Saga Bacardí
01566
ESCRITURA DE APERTURA DE TESTAMENTO DE JOAQUIN POU Y BASSAGONYA.


En nom de Deu, Amen. Jo Joaquim Pou y Manent, adroguer, ciutadá de Barcelona fill llegitim, y natural de Pere Pou parayre de la ciutat de Vich, y de Antonia Pou y Bassagonya, conjuges difunts. Constituit en lo llit per grave indisposició corporal, pero ab clar enteniment, memoria, y paraula, volent disposar de mos bens. Ordeno mon ultim testament. Ab lo qual elegesch marmessors y executors de aquesta postrera voluntat mia, a Joan Pou y Manent adroguer ciutadá de esta ciutat y Ana Maria Pou y Nadal muller sua, a Joaquim Pou y Vicent també adroguer, ciutadá de dita ciutat, y Josepha Pou y Vehils conjuges, a Francisco Pou y Vicent comerciant ciutadá de la mateixa ciutat, vuy residint fora de aquest Regne, y Maria Josepha Pou y Gualba, sa muller. Los sis fills y noras meus, a Agusti Noguera adroguer ciutadá de la referida ciutat y Theresa Noguera y Pou conjuges, gendre, y filla meus, a Emanuel Vicent comerciant, antes adroguer, ciutadá de la propria ciutat, y Antonia Vicent y Canals muller sua, mos cunyats, a Jaume Pou notari publich de la ciutat de Vich mon Nebot, y al Rnt. Dr. Lluciá Vinyals y Tanyá Pbre. Beneficiat de la Iglesia Parroquial de Nostra Señora del Pi de aquesta ciutat. Als quals y a la major part de ells, conferesch, plena facultat pera cumplir aquesta mia disposiciò testamentaria, conforme trobaran ordenat.
Primerament vull, que tots mos deutes, e injurias sian pagats, y esmenadas de mos bens, ab la brevetat posible, encontinent de seguit mono bit, considerada sola la veritat del fet.
Elegesch la sepultuda faedora a mon cadáver en la Iglesia Parroquial de Santa Maria del Mar de esta ciutat en mon propri vas. Volent me sia feta de Nostra Señora gastant per ella de mos bens, lo que será menester.
Item ordeno, que lo mes prest se puga despres de la mia mort, per descants de ma anima, me sian fetas celebradas mil missas ab una absolta a la fi, de caritat sis sous cada una, es a saber, cent endita Iglesia Parroquial de Santa Maria del Mar.= Cinquanta en la del Convent de Santa Chatarina Verge y Martir de P.P. Predicadors.= Cinquanta en la del Monastir del Cerafich P. Sant Francesch.= Cinquanta en la del de maria Santissima de la Mercé.= Cincuanta en la de Sant Francisco de Paula.= Cincuenta en la del de Sant Joseph.= Cinquanta en la de P.P. Caputxins, totas de aquesta ciutat.= Cinquanta en la del Convent de Nostra Señora de la Mercé.= Cinquanta en la del de Maria Santissima del Carme.= Cinquanta ne la del de Sant Joseph.= Cinquanta en la del de P.P. Trinitaris Descalsos.= Cinquanta en la del de P.P. Caputxins. Los dits de la sobre dita ciutat de Vich.= Y las restants doscentas a la disposició de mos marmessors.
Item. En remuneració dels molts favors tinch experimentats del mencionat Jaume Pou mon Nebot, notari publich de la referida ciutat de Vich, altre de mos marmessors. Li llego una de las tres casas, que tinvh y posseesch en la Rambla de aquesta ciutat, es a saber, la que actualmente habita a titol de lloguer Joan Bassas corder.= Y a mes li deixo lo vas o sepultura, que tinch construida dins la Iglesia del Convent de Nostra Señora de la Mercé de la mateixa ciutat. Volent, y ordenant expressament, que a dit Jaume Pou no li sia demanat compte, ni rahó alguna per mis hereus, ni qualsevol altre persona, de las dependencias mias, que han corregut a son carrech fins vuy, per la molta satisfacció, que tinch de ell, y per esser esta ma determinada voluntat.
Item: fas memoria, que als sobredits Francisco Pou y Vicent, y Thersa Noguera y Pou fill, y filla meus, nols llego cosa alguna, respecte de haverlos ja donat tot lo quels pogués competir en ma universal heretat, y bens, y haver ells renunciant als drets en aquella, al temps de pendrer estat.
Y en quant a las tres casas, que tinch, y possehesch en la referida ciutat de Vich en los carrers nomenats del Call Nou, y Call Moltó, es a saber, la de Sant Christofol ab son hort, que dona a la Rambla, y las dos del costat, ab tots los drets, y accions annexos, a ellas, com també en tots los drets me competescan, de recobrar qualsevols terras venudas a carta de gracia en las cercanías de aquella ciutat, y son Bisbat. Y en la tomba, o sepultura, que tinch en lo mitg de la Iglesia del Convent de Nostra Señora del Carme de la propria ciutat. Y noo en altra cosa mes. Instituesch hereu meu particular al sobre dit Joan Pou y Manent, mon fill. Ab la obligació de satisfer los carrechs, a que sian subjectas las referidas cosas, solament. En atenció, que ja te rebut de mi quatre mil lliuras. Y que dsdeque li parí botiga en la cantonada del carrer dels Assaonadors de esta ciutat, ha treballat y adquirit per son compte propri, aportantse de ma botiga a la sua las mercaderías ab gran abundancias. Y esser com es ma intenció, que no se li puga demanar cosa alguna del temps administrá dita botiga. Y que tots los abansos ha fet en ella sian seus propris. Com també que no se lid emane rahó alguna de qualsevols altres comptes tinguts entre ell, y jo fins al present. La qual institució fas ab la condició, que morint dit Joan fill meu ab algun fill llegitim, y natural, puga librement disposar de totas las referidos cosas. Y faltant sens fill algun, li substituesch, y fas hereus meus universals als demes fills meus, que a las horas sobreviuran. Y premort algun de ells ab fills lllegitims, y naturals, entren estos en lloch de son pare, o mare, en lo modo, quels haurán succehit, sens poder arguirse de aquó fideicomis algun, si sons providencia, a favor de mos nets per lo sol cas de premorir son pare, o mare.= Peró en los demes bens meus, que tinch en dita ciutat de Vich, en tots los de esta de Barcelona, y en los qualsevols altras parts, mobles, e immobles, presents y esdeveniudors, drets, y accions, que pugan competirme per qualsevols titols, o causas. Instituesch hereu meu universal al nomenat Joaquim Pou y Vicent, altre fill meu, ab la precissa obligació de mantener ell, y son hereu, en tot lo necessari a la vida humana, en sanitat y malaltia, a Anton Pou y Vicent, fill meu, possehit de una malaltia habitual de judici, y debilitació de tot lo cos, tenintli una persona de tota confianza, per sa condució, y servei. Y en cas de recobrar dit Anton lo enteniment, li llego dos mil lliuras barcelonesas en satisfació de sa lettima paterna, y demes drets puga tenir en mos bens, las quals dega donarli dit Joaquim a la libre disposició del referit Anton. Y morint dit en lo estat actual, accescan al nomenat Joqauim. Lo qual, a mes del referit, dega donar, per una sola vegada cent lliuras a Maria Pou y Cerdá, ma cunyada, viuda de Pere Pon mon germá parayre de la ciutat de Vich, habitant vuy dita Maria en la Parroquia de Sant Quirse Safaja, de aquell Bisbat, y altras cent lliuras a Gertrudis Poch y Pou muller de Just Bosch texidor de dita ciutat de Vich germana mia. La qual institució fas ab igual condicio, vincle, y substitució, que tinch aposat al sobre dit Joan Pou y Manent, mon particular hereu. No dexant de advertir respecte a dit Joaquim, que a mes de no haverse ha may separat de la comuna habitació ab mi, y continuo treball en ma casa, aportant tot lo pes de ella, sens percibir salari, retribución, ni interés algun. Queda ab lo carrech de dos centas sexanta dos lliuras annuals de censos, y censals per las solas casas, que possehesch en lo Born, y Vidrieria de esta ciutat. Deixant a part milts altres, a que está subjecte lo cos hereditari. Y que las perduas he patit en Madrit y Aaragosa, Barcelona, Calaf, y altras parts, com també lo perdut per Mar, y pres per Moros, es de la consideració de setse a divuit mil lliuras. Y que los credits, que competeixen al mateix Joaquim en ma herencia, ascendeixen a sis mil cent y vuytanta lliuras, de las quals no ha percibit lucro algun. Ans be tot se ha refundit a utilitat mia, y de mon patrimoni.
Aquesta es ma ultima voluntat, ab la qual revoco lo testament, que entreguí clos al Dr. Joan Costa difunt notari publich real collegiat de número de Barcelona a dinou Setembre mil setcents cinquanta cinch, y qualsevols altres testaments, y especies de ultimas voluntats fetas per mi fins vuy, volent, que mon actual testament prevalga a qualsevol anterior disposició mia, en lo millor modo que en dret tinga lloch. Y que no li sia donada copia alguna, fins despres de mono bit. Ab la advertencia de haversen de pendrer la rahó en lo ofici de hipotecas de esta ciutat dins sis días proxims al de la mia mort, y en lo demes. que convinga, dins un mes conscutiu al despaig de cada un de ells, a tenor de la Real Pragmatica Sanció sobre hipotecas, y declaracions subseguents. En testimoni de las quals cosas aixis ho atorgo en la ciutat de Barcelona a vint y sis días del mes de Juliol, any del Naixament del Señor de mil setcents setanta y vuit. Essent presents per testimonis, pregats per mi mateix. Jaume Clavell veler, y vidrier, y Esteve Aumatell escrivent, ciutadans de aquesta ciutat.
Per dit Señor Joaquim Pou, qui per causa de sa malantia no pot escriurer firmo de sa voluntat,Esteve Aumatell testimoni. En poder de mi Joan Prats y Cabrer notari que dono e coneixer al testador, y que per ell ha firmat un dels testimonis.