Saga Bacardí
01536
ESCRITURA DE ACEPTACIÓN DE CUENTAS DE LA SOCIEDAD DE ARRIENDO DE TIERRAS Y EXPLOTACIÓN, QUE INTERVIENE ENTRE OTROS ANTONIO NADAL DE CASANOVAS.


Sie notori. Que nosaltres Salvador Subiràs carder, Maciá Canet comerciant, y Joan Verdera mariner, ciutadans de Barcelona. Attenent que ab acte rebut en poder de Joan Bruguera y Rossel notari publich de número de Barcelona als quinse Desembre mil setcents sinquanta tres. Lo llegitim procurador del Excelentissim Señor Duch de Medina Celi Compte de Ampuries, feu, y firmá arrendament a favor de Anton Nadal adroguer ciutadá de dita ciutat, y de mi dit Joan Verdaguer com a principals, y nosaltres dits Salvador Subiras, y Maciá Caner com a fermansas, per temps de quatre añs que comensaren al primer Setembre mil setcents sinquanta quatre, y finiren a trenta hu Agost mil setcents sinquanta vuyt. De differents reddits fruyts, y emoluments, que dit Excelentissim Señor reb en differents vilas, y llochs del Ampurdá per preu de tretse mil vint lliuras barcelonesos, que rebaixats los aixaus quedaren francas per dit Excelentissim Señor deu mil trescentas setanta lliuras, a rahó dos mil sinch centas noranta dos lliuras deu sous per any.
Attenent semblant haverse convingut entre nosaltres, y lo dit Anton Nadal, que per rahó de ser de algun interes lo referit arrendament, fossem igualment interessats en aquell. Y aixi mateix convingueren en anomenar en collector per rebrer los reddits de dit arrendament al mateix Anton Nadal.
Atenent aixis mateis, ser mes que finit lo dit arrendament, y que dit Anton Nadal com a caixer de aquell ha presentat los comptes de tot lo resultant de dit arrendament y del cobrat y pagat per rahó de aquell que havem vist, y examinat una, dos, tres y mes vegades. Perço, de nostra libera, y espontanea voluntat confessam, y en veritat regoneixem al dit Anton Nadal, encaraque ausent, y per ell present lo notari escrit acceptan, y estipulant que ha vingut a bol lleal, y verdader compte, y rahó de tot bo per ell cobrat, y pagat com a caixer del sobredit arriendament. Y llona,, y aprobam tots los sobredits comptes, aixi en lo carrech com en la data, y ab totas sas partidas que havem vist, y examinat una, dos, tres y mes vegadas, dels quals resulta que li dit Anton Nadal com a caixer predit ha cobrat disset mil noucentas quaranta dos lliuras dos sous, y sinch diners, y ha pagat disset mil sinch centas vuytanta una lliuras onse sous, y sis diners aixi que resta debitor en trescentas sexanta lliuras deu sous, y onse diners, las quals segons lo convingut y pactat entre nosaltres, deuhen repartirse entre nosaltres, y dit Nadal per parts iguals. Aixi que confessam hacer rebut realment, y de fet a nostras liberas voluntats de dit Anton Nadal doscentas setanta lliuras vuyt sous, y tres diners, ço es noranta lliuras dos sous y nou diners quiscu de nosaltres, las quals son y serveixen no sols a fi y cumpliment de dits comptes, sino també de tot lo resultat de beneficis de dit arrendament a favor nostre. Y renunciant al benefici de error de calcol, a la excepció de no ser comptant lo diner, y a tota excepció de dolo frau, y altre qualsevol que voler, y ajudar nos puga no sols fem, y firmam la present apoca, sino també absolució, y diffinició perpetuas dels sobredits coptes que ab lo present lloham, y aprobam sino també convenum, y en na fe prometem al dit Anton Nadal, y als seus, y que no repatirem lo dit compte, y que per rahó de aquell, ni de sos dependents, y emergents mourem, questió, petició, o demanda judicial, o extrajudicial, ansbe nos imposam silensi perpetuo, ab pacte firmissim de mes no demanar ab solampne estipulació roborat. Declarant per aquliana estipulació precedent, y acceptilacio subsequent al dit Anton Nadal franchj y libre de la reddició de dits comptes, no obstant qualsevol lley lo cotrari disposant. Mes avant prometem las ditas cosas tenir per fermas, y agradables, y contra aquellas no fer ni venir en temps algun per ningun pretext causa, o rahó baix obligació de tots, y sengles bens noestres ab totas renunciacions necesarias debufas, y per tanyents. Fet y firmat foch lo present acte en la ciutat de Barcelona als vint y tres días del mes de Juny any de la Nativitat de Nostre Señor Deu Jesu Christ de mil setcents sexanta sinch. Essent presents per testimoni Ignasi Millet mariner y Andreu Franques torsedor de sed, ciutadans de Barcelona los quals ban a firmar concixen, a dit Maciá Caner y Joan Berdera y Joan Francisco Costa escrivent en Barcelona habitants Soluado Subirá, Per Maria Caner de sa voluntat y en sa presencia firmo Joan Francisco Costa, Juan Berdera, E jo lo notari avall escrit dono fe coneixer a dit Salvador Insila qui y dit Joan Verdera han firmat de sa propria ma lo present acte present de mi, y per dit Maciá Caner ha firmat Joan Francisco Costa testimoni per no saber escriurer dit Canet segons ha afirmat de que fas fe.
Joan Costa notari.