Saga Bacardí
01531
ESCRITURA DE PAGO DE DRIFERENTES MERCANCIAS, POR BATLLE, HACIA ANTONIO NADAL Y DE CASANOVAS.


En la ciutat de Barcelona als setse dias del mes de Octubre del any del Naixament del Señor de mil setcents seixanta y dos.
Sia a tots manifest, com jo Anton Nadal adroguer ciutadá de Barcelona. De ma espontanea voluntat y certa sciencia confesso y en veritat regonech a Joseph Ribas mestre de casas present, pagant per Jaume Batlle y Tapias parayre també ciutadá de dita ciutat, y en virtut de facultat per est a ell donada ab lo acte de la avall calendada venda, y de las sinch mil cent seixanta lliuras barcelonesas que son lo preu de la venda perpetua, per dit Jaume Batlle a favor del expressat Joseph Ribas firmada de sinch distinctas casas situadas ço es dos en lo carrer den Jaume Giralt, y las restants tres en lo carrer dels Metges tots de esta present ciutat, llargament designadas en lo acte de dita venda rebut en poder del notari avall escrit, lo dia quatre del corrent mes de Octubre. Que en diner comptant realment y de fet en presencia del notari y testimonis avall escrits, y bais pacte de la cessió que se incertará rebo de ells la quantitat de nou lliuras, y estas per lo valor de un compte de diferents mercaderias, per dit Jaume Batlle presas en ma botiga, lo qual compte es del thenor seguent.=
Primo: Als quatre de Mars mil setcents quaranta quatre, quatre robas vidriol, sis lliuras.............................................................................................................................6Ll.
Item: Dit dia una roba y catorse lliuras sandol, sis lliuas divuyt sous y sis diners.....6Ll 18S 6D.
Item: Dit dia, una roba de galas, set lliuas setse sous.................................................7Ll 16S.
Item: Dit dia quatre lliuras indi, vuyt lliuras...............................................................8Ll.
Item: Als trenta de Maig, tretse lliuras indi, vint y sis lliuras.....................................26Ll.
Item: Als onse de Juliol dos robas bussanya dos lliuras dinou sous............................2Ll 19S.
Item: Dit dia tretse lliuras galas, quatre lliuras quatre sous y sis diners.....................4Ll 4S 6D.
Item: Als tretse de dit, una roba vidriol, una lliura deu sous........................................1Ll 10S.
Item: A vint y dos Desembre, sis lliuras indi, quinse lliuras dotse sous......................15Ll 12S.

Suma junt setanta nou lliuras......................................79Ll.

Y per quant ans de la paga de dita quantitat fonch expressament pactada la cessió avall escrita, per ço sens evicció, ni obligació alguna de mons bens dono y cedesch a dit Joseph Ribas tots los drets y accions me competeixan per rahó de dit mon credit, contra lo expressat Jaume Batlle, y en virtut dels quals puga defensar la sua sobre calendada compra, contra qualsevols acrehedors de aquel, y altrament usar dels mateixos drets cedits en judici, y fora de ell com millor li convinta, constituintlo procurador meu com en cosa propria. En testimoni del que firmo esta escriptura en la present ciutat de barcelona, dia, mes y any sobre notats. Essent presents per testimonis Jaume Masdeu sabater ciutadá de Barcelona, y Manuel Prats escrivent en Barcelona residint.
Anton Nadal, En poder de mi Dr. Carlos Carbonell notari que certifico coneixer a dit Anton Nadal adroguer.