer en lo dia de son obit, per lo valor de diferents mercaderias per ella presas de ma botiga, com apar del compte per mi entregat lo qual es del thenor seguent.=
Deu la difuncta Maria Cantarell de la Parroquia de Sant Genis de Vilassar, que a quatre de Mars de mil setcents quaranta y quatre ha pres.
Primo Una roba sicra florret, a vint lliuras lo quintar...............................................6Ll.
Item: Una lliura café........................................................................................................8S 6D.
Item: Per lo albará..........................................................................................................1S.
Item: A divuyt Mars de dit any dos robas sobra de pa...............................................2Ll.
Item: Una lliura manna..............................................................................................1Ll 10S.
Item: Quinse lliuras y quatre onsas confitura, a sis sous y sis diners la lliura..........4Ll 19S 8D.
Una lliura ametlla amargant...........................................................................................2S.
Item: Dos robas sobra de pa.......................................................................................2Ll.
Item: Sis onsas nous noscadas....................................................................................1Ll 10S.
Item: Per lo albará...........................................................................................................1S.
Item: A disset Juny mil setcents sinquanta, divuyt massos de lli, a sis sous, y nou diners lo mas...............................................................................................................................6Ll 1S 6D.
Item: Sis lliuras gongebra, a tres sous la lliura..............................................................18S.
Item: A vuyt Juliol nou lliuras, y quatre onsas confitura, a set sous la lliura............3Ll 5S 4D.
Item: A tretse de Octubre, quatre lliuras de cotó, a onse sous, y sis diners la lliura.2Ll 6S.
Item: Sis lliuras, y sis onsas de oli de nous, a sinch sous la lliura.............................1Ll 13S.
Item: A vint y quatre de Nohembre una roba pebre, a rahó de onse sous la lliura...14Ll 6S.
Item: Vint y sis lliuras canpetxo, a rahó de dos sous, y onse diners la lliura............3Ll 15S 10D.
Item: A divuyt de Octubre del any mil setcents sinquanta y dos, quatre robas aser, son..............................................................................................................................13Ll.
Item: A dotse de Setembre del any mil setcents sinquanta y tres, tretse lliuras pebre, a rahó de deu sous, y sis diners la lliura.....................................................................................6Ll 16S.

SUMA 76Ll 3S 8D.

Item; a quatre Mars mil setcents quaranta y quatre rebut.........................................1Ll 19S 11D.
Item: A vint y hu Abril mil setcents sinquanta y hu, rebut per mans de Bernat, tres doblas en or, que tret un sou, y un diner de un gra cirrarias, son .................................................20Ll 18S 11S.
Item: A dotse de Setembre de mil setcents sinquanta y tres, rebut..............................6Ll.

SUMA 28Ll 18S 10D.

RESTAN 47Ll 4S 10D.
Lo modo de la paga de ditas quaranta set lliuras, quatre sous, y deu diners es, que aquellas confesso rebrer en diner de comptant,r ealment, y de fet en rpesencia del notari avall firmat, y dels testimonis, que baix se nomenaran. Y en testimoni de ditas cosas firma la present apoca y sens evicció alguna cedesch a dit Anton Perecaula y Puig tots mos drets, y accions en virtut dels quals puga defensar la mencionada venda a son favor feta per dit Joan Cantarell contra qualsevols personas, constituhintlo per est efecte mon procurador, com en cosa prorpia. Y aixi ho firmo en Barcelona als vint dias del mes de Juny del any de la Nativitat del Señor de mil setcents y sexanta. Essent presents per testimonis Magí Artigas, Jaume Sanjuan y Carlos Rondó y Llorens escrivents en dita ciutat habitants.
Anton Nadal, En poder de mi Carlos Rondó notari, que fas fe coneixer dit otorgant.