Saga Bacardí
01542
ESCRITURA DE AUMENTO DE DOTE HACIA JUAN POU, POR ANA MARIA NADAL Y DARRER, POR LOS PADRES DE ESTA.


Sia notori, que jo Anton Nadal adroguer, ciutadá de Barcelona per lo molt amor que tinch y aporto a Anna Maria Pou y Nadal, filla mia, muller de Joan Pou y Monent també adroguer, ciutadá de Barcelona, no indubit de intimar, ni respecte algún si unicament del amor paternal y ab animo de beneficiar a la dita filla mia per donació es a saber, pura, perfecta, simple e irrevocable ques diu entre vius. Dono y concedesch a la dita Anna Maria Pou y Nadal, filla mia present y avall acceptant ab lo pacte emperó avall escrit y als seus, y a qui voldrá perpetuament, sinchcentas sexanta lliuras barcelonesas, pagadoras de comptant lo dia present, a fi que las constituesca en dot per dot, en nom de aument de dot sia al dit Joan Pou marit seu, a mes de aquellas mil siscentas vuytanta lliuras barcelonesas y dos calaixeras ab sas robas, vestits, y apéndices nubials de qui si feu donació en paga y satisfacció de tots sos drets y llegitimas suas paternas y maternas, suplement de aquellas, part de creix, y demes que pugués pretendrer en mos bens y de Mariangela Nadal y Darrer muller mia, y per dita Anna Maria filla mia al dit Joan Pou son marit constituidas y aportadas en dot, per dot, y en nom de dot sua ab los capitols matrimonials entre dit conjuges, gendre y filla meus fets y firmats rebuts en poder de Joseph Anton Mallachs notari publich de número de Barcelona a setse de Novembre mil setcents sinquanta quatre. Las quals sinchcentas sexanta lliuras barcelonesas que ab lo present li dono vull li sien y servescan en satisfacció de llegat li tinch fet ab lo meu testament que clos tinch entregat al notari avall escrit a dinou de Juny mil setcents sexanta sinch, qual llegat venint lo cas de tenir efecte lo dit meu testament, vull sie de nonguna forsa y valor, y en suplement de ditas sas legitimas paternas y maternas, volent que las ditas sinchcentas sexanta lliuras que ab lo present li dono junt ablas ditas mil siscentas vuytanta lliuras y dos calaixeras ab sas robas, vestits, apéndices nupcials de que li fiu donació de los citats capitols matrimonials que junts preñen suma de dos mil doscentas quaranta lliuras li sien y servescan esto es mil siscentas y vuytanta lliuras y las ditas dos calaixeras ab sas robas, vestits, y apéndices nupcials en paga y satisfacció de tots drets y llegitima sua paterna, y las restants sinchcentas sexanta lliuras en satisfacciço de tots drets y llegitima materna, suplement de aquellas, part de creix, y demes que pretendrer puga en las heretats y bens de dits sos pares. Aquella emperó donació fas y fer entench així com millor dir y entendrer se pot ab tal emperó pacte y condició que si la dita Anna Maria Pou y Nadal filla mia morirá quant que quant sens fills un o molts mascles o fembres llegitims y naturals, y de llegitim y carnal matrimoni procreats en tal cas solament puga testar, disposar y a sas liberas voluntats fer de doscentas vuytanta lliuras, y las restants doscentas vuytanta lliuras venint dit cas sien tornen y pervingan a mi dit donador, y en aquell o aquells que hauré volgut, ordenat, o disposat de paraula, en escrits, o en altre qualsevol manera. Si empero la dita Anna maria filla mia morirá ab dits fills un o molts en tal cas puga testar, disposar y a sas liberas voluntats fer de las ditas sinchcentas sexanta lliuras ab lo present donadas, y ab dit pacte y no sens ell, prometo y juro a Nostre Señor Deu Jesu Christ y a sos Sants quatre Evangelis, en ma y poder del notari avall escrit la present donació y sengles cosas sobreditas tenir per fermas y agradables, y contra aquellas no fer ni venir, no revocar por rahó de ingratitut, inopia, necessitat, o ofensa, no per altre qualsevol causa o rahó. Renunciant a la lley que diu que er las ditas causas pot ser revocada la donació y a tot y qualsevol altre drer y lleu que valer y ajudar puga y a la que prohibeix la
neral renunciació. E la dita Anna Maria Pou y Nadal donataria predita accepto la present donació per dit pare meu, a mi feta ab los pactes y condicions sobredits, aque expressament consento ab referiment de gracias, que lin fas. Llohant y aprobant perço la absolució y diffinició de drets als dits pares meus feta, ab los citats capitols matrimonials, y en quant menester sia de nou fas y firmo ab las mateixas condicions allí expressadas, Las quals sinchcentas sexanta lliuras per dit pare meu a mi donadas ab lo present, dono, constituesch y aporto al dit Joan Pou marit meu present y avall acceptant en dot per dot y en aument de dot mia peraque las tinga y possehesca durant lo present nostre matrimoni y seus propris fasse los fruyts de aquellas per millor suportar los carrechs del present matrimoni, lo qual finit y altrament en tot cas, lloch y temps que restitució de dot, y solución de creix hagem lloch puga jo y los meus recobrar no sols las ditas sinchcentas sexanta lliures ab lo present constituidas, sino també tota la mia dot, ab los precalendats capitols contenguts, sens contradicció de alguna cort, jutge, o persona, y per percibir y cobrar las ditas sinchcentas sexanta lliuras del dit aument de dot cedesch y transferech al dit Joan Pou marit meu tots los drets y accions a mi competents en virtut de la qual cessió puga percibir y cobrar aquellas del rebut firmar apocas, y altrament fer y usar en judici y fora de ell en lo millor modo que li convinga, constituhintlo dueño y procurador com en cosa propria. Y prometo las ditas cosas tenir per fermas y agradables, y contra aquellas no fer ni veinir, baix obligació de tots y sengles los bens meus ab totas renunciacions necesarias. E jo dit Joan Pou marit de dita Anna Maria Pou y Nadal, llohant y aprobant las ditas cosas per dita muller mia fetas, accepto la sobredita constitució de aument de dot, per dita muller mia a mi feta y tota la dita sua dot, que junt pren suma de dos mil doscentas quaranta lliuraes, junt ab las dos calaixeras nubials, junt ab sas robas, vestits y apéndices nubials, salvo y seguro, asigno, y consigno a dita Anna Maria muller mia, en y sobre tots y sengles bens y drets meus mobes e immobles, haguts y per haver, y llohant y aprobant lo citat aument o donació per noces de vuytcentas quaranta lliuras per mi feta ab los sobredalendats capitols matrimonials per pacte aixi convingut, aumento la dita donació per noces de doscentas vuytanta lliuras ab los mateixos pactes y condicions allá feta y concebuda la dita donació per noces ab los sobredits capitols matrimonials que ab lo present lloho, y aprobó, que junt ab la sobredita dot y creix prenen suma de tres mil trescentas sexanta lliuras li prometo restituir y tornar sempre y en tot cas, lloch y temps que restitució de dot y solución de creix hagen lloch, conforme está pactat ab los citats capitols matrimonials, baix obligació de tots y sengles bens meus ab totas renunciacions necesarias. Y confesso y en veritat regonesch al dit Anton Nadal sogre meu, y pare de dita Anna Maria muller mia, que per los motius, y causas sobreditas me ha donat y pagar y confesso haver rebut las ditas sinchcentas sexanta lliuras ab diner comptant realment y de fet, en presencia del notari y testimonis avall escrits. Y sens violencia, dolo no frau algún ans be libera y sepontaneament prometen y juram nosaltres dits Joan Pou y Anna Maria Pou y Nadal conjuges a Nostre Señor Deu Jesu Christ y a sos Sant quatre Evanlis en ma y poder del notari avall escrit las ditas cosas tenir per fermas y agradables, y contra aquellas no fer no venir en temps algún per ningún pretext, causa, o rahó roborant ab estipulació que fem y firmam en ma y poder del notari avall escrit com a publica persona per los ausents e interesats, rebent y acceptant, y estipulant. Y tots los dits contrahents confessam quedar advertits per lo notari avall escrit que del present acte se ha de pendrer la rahó en lo offici de hipothecas de la present ciutat dins lo termini dels sis días seguents al de la firma y que tensigue procehesca est requisit no ha de fer fe contra las hipothecas, ni se podrá usar de ell judicialment pera perseguirlas en virtut del disposat ab la Real Pragmatica publicada en esta ciutat a disset de Mars mil setcents sexanta vuyt. Fet y firmat fonch lo present acte en la ciutat de Barcelona als vint y un días del mes de Janer any de la Nativitat de Nostre Señor Deu Jesu Christ de mil setcents seixanta nou. Essent presents per testimonis Manuel Vicent adroguer y Pau Reynal comerciant, ciutadans de Barcelona.
Anton Nadal, Per Anna Maria Pou y Nadal de sa boluntat, y en sa presencia firmo jo Manuel Vicent adroguer, Joan Pou y Manent, E jo lo notari avall escrit dono fe coneixer a dits otorgants qui han firmat de sa propria ma, a excepció de dita Anna Maria Pou qui per ella ha firmat de sa propria ma Manuel Vicents testimoni epr no saber escriurer dita Anna Maria Pou segons ha afirmat de que fas fe. Joan Costa notari.