Saga Bacardí
01581
ESCRITURA DE VENTA DE TIERRAS EN LA MARINA DE HOSPITALET DE ARTIGAS HACIA ANTONIO NADAL Y DE CASANOVAS.


Sia a tots notori. Per esta pública escriptura de venda perpetua. Que Isidro Artigas pagés de la Parroquia de Santa Maria de Sans territorio de Barcelona.
Primo: Para pagar y satisfer a Joan Vila, Madrona Urtiga, y Paula Masana, y Theresa Vila cent y vint y sinch lliuras per semblant que ab sentencia verbal de vint y tres de Febrer del corrent any feu condemnat a pagar lo dit Isidro Artigas compresos los gastos segons apar de ita sentencia feta per lo Molt Ilustre Señor Don Pere de Ribas en lo Tribunal Real de Provincia en acte del notari avall escrit.=
Secundo: Pera pagar y satisfer als consignataris de Mathias Masana la quantitat de deu lliuras catorce sous, y quatre diners per la penció del cens que fa la infrascrita pessa de terra, y caurá lo die catorce de Juriol proxim.
Item y tercio: Pera pagar y satisfer als hereus de Feliu Torrent flasader, ciutadá de Barcelona la quantitat de noranta duas lliuras deu sous per las pencions vensudas fins al present de aquel censal de preu, y proprietat cent lliuras, y penció tres lliuras, que tots anys lo dit Isidro Artigas, los deu fer, y prestar als vint y hu de Juriol.
Item quarto: Pera pagar y satisfer a Francisco Pla y a Francisco Massaguer pagesos de la Parroquia de Santa Maria de Sans la quantitat de divuit lliuras per semblants que habían adelantat al otorgant per lo lloguer de un any del camp o terra, que mes avall se expresará lo qual lloguer havia de comensar lo die de sant Joan de Juny proxim vinent.
Y finalment: Pera ocorrer a algunas urgencias, y per espedició de sos negocis.
De son grat y certa ciencia ven, y per titol de venda concedeix per ell, y sos successors al Señor Anton Nadal adroguer, ciutadá, ciutadá de Barcelona a est acte present als seus, y a qui ell voldrá perpetuament, tota aquella pesa de terra campa de tinguda de tres mojadas, y una mondina cituada en la Marina del terme del Hospitalet, que fou part, y de pertinencias de altre major pesa de terra de tinguda de dotse mojadas, y una mondina de la casa y heretat de Mathias Massana junt ab tots sos drets y pertinencias que per los titols avall escrits te, y poseeix en la Parroquia de Santa Eulalia de Provensana alias del Hospitalet, al costat del camí Real de Valencia. Y se te la dita pesa de terra per los hereus o successors de dit Mathias Masana jobe botiguer de esta ciutat de Barcelona a cens de deu lliuras catorce sous, y quatre diners pagador tots anys lo die de Sant Joan del mes de Juny, qui ho te junt ab las restants nou mojadas, y casa sobre dita per los Rnts. Pbres. Minims y Convent de la Santisima Trinitat de P.P. Calsats de dita ciutat de Barcelona a cens de tretse lliuras deu sous moneda barcelonesa tots anys pagador lo die, o festa de Nostra Señora del mes de Agost, lo qual cens deu pagar lo dit Mathias Masana, y sos hereus, sent danys no despesas del otorgant, encara que sie salvo, y segur tant sobre la pesa de terra, que ven ab la present con sobre las restants nou mojadas y casa sobre dita. Y terminaba dita pesa de terra antes y al temps del establiment, que mes avall se calendará a orient ab honors de Pau Oliver pagés de Barcelona; a mitgdia ab honors de salvador Miró adroguer de dita ciutat; a ponent ab honors de Joseph Domenech també pagés de Barcelona; y a tremuntana ab honor de dit Mathias Masana, y actualmente confronta, a orient ab D. Anton Duran: a mitgdia ab Joseph Miró; a ponent ab Bonaventura Gerga; y a tremuntana ab Joan Valls. Y li pertany, y aspecto dita pesa de terra no sols com a hereu, y successor de Isidro Artigas mestre ferrer de Barcelona, son pare, per ell instituhit y anomenat ab son ultim y valido testament que feu en poder del Rnt. Salvador Corominas Pbre. y Rector de la Parroquia de Sant vicent de sarriá, a vuit días del mes de Abril del any mil setcents sinquanta, sino també com a hereu y sucesor universal de Margarida Vila sa mare, viuda en terceras nupcias de Joan Vila, per ella instituhit, y anomenat ab son ultim testament que otorgá en la Rectoria de Santa maria de sans devant de Rnt., Esteve Verges Pbre. y Vicari de ella als tres días del mes de Abril de mil setcents vuitanta. Y al dit Isidro Artigas, pare del otorgant pertañia y espectaba com a hereu y successor universal de Salvador Artigas mestre Ferrer, havitant en la Parroquia de Santa Maria de Sans per ell instituhit y anomenat ab son ultim y valido testament que feu, y firmá en poder del dit Rnt. Esteve Verges Pbre, y Vicari de la mateixa parroquia als dotse días del mes de mars de mil setcents trenta set, y al dit Salvador Artigas pertania y aspectaba en virtut de acte de establiment fet a son favor per dit Mathias Masana jobe botiguer, de delas ciutadá de Barcelna ab acte rebut en poder de Pau Rico notari publich real collegiat de la mateixa ciutat als catorce de Juriol de mil setcents vint, y sis. Lo qual acte se trova firmat, per rahó de Señoria. La qual venda fa aixis com millor dir y entendrer se pot, extrahent las ditas cosas de son domini, y poder passant aquellas en ma y poder, y domini de dit comprador. Prometent entregarli pocesió corporal, real, actual, o quasi de ditas cosas venudas, donantli facultat que de sa propria authoritat se la puga pendrer ab clausula de constitut, donant, cedint, y transferint a dit comprador tots los drets y accions que en ditas cosas li competeixen dels quals puga usar en judici, y fora de ell com millor li convinga, contra qualsevols personas y bens, y fer tot lo demés que ames de la present venda podría fer constituhintlo per est efecte son procurador com en cosa propia. Salvats emperó sobre las ditas cosas venudas los censos, y altres drets dominicals dalt expresats, y dalvat talbé lo lluhisme que per rahó de la present venda será degut. Lo preu de esta venda es siscentas lliuras moneda barcelonesa, del qual preu en virtut de facultat, y potestat que ab la present concedeix a dit comprador dega retenirse la quantitat de doscentas quaranta sis lliuras catorce sous, y quatre diners a fi de pagrlas als acrehedors dels quals se han respectivament delegat en lo preludi de la present venda, a excepció de las cent vint y cinch lliuras que deuen depositarse en lo Tribunal ahont pendía la causa verbal dalt expresada. Dels quals acrehedors al temps de la paga dega respectivament cobrar apoca, y cessió de drets pera defensar la present venda, volent que dit comprador succehesca en los mateixos drets, y li competescan las mateixas preeminencias, y prerrogativas que competirían a dits acrehedors, sino sels foren satisfetas ditas quantitats constituintlos per est efecte son procurador com en cosa propria. Y aixis renunciant a la excepcio del preu aixis no convingut a la lley ultra dimidium, y a altre qualsevol dret y lley que afavorir lo puga, dona a dit comprador lo mes que pugan valer las ditas cosas venudas, y promet que las hi fará tenir y posehir, y li estará de ferma y legal evicció, en qualsevol cas ab restitució y esmena de tots danys y gastos. Y per cumplir ditas cosas obliga tots ls bens, y drets mobles e immobles presents y veniders, renunciant a qualsevol lley y dret de son favor, y a la que prohiveix la general renunciació sem presehir o subseguirse la especial. Y per major seguretat de ditas cosas jura a Deu Nostre Señor, y a sos sants quatre Evaangelis en ma, y poder del notari avall escrit que aquellas cumplirá, y contra ellas no fará ni vindrá per alguna causa, o rahó, y també jura, que lo present contracte no se ha fet en frau dels Señores dominicals, no de sos drets. Y las ditas parts confesan quedar advertidas per lo notari avall escrit que del present acte se ha de pendrer la rahó en lo ofici de hipothecas de esta ciutat dins los sis días seguents al de la fecha pues, sens que presesca esta circunstancia no ha de fer fee contra las hipothecas, no usar judicialment pera perseguirlas en virtut de lo manat per Sa Magestat ab la Real Pragmatica de hipothecas. En testimoni del que aixis ho firma lo otorgant, al qual jo lo notari avall escrit fas fe coneixer en dita ciutat de Barcelona als quatre días del mes de Juny del any contat del Naixament del Señor mil setcents vuytanta dos. Essent present per testimonis Joseph Quintana, y Coloma y Juan Bautista Maymo y Soriano escrivents en dita ciutat de Barcelona havitants.
Item: Lo dit Isidro Artigas venedor dalt expresat. De son grat y certa ciencia firma apoca a favor de dit Señor Anton Nadal comprador de las referidas siscentas lliuras barcelonesas que son lo preu de la antecedent venda. Lo modo de la paga de ditas siscentas lliuras es que en quant a doscentas quaranta sis, quatre sous y quatre se las reté dit comprador a fi, y efecte de pagarlas als acrehedors anomenats en lo preludi de la present venda, , depositant las cent y vint y sinch en lo Tribunal Real de Provincia en cumpliment de la sentencia verbal expresada en dita venda, y las restants trescentas sinquanta tres lliuras quinse sous, y vuit diners confesa rebrerlas en diner comptat a presencia del notaril y testimonis avall escrits. Y aixis renunciant a la excepció del diner no rebut, y a altre qualsevol dret, y lley de son favor, firma la present apoca en dita ciutat de Barcelona dia, mes y any dalt expresats. Essent presents per testimonis los dits Joseph Quintana y Coloma, y Juan Maymó y Soriano en Barcelona residents.
Isidro Artigas, Ante mi Francisco Mas.