Saga Bacardí
01540
ESCRITURA DE CAPITULOS MATRIMONIALES ENTRE PEDRO CABANAS Y FARRERAS Y TERESA NADAL Y DARRER.


En nom de Deu Nostre Señor Jeseu Christ y de la Gloriosa y Humilt sempre Verge Maria Mare sua y Señora nostre, sia Amen.
Tractat es estat y mitjensant la divina Gracia del Esperit Sant concordat matrimoni sei fet per y entre Pere Cabañes adroguer, ciutadá de Barcelona, fill llegitim y natural de Vicens Cabañas, pagés de la Parroquia de Maria de Olot, Bisbat de Vich, y de Maria Cabanas y Farreras, conjuges deffunts de una part, y Theresa Nadal doncella, filla llegitima y natural de Anton Nadal, també adroguer, ciutadá de Barcelona, y de Mariangela Nadal y Darrer, conjuges, vivents de part altre, per rahó del qual matrimoni per y entre las ditas parts son estat fets, firmats, y jurats los capitols y pactes avall escrits y seguents.
Primerament: Los dits Anton Nadal y Mariangela Nadal y Darrer, conjuges, pares de dita Theresa Nadal doncella, per lo molt amor que tenen y aportan vers la dita filla sua, y desitjant que aquella sie en matrimoni collocada, e per favor y contemplació de dit matrimoni que la dita sua filla fa y contracte e fer y contractar deu de y ab expressos voluntats, y consentiment seus y de altres parents y deutes seus, ab lo dit Pere Cabanes, Deu volent esdevenidor marit seu, y en paga y satisfacció de tots sos drets y llegitimas suas paternas y maternas, suplement de aquellas, part de creix, augment, o donació per noces a favor de ella y demes germans seus estipulat en lo temps del contracte del matrimoni de dits sos pares y demes drets y credits a la dita Theresa Nadal doncella, filla sua com petens y epectans en las herencias y bens de dits sos pares, tant per las ditas, com per altres qualsevols causas y rahóns, que dir y pensar se pugan, y en paga y satisfacciço del llegat que dit Anton Nadal li te fet ab lo seu testament que clos ba entregar al notari avall escrit a dinou de Juny mil setcens sexanta sinch, lo qual llegat ab lo present vol sie de ninguna efecte. De llur grat y certa sciencia sua per ells y los seus, donan y per titol de donació pura, perfecta, simple e irrevocable ques diu entre vius, otorgan y concedeixen a la dita Theresa Nadal y doncella filla sua com a ben mereixent present y avall acceptant y als seus y a qui voldrá perpetuament, ab los pactes emperó y condicions avall escritas y no altrement de una part quatrecentas doblas valent dos mil doscentas quaranta lliuras barcelonesas y de altre part dos calaixeras novials ab sas robas, vestits, y apéndices nubcials segons son estat y condició. Las quals li sien y servescan esto es trescentas doblas valents mil siscentas vuytanta lliuras barcelonesas y dos calaixeras ab sas robas, vestits, y apéndices nubials en paga y satisfacció de tots sos drets y llegitima paterna, suplement de aquella, part de creix llegar fet ab lo cita restament y demes drets y credits a ella competens en la heretat y bens del dit pare seu, y las restants cent doblas en paga y satisfacció de tots los drets y llegitima materna, suplement de aquella, y demes que pretendrer puga en la heretat y bens de dita mare sua. Las quals quatrecentas doblas valents dos mil doscentas quaranta lliuras barcelonesas y dos calaixeras novials ab sas robas, vestits, y apéndices nuboals li prometé donar y pagar y respecte entregar lo die de la firma dels presents capitols sens dilació no escusa alguna ab loacostumat salari de procurador ab restitució y esmena de toras missions y despesas baix obligació de tots sos bens ab totas renunciacions necesarias. Aquesta empero donació fan y fer entenen aixi com millor dir y entendrer se por, ab tal emperó pacte y condició que si la dita Theresa Nadal filla sua morirá quant que quant sens fills un o molts lelgitims y naturals y de llegitim y carnal matrimoni procreats en tal cas solament puga testar, disposar y a sas liberas voluntats fer de doscentas doblas, valent mil cent y vint lliuras barcelonesas, y las restants doscentas doblas valents mil cent y vint lliuras barcelonesas junt ab las dos calaixeras ab sas robas, vestits, y apéndices nupcials del modo y manera se trobaran existir venint dit cas sein torne y pervingan a tornar y pervenir hagen a ells dits donadors, si viuran e si no viurán a son hereu o siccessor universal, o particular o en aquell o aquells aquí ells dots donadors y lo altre de ells haurá volgut ordenat y disposat de paraula en escrits, o en altre qualsevol manera. E su la dita Theresa Nadal morirá queant que quant ab dit fills un o molts llegitims y naturals y de legitim y carnal matrimoni procreats en tal cas puga testar diposar, y a sas liberas voluntats fer de toras las ditas cosas donadas, y ab la present donació compresas. E promet y jura a nostre Señor Deu Jesu Christ, y a sos sants quatre Evangelis en ma y poder del notari avall escrit la present donació y totas y sengles cosas sobreditas haver per fermas y agradables, y contra aquellas no fer no venir en temps algún, ni revocar por rahço de ingratitut, inopia, necessitat, o ofensa, no per altre qualsevol causa, o rahó. Renunciant a la lley que diu que pesi las ditas causas pot ser revocada la donació, y a tot y qualsevol altre dret y lley que valer y ajudarlos puga y a la que prohibeix la general renunciació llargament. E la dita Theresa Nadal doncella llohant y aprobant las ditas cosas acepta la dita donació per los dits sos pares a ella feta ab los pactes y condicions sobredits, als quals expressament concent ab referiment de gracias y besament de mans que los ne fa.
Item: La dita Theresa Nadal doncella fent estas cosas y lo dit matrimoni contractant de y ab expressos consentiment y voluntat dels dits Anton Nadal y Mariangela Nadal y Darrer pares seus y de altres parents y deutas seus. De llur grat y certa sciencia sua dona, constitueix y aporta en dot, per dot y en nom de dot sua al dit Pere Cabanes Deu volent esdevenidor marit seu de una part quatrecentas doblas valents dos mil doscentas quaranta lliuras barcelonesas , y de altre part dos calaixeras novials ab sas robas, vestits y apendix nubials, que per los dits sos pares li son estadas donadas y pagar y respective engarragar promesas ab lo present y precedent capitol. Aquesta emperó constitució dotal fa, y fe renten aixi com millor dir y entendrer se pot, ab causa y mandat de sos drets y accions constitució de procurador com en cosa propria. Volent y consentint que lo dit Pere Cabanes, Deu volent esdevenidor marit seu, en virtut de la present constitució dotal, demanan exigesca, deba, cobre, tenga y possehesca tota la dita sua dot, y los fruyts, o quasi fruyts de aquella seus propris fassa constant entre ells dits esdevenidors conjuges, lo dit matrimoni per lo carrech de aquell imposadors. Lo qual finit y altrament en tot cas, lloch y temps que restitució de dot hage lloch ella y los seus recobren salva la proprietat de dita dot sens empaig ni contradicció alguna de dit marit seu ni dels seus, n de alguna cort, jutge, o persona. Y promet y jura a Nostre Señor Deu Jesu Christ, y a sos sants quatre Evangelis en ma y poder del notari avall escrit, las ditas cosas tenir per fermas y agradables y contra aquellas no fer ni venir en temps algún per ningún pretex, causa o rahó, en virtut del qual jurament assereix ser menor de vint y sinch añs, major empero de vint añs, y per ço renunciant al benefici de la sua menor edat, lesió, facilitat e ignorancia y a altre qualsevol restitució in integrum, demanant y que valer y ajudar pugan llargament.
Item: Lo dit Pere Cabanes adroguer, de llur grat y certa sciencia sua fa, y firma carta dotal y de espoli a la dita Theresa Nadal doncella, Deu volent, esdevenidora muller sua de las ditas quatrecentas doblas, valent dos mil doscentas quaranta lliuras y dos calaixeras ab sas robas, vestits, y apéndices nupcials, segons son estat y conduits, que per la dita Theresa Nadal doncella, li son estadas constituidas y aportadas en dot, per dot, y en nom de dot sua ab lo proxim precedent capitol, de y per las quals y per pacte expres a inseguintla llohable consuetut de Barcelona, lin fa de cdeix, aument, o donació per noces de doscentas doblas, valents mil cent y vint lliuras barcelonesas quals quantitats de dot y creix que juntas preñen suma de siscentas doblas valents tres mil trescentas sexanta lliures li salva y asegura assigna y consigna a la dita Theresa Nadal doncella, Deu volent esdevenidora muller sua, en y sobre tots y sengles bens y drets seus mbles e immobles haguts y per haver. E li promet restituhor y tornar sempre y en tot cas, lloch y temps que restitució de dot y solución de creix, hagen lloch sens dilació no escusa alguna ab lo acostumat salari de procurador, restitució y esmena de tots dañs, gastos, interesos y despesas. Volent y consentint que la dita Theresa Nadal Deu volent esdevenidora muller sua hage, reba, tinga y possehesca tota la dita sua dot, y creix, tot lo temps de la vida sua natural aixi ab marit com sens marit, ab infant y sens infants sens contradicció alguna del dit marit seu no dels seus, ni de alguna cort, jutge, o persona. Lo die emperño del obit de dita Theresa Nadal los seus recobren salva la proprietat de la dita sia dot. Lo dit emperño creix, aument o donació per noces vie torne y pervinga, e tornar y pervenir hage al infant o infants ides liberis llegitims y naturals que del present matrimoni Deu volent, procrehats serán, al qual, o als quals en cas de existencia de aquells ara per las hores los ne fa donació pura, perfecta, simple, e irrevocable, que diu entre vius en ma y poder del notari del present capitol, com a publica persona per los tals infant, o infants idest liberis acceptant y estipulant. Si empero tal infant o infants aixi mascles com fambres no sobreviuran, lo que Deu no vulla, en tal cas, y a les hores lo dit creis, aument o donació per noces sie torne, y pervinga e tornar y pervenir hage a ell dit donador, si viurá, y si no viurá a son hereu o successor universal, o particular o en aquell o aquells aquí ell haurá volgut, ordenat o disposat de paraula, en escrit, o en altre qualsevol manera. E promet y jura a Nostre Señor Dreu Jeseu Christ y a sos Sants quatre Evangelis en ma y poder del notari avall escrit la present carta dotal y de espoli, y totas y sengles cosas sobreditas tenir per fermas y agradables, y contra aquellas no fer no venir en temps algún no en quant saben a donació revocar per rahó de ingratitut, inopia, necessitat, o ofensa, no per altre qualsevol causa, o rahó, renunciant a qualsevol lley o dret tal devocació permeten, y que valer y ajudar lo pugan llargament.
Item: La dita Theresa Nadal doncella, donantse per contenta, pagada y satisfeta de tots sos drets y llegitimas suas paternas y maternas, suplement de aquellas, part de creix, y llegat per lo dit pare seu a ella fet ab lo citat seu testament, y demes drets a ella competents en las heretats y bens de dits sos pares, tant per las ditas com per altrea qualsevols causas y rahons que dir, pensal se pugan ab las ditas quatrecentas doblas valents dos mil doscentas quaranta lliuras barcelonesas y dos calaixeras novials ab sas robas, vestits, y apéndices nupcials, que per los dits pares seus li son estadas donadas y pagadas, y respecte entregar promesas ab lo primer dels procedents capitols, y fent estas cosas a uberior cautela en presencia de voluntat y consentiment del dit Pere Cabanes Deu volent esdevenidor marit seu avall consentint. De llur grat y certa sciencia sua per ella y los seus dona, absol, diffineix, remet als dits Anton Nadal y Mariangela Nadal conjuges pares seus presents y als seus y a qui voldrá perpetuament tota es a saber part de heretat y llegitimas suas paternas y maternas, suplement de aquellas llegat a ella fet per lo dit son pare ab lo citat sn testament, part de creix, aument o donació per nocves a favor de ella y demes germans seus estipulat en lo temps del contracte del matrimoni de dit sos pares, y altres qualsevols drets y credits a ella competents y espectants en las heretats y bens de aquells tant per las ditas, com per altras qualsevols causas o rahons que dir y pensar se pugan. Salvas emperó y retes ver si tots vincles, institucions, substitucions, fideicomissos, successions ab intestat o ab testament, e mes, si mes los dits sos pares donarlin voldrán, tot lo que venint dit cas ella y los seus pugan demanar, cobrar, y haver la present absolució y dififnició en res no obstant. Aquesta emperó donació, absolució, y difinició fa y fe renten així com millor dir y entendrer se pot ab cessió y mandato de tots drets y accions, constitució de procurador com en cosa propria, cclausula de inerma, y demes necesarias. E vol y concent que la present absolució y diffinició redictada y ordenada ab totas clausulas en semblants posar acostumadas a tota utilitat de dits sos pares a coneguda del notari dels presents capitols subsxeesca empero del fet en tes no mudads. E promet, y jura a Nostre Señor Deu Jesus Christ y a sos sants quatre Evangelis en ma y poder del notari avall escrit la present absolució y diffinició haver per fermas y agradables, y contra aquellas no fer no venir en temps algún per ningun pretextm causa i rahó en virtut del qual jurament assereix com está dit ser menor de vint y sinch anys major empero de vint añs, y perço renuncia al benefici de la sua menor edat, lesio, facilitat e ignorancia, y a altre qualsevol restitució in integrum de manar y a tot y qualsevol dret y lley que valer y ajurarme puga llargament. E lo dit Pere Cabanes Deu volent esdevenidor marit de dita Theresa Nadal concent a las ditas cosas per la dita Teresa Deu volent esdevenidora muller sua, com a fetas en sa presencia de voluntat y consentiment seus y lo seu consentimen prestie.
Item: Es convenient y pactat entre ditas parts, que si será cas que lo un de dits esdevenidors conjuges premorirá al altre deixant fill o fills del present matrimoni, y lo altre de ells sobrevivent convocará a segonas nupcias en tal cas fills per fill, y fillas per fillas, los fills y fillas del present matrimoni sien preferits als fills y fillas de altre qualsevol matrimoni, volent que si cosa al cotrari será ordenada, sie aquella ara per las hores de ningún valor per ser la voluntat de ditas parts, que los fills y fillas del present matrimoni con esta dit, sent que per esta expressio de pacte se entengan cridats ni en manera alguna ara per las horas heretats.
E las ditas parts llihan y aproban los dits capitols y pactes y tot lo en ells y en casa un de ells convingut, expressat, y estipulat. Y convenen y en bona fe prometen la una part a la altre aquells cumplir y observar baix las mateixas obligacions, renunciacions y lleys, y beneficis, y permetent en cada acticle de dits capitols contengudos y expresadas que volen tenir aquí per repetidas, y expressadas, com es paraula per paraula fossen aquí contingudas y en quant menester sie de nou juranl roborat ab esttipulació que fan y firman en ma y poder del notari avall escrit com a publica persona per los ausents e interessats rebent acceptant y estipulant. Y los dits contrahents confessan quedar advertits per lo notari avall escrit que del present acte se ha de pendrer la rahó en lo offici de hipothecas de la present ciutat dins lo termini dels sis diez seguents al de la firma, y que sens que precehesca est requisit no ha de fer causa las hipothecas, no se podrá usar de ells judicialment peraa perseguirlas en virtut del ditsposat ab la Real Pragmatica publicada en esta ciutat a disset de Mars mil setcents sexanta vuyt. Fet y firmat fonch la present acte eo los presents capitols en la ciutat de Barcelona als vint y un días del mes de Janer any de la Nativitat de Nostre Señor Deu Jesu Christ de mil setcents sexanta nou. Essent presents per testimonis Manuel Viant adroguer, y Pay Reynal comerciant, ciutadans de Barcelona.
Anton Nadal, per Mariangela Nadal y Darrer de sa boluntat y en sa presencia firmo jo Manuel Vicent, Theresa Nadal, Pere Cabanas adroguer, E jo lo notari avall escrit dono fe coneixer a dits otorgants los quals han firmat de sa propria ma a excepció de dita Mariangela Nadal y Darrer y que per ella ha firmat de sa propria ma lo dit Manuel Viant testimoni per no saber escriurer dita Mariangela Nadal segons ha affirmat de que fas fe. Joan Costa notari.