Saga Bacardí
01543
ESCRITURA DE AMPLIACION DE DOTE HACIA JOSÉ BALLESTER POR MARIA ANGELA NADAL Y DARRER.


Sia notori que jo Anton Nadal adroguer ciutadá de Barcelona per lo molt amor que tinch y aporto a Mariangela Ballester y Nadal filla mia, muller de Joseph Ballester adroguer, ciutadá de Barcelona, no induit de remox, ni respectealgun, unicament sivenicament del añor personal y ab anima de beneficiar a la dia filla mia per donació es a saber pira, perfecta, simple, e irrevocable ques diu entre vius, dono, concedeesch a la dita Mariangela Ballester y Nadal filla mia ptrdrny y avall acceptant ab lo pacte y dijo avall escrit y als seus sy a qui ell voldrá perpetuament sinch centas seixanta lliuras barcelonesas pagadoras de comptants lo die present a fi que las constituhesca en dot, per dot, y en nbom de aument de dot suia al dit Joseph Ballester marit seu a mes de aquellas mil setcentas vuytanta lliuras barcelonesas y dos calaixeras ab sas robas, y vestits y apéndices nubials de que li fiu donació en paga y satosfacció de tots sos drets y llegitimas suas paternas y maternas, suplements de aquellas part de creix, y demes que pogues pretendrer en mos bens y de Mariangela Nadal y Darrer muller mia del dit Joseph Ballester son marit constituidas y aportadas en dot, per dot y en nom de dot sua ab los capitols matrimonials entredits conjuges, gendre y filla meus, fet y firmat, y jurats ebuts en poder de Joseph Anton Mallachs notari publich de número de Barcelona a vint de Novembre mil setcents sinquanta sis, Las quals sinchentas sexanta lliuras barcelonesas que ab lo present li dono vull li sien y servescan en satisfacció del llegat li tinch fet ab lo meu testament que clos cinch entregat al notari avall escrit a dinou de Juny mil setcents sexanta sinch, qual llegat venint lo cas de tenir efecte lo dit meuy testament vull sie de ninguna forsa y valga y en suplement de dita sas llegitimas parernas y maternas, volent que las ditas sinchcentas seixanta lliuras que ab lo present li dono junt ab las ditas mil siscentas vuytanta lliuras y dos calaixeras ab sas robas, vestits y apéndices nupcials de que li fiu donació ab los citats capitols matrimonials que jutas prenen summa de dos mil doscentas y quaranta lliuras li sien y servescan esto es mil siscentas vuytanta lliuras y las ditas calaixeras ab sas robas y testits y apéndices nubials en paga y satisfacció de tots drets y llegitima sua paterna y las restants sinchcentas sexanta lliuras en satisfacció de tot drets y llegitima materna, suplement de aquellas, part de creix y demes que pretendrer puga en las heretats y bens de dits sos pares. Aquesta empero donació fas u fer entenes aixis com millor dir y entendrer se pot ab tal emperó pacte condición que si la dita Mariangela Ballester y Nadal filla mia morirá quant que quant sens fills un o molts, mascles o femelles, llegitims y naturals, de llegitim y carnal matrimoni procreats en tal cas solament puga testar, disposar, y a sas liberas voluntats fer de doscentas vuytanta lliuras, y las restants doscentas vuytanta lliuras venint dit cas sienm tornen, pervingan a mi dot donador o en aquell o aquells que ho hauré volgut ordenat o disposat de paraula en escrit o en altre qualsevol manera, si empero la dita Mariangela Ballester y Nadal filla mia mororá quant que quant sens fills n o molts mascles o famellas llegitims y naturals y de llegitim y carnal matrimoni procreats ,e nt al cas solament puga restar, disposar, y a sas liberas voluntats fer de doscentas vuytanta lliuras, y las restants doscentas vuytanta lliuras venint dit cas sien rornen y pervingan a mi dit donador o en aquell o aquells que ho hauré volgut, ordenat o disposat de paraula en escrit, o en altre qualsevol manera. Si empero la dita Mariangela filla mia morirá ab dits fills un o molts en tal cas puga testar, disposar y a sas liberas voluntats fer de lad itas sinchcentas sexanta lliures ab lo present donadas. Y ab dit pacte y no sens ell prometo y juro a Nostre Señor Deu Jesu Christ, y a sos Sants quatre Evangelis, en ma y poder del notari avall escrit la present donació y sengles cosas sobreditas tenir per fermas y agradables, y contra aquellas no fer ni venir, ni revocar per rahó de ingratitut, inopia, necessitat o ofensa, ni per altre qualsevol causa o rahó. Renunciant a la lley que diu que per las ditas causas pot ser revocada la donació, y a tot y qualsevol altre dret y lley que voler y ajudarme puga, y a la que prohibeix la general renunciació. E la dita Mariangela Ballester y Nadal donotaria predita, acepta la present donació per dit pare meu a mi feta ab los pactes y condicions sobredits a que expressament consento ab referiment de gracias que len fas. Llohant y aprobant per ço la absolució y difinició de drets als dits pares meus, feta ab los citats capitols matrimonials, y en quant menester sie de nou fas y firmo ab las mateixas condicions allí expressadas. Las quals sinchcentas sexanta lliuras per dit pare meu a mi donadas ab lo present dono, constituhesch y aporto al dit Joseph Ballester marit meu present, y aball acceptant en dot, per dot, y en aument de dot mia peraque las tinga y possehesca durant lo present nostre matrimoni, y seus propris fasca los fruyts de aquellas per millor suportar los carresch del present matrimoni, lo qual finit y altrament en tot cas, lloch y temps que substitució de dot, y solucuí de creix hagen lloch puga jo y los meus recobrar no sols las ditas sinchcentas sexanta lliuras ab lo present constituidas, sino també la mia dot ab los citats capitols matrimonials contenguts sens contradicció de alguna cort, jutge, o persona, y pera percibir y cobrar las ditas sinchcentas sexanta lliuras del dit aument de dit cedesch y transferesch al dit Joseph Ballester marit meu, tots los drets y accions, a mi competents en virtut de la qual cessió puga percibir y cobrar aquellas del rebut firmat apocas, y altrament fer y usar en judici y fora de ell en lo millor modo quels convinga, constituhintlo dueño y procurador com en cosa propria. Y protet las ditas cosas tenir per fermas y agradables y contra aquellas no fer no venir baix obligació de tots y sengles bens meus ab totas renunciacions necessaroas. E jo dit Joseph Ballester marit de dita Mariangela Ballester y Nadal llohant y aprobant las ditas cosas per dita muller mia fetas, accepto la sobredita constitució de aument de dot, per dita muller mia a mi feta, tota la dita sua dot que junt per summa de dos mil doscentas quaranta lliuras junt ab las dos calaixeras nobials ab sas robas, vestits, y apéndices nubials, salvo, aseguro assigno y consigno a dita Mariangela, muller mia en el sobre tots y sengles bens y drets meus, mobles e immobles, haguts y per haver, y llohant y aprobant lo creix, aument, o donació per noces de vyitcentas quaranta lliuras, per mi feta ab los sobrecalendats capitols matrimonials, per pacte així convingut, aumento la dita donació per noces de doscentas vuytanta lliuras ab los mateixos pactes y condicions está feta y concebuda la dita donació per noces ab los sobredits capitols matrimonials, que ab lo present lloho y aprobó, que junt la dita dot, y creix prenen suma de tres mil trescentas sexanta lliuras, li prometo restituir y tornar sempre y en tot cas, lloch y temps que restitució de dot y solución de creix hagen lloch, conforme está dit y pactat ab los citats capitols matrimonials baix obligació de tots y sengles bens meus ab totas renuncias necesarias. Y sens violencia, dolo ni frau algún ans be libera y espontaneament prometem y juram nosaltres dits Joseph Ballester y Mariangela Ballester y Nadal, conjuges, a Nostre Señor Deu Jesu Christ, y a sos Sants quatre Evangelis en ma y poder del notari avall escrit las ditas cosas tenir per fermas y agradables, y contra aquellas no fer no venir en temps algún per ningún pretext, causa o rahó. Roborant ab estipulació que fem y firmam en ma y poder del notari avall escrit com a publica persona per los ausents e interessats ebent, acceptant y estipulant. Y los dits contrahents confessam quedar advertits per lo notari avall escrit que del present acte se ha de pendrer la rahó en lo ofici de hypothecas de la present ciutat dins lo termini dels sis días seguents al de la firma y que sens que precehesca est requisit no ha de fer fe contra las hypothecas, no se podrá usar de ell judicialment pera perseguirlas en virtut del disposat ab la real Pragmatica publicada en esta ciutat als disset de Mars mil setcents sexanta vuyt. Fet y firmat fonch lo present acte en la ciutat de Barcelona als vint y un días del mes de Janer any de la Nativitat de Nostre Señor Deu Jesu Christ de mil setcent sexanta y nou. Essent presents per testimonis Manuel Vicent adroguer y Pere Reynal comerciant, ciutadans de Barcelona.
Anton Nadal, Mariangela Ballester, Joseph Ballester, E jo lo notari avall escrit dona fe coneixer a dits otorgants qui han firmat de sa propria ma lo present acte present de mi Joan Costa notari.