Saga Bacardí
01534
ESCRITURA DE AJUSTE DE CUENTAS ENTRE SOCIOS, POR ARRIENDO DE REDITOS Y FRUTOS EN EL AMPURDAN, POR ANTONIO NADAL Y DE CASANOVAS.


Sia notori. Que nosaltres Salvador Subiras cardador, Macia Caner comerciant, y Joan Verdera mariner, ciutadans de Barcelona. Atenent que ab acte rebut en poder de Joan Bruguera y Rossel notari publich de número de Barcelona als quince Desembre mil setcents sinquanta tres. Lo llegitim procurador del Excelentisim Señor Duch de Medina Celi, Compte de Ampurias, feu, y firmá arrendament a favor de Anton Nadal adroguer, ciutadá de dita ciutat, y de mi dit Joan Vedera, y Macia Caner, com a fermansas, per temps de quatre añs, que comensaren al primer Setembre mil setcents sinquanta quatre, y finiren a trenta hu Agost mil setcens sinquanta vuyt, de differents reddits, fruyts, y emoluments, que dit Excelentisim Señor reb en differents vilas, y llochs del Ampurdá per preu de tretse mil vint lliuras barcelonesas, que rebaixats los aixaus quedaren francas per dit excelentisim Señor deu mil trescentas setanta lliuras, a rahó dosmil sinchcentas noranta dos lliuras deu sous per any. Attenent semblantment haverse convingut entre nosaltres, y lo dit Anton Nadal que per rahó de ser de algún interés lo referit arrendament, forsem igualment interessats en aquell. Y així mateix convinguerem en anomenar en collector per rebrer los reddits de dit arrendament al mateix Anton Nadal. Atenent aixi mateix, ser mes que finit lo dit arrendament, y que dit Anton Nadal, co, a caixer de aquell ha presentat los comptes de tot lo resultant de dit arrendament y del cobrat, y pagar per rahó de aquell que havem vist, y examintat una, dos y tres, y mes vegadas. Per ço. De nostra libera, y espontanea voluntat confessam, y en veritat regoneixaem a dit Anton Nadal, encaraque ausent, y per ell present lo notari avall escrit acceptant, y estipulant, que ha vingut a bo, leal, y verdader compte, y rahó de tot lo per ell cobrat, y pagat com a caixer del sobredit arriendament. Y lloham, y aprobam tots los sobredits comptes, aixis en lo carrech con en la data, y ab totas sas partidas que havem vist, y examintat una, dos, tres, y mes vegadas, dels quals resulta que lo dit Anton Nadal com a caixer predit ha cobrat disset mil nouventas quaranta dos lliuras dos sous, y sinch diners, y ha pagat disset mil sinchcentas vuytanta una lliuras once sous, y sis diners així que resta debitor de trescentas sexanta lliuras deu sous, y once diners, las quals segons lo convingut y pactat entre nosaltres, deuhen repartirse entre nosaltres, y dit Nadal per parts iguals. Així que confessam haver rebut realment, y de fet a nostras liberas voluntats de dit Anton Nadal doscentas setanta lliuras vuyt sous, y tres diners, eo es noranta lliuras dos sous y nou diners quiscu de nosaltres, las quals son, y serveixen no sols afi, y cumpliment de dits comptes, sino també de tot lo resultat de Beneficis de dit arrendament a favor nostre. Y renunciant al benefici de error de calcol, a la excepció de no ser comptant lo diner, y a tota excepció de dolo, freu, y altre qualsevol que valer, y ajudar nos puga no sols fem, y firman la present apoca, sino també absolució, y diffinició perpetuas dels sobredits comtes que ab lo present lloham, y aprobam. Sino també covenim, y en bona fe prometem al dit Anton Nadal, y als seus, y que no partirem lo dit compte, y que per rahó de aquell, ni de sos dependents, y emergents mourem, quiestió peticoo, o demanda judicial, o extrajudicial, ansbe nos imposam silenso perpetuo, al pacto firmissim de mes no demanar ab solempten estipulació roborant. Declarant per aquiliana estipulació prededent, y acceptilacio subsequent al dit Anton Nadal franch, y libre de la reddició de dits comptes, no obstant quañsevol lley lo contrari disposant. Mes avant promete los ditas cosas tenir per fermas, y agradables, y contra aquellas no fer no venir en temps algún per ningún pretext, causa, o rahó baix obligació de tots, y sengles bens nostres, ab totas renunciacions necesarias degudas, y pertanyents. Fet y firmat fonch lo present acte en la ciutat de Barcelona als vint y dos días del mes de Juny any de la Nativitat de Nostre Senyor Deu Jesu Christ de mil setcents sexanta sinch. Essent presents per testimonis Ignasi Millet mariner y Andreu Franquet texidor de seda, ciutadans de Barcelona, los quals han afirmat coneixer a dit Macia Carner y Joan Verdera, y Joan Francisco Costa escrivent en Barcelona habitants.
Salvador Subirats, Per Macia Caner de sa voluntat y en sa presencia firma Joan Francisco Costa, Joan Verdera, Jo lo notari avall escrit dono fe coneixer a dits Salvador Subirats qui y dit Joan Verdera han firmat de la propria ma la present acte, present de mi, y per dit Maciá Coner ha firmat Joan Francisco Costa testimoni, per ho saber de escriurer dit Caner, segons ha afirmat, que fas fe. Joan Costa notari.