Saga Bacardí
01553
ESCRITURA DE PRESTAMO A FONT, POR ANTONIO NADAL Y DE CASANOVAS.


Dich jo Esperansa Font viuda abaix firmada, confeso deurer al Señor Anton Nadal de Barcelona, per las sobre rahons las dalt exrpesadas cent lliuras, dich cent lliuras que li prometo pagar. Vint y sinch lliuras per Nostra Señora de Agost del present any, y las restants setanta lliuras per Nostra Señora de Agost de mil setcents sexanta y cuatro, y nes dech donar compte a dit Señor Nadal de nou quarteras sis cortans bat, que propi de dit Señor venguí, vuit quarteras sis cortans, a Miguel Sobrevia, y Pera, una quartera a Miquel Gener, y mes un vale de quatre lliuras setse sous que dit Señor Nadal embia a merit, com y també de quantas partidas hagia cobrat, dit Señor lo dit mon marit que no sien al pressent moment de comptes de Francisco Llobet de Valldelio. Y per lo vale se fa lo present, vuy en Granollers als tres Juny mil setcents sexanta vuit, e qual paper, o declaració, sen fan dos de son mateix thenor, firmats de las dos parts.= Per dita Esperansa Font que no sab de escriurer firmo jo Miquel Gariga Adot.= Anton Nadal. Lo modo de la paga de dita quantitat es, que la confessa haver rebuda, en diner en esta forma, es a saber, vint y sinch lliuras de Esteve Font causicich de la dita vla, e que Esteve Xicart procurador seu en te firmat un recibo en cinch Octubre mil setcent setanta hu, que vol vage compres ab la present apoca, perque una matexa quantitat no aparegá pagada dos vegadas. Y las restantss etanta sinch lliuras de dita Candia Font, y Madriguera a sas voluntats. Y aixi renunciant a la excepció de la non numerata pecunia d edolo y frau, y cosa no esser aixis, y a tot altre dret, y lley de son favor, no sols se dona per content, pagat y satisfet de las demes cosas, de que en dit vale se havia promes donar compte, y rahó, si també per quant antes de dita paga se havia tractat de la present cesió sens emperó evicció algua, cedesch a dita Candia Font y Madriguera tos los drets y accions a ell competents per rahó de la resta de dit son credit, en los bens de Font, dels que puga usar, en judici y fora de ell contra qualsevols personas,s empre y quant, y com millor li convinga per lo que la constituheix procuradora com en cosa propria. Y promet contra las ditas cosas no fer, ni venir per alguna causa, o rahó. En fe del que aixis ho otorga y firma (conegut de mi lo notari avall escrit) de sa propria ma en Barcelona a vint y dos dias del mes de Janer any del Naxement del Señor de mil setcentss etanta tres. Presents per testimonis Francisco Babot notari real y causidich, y Francesch Costa jove droguer en esta ciutat havitants.
Anton Nadal adroguer, Devant de mi Francisco Ferrer notari.