Saga Bacardí
01561
ESCRITURA DE ALQUILER DE TIERRAS EN MONTJUICH HACIA LOS JANER, POR ANTONIO NADAL Y DE CASANOVAS.


Anton Nadal adroguer, ciutadá de Barcelona. Per temps de cinch anys y cinch cullitas, que comensaren a correr lo dia vint y quatre prop passsat y de est corrent any, y finoran lo dia vint y tres del mes de Juny del mil setcents vuytanta y hu. De mon grat y espontanea voluntat llogo eo arrendo a Bernat Janer, pages del terme y Parroquia de Nostra Señora de Sans, territorio de esta ciutar, y a Francisco Janer també pagés de dit terme y Parroquia, pare y fill, presents, y avall acceptants. Totas aquellas sis mojadas y una quarta de terra campa, que per mos certs y legitims titols, tinch y posseesch en la Montaña de Monjuich territorio de esta dita ciutat, a saber, dos mojadas y tres quartas, situadas sota la casa Santa de Santa Madrona, y las restants tres mojadas, y mitja, sobre la Santa casa. Quals lloguer, fas com millor en dret tinga lloch, ab los pactes que degan conservar las ditas terras, a us y costum de bon pagés, y a la fi de dit temps restituirlas en manera alguna per sa culpa deterioradas, sens poder pretendrer millora alguna axí voluntaria con necesarias hagian fet en ellas, hasent de pagar la mitat del catastro dits llogaters per rahó de ditas terras llogadas anualment, a mes del preu infrascrit, y ab dit pacte, y no sens ell, fas lo present lloguer, prometent que durant dit temps, no los traure de las ditas cosas llogadas per major, menor ni consemblant preu, ni per altre qualsevol causa, o rahó. Lo preu del present lloguer per tot lo dit temps es cinch centas trenta una lliura cinch sous moneda barcelonesa, a rahó de cent sis lliuras, cinch sous lo any, comensant a fer la primera paga de ditas cent sis lliuras cinch sous lo dia de Nostra Señora del mes de Agost del any vinent de mil setcents setantam set, y axí consecutivament en dit dia en los demes anys. Y renunciant a la excepció del lloguer, no ser així convingut, a la llei que favoreix a lo veriat en mes de la mitat del just valor, y a altre qualsevol dret, y lleu de mon favor, condono, a dits llogaters tot lo mes, que podrían valer las cosas llogadas del referit preu. Prometent ferlos tenor y valer lo dit lloguer, y estalos de evicció en tot cas, y temps, y de restitució y esmena de tots danys, y gastos, que per lo referit se los seguesca, per lo que obligo tots mos bens, mobles e immobles, drets y accions, presents y veniders ab totas renuncias de dret necesarias. Y presents nosaltres dits Bernat y Francisco Janer, pare y fill, acceptant lo precadent lloguer, ab lo pacte sobre continuat, al qual expresament conssentim. Prometem a dit Señor Anton Nadal que cumpliram puntualment lo referit pacte, li pagarem lo preu, en lo modo sobredit, y observarem tot lo demes que vinga a nostre carrech, sens dilació, ni escusa alguna, ab lo acostumat salari de procurador, y ab restitució y esmena de tots danys, y gastos, que per lo referit se li seguescan. Y per cumplir ditas cosas obligam tots nostres drets junts y a solas, mobles e immobles, presents y venidors, renunciant al benefici de novas constitucións y divididorasy cedidoras accions, y constitució de Barcelona, que parla de dos, o mes que a solas se obligan, y a qualsevol altre dret y lley de nostre favor, y per pacte, a nostre propri for y domicili, submetentnos al for del Tribunal del Ilustre Señor Corregidor de esta ciutat de Barcelona, y a altre qualsevol superior secular, ab facultat de variar de judici. Fen y firman escriptura de ters, baix pena de ters, en los llibres dels tersos de qualsevol de dits Tribunals, per la quals nosaltres dits pare y fill Janer constituim nostras personas, y tots nostres bens predits. A la constitució de procurador, a tos los escrivans jurats de ditas curias presents y residents per firmar esta escriptura de ters en dia no feriat per ser vuy diumenge, y per conseguent feriat. Declarant quedar advertits per lo infrit notari que de est acte se ha de pendrer rahó en lo ofici de hipothecas de esta ciuat, dins los sis días seguents al present, per los efectes en la Real Pragmatica publicada. Y així ho atorganen Barcelona a catorce días del mes de Juliol, añ del Señor de mil setcents setanta sis. Essent presents per testimonis Valentí Prats pages de dit terme de Sans y Joseph Ventura, pagés del pla de esta ciutat per estas cosas cridats.
Anton Nadal, Per expresos dits pare y fill Janer, no saber de escriurer, en sa presencia y de sas boluntats firmo jo.= Valentí Prats. En poder de mi Magí Artigas notari, que as fe coneixer als atorgants, que per dir dits Bernat y Francisco Janer, so saber de escriurer firmá per ells dit Valentí Prats, altre dels testimonis.