Saga Bacardí
01582
ESCRITURA DE LUISMO POR VENTA DE TIERRAS EN LA MARINA DE HOSPITALET, HACIA ANTONIO NADAL Y DE CASANOVAS.


Sia a tots notori. Com lo Reverent P. Geroni Delforn, Religios Sacerdot del Convent de la Santisima Trinitat de P. P. Calsats Redempció de capituls de la present ciutat procurador per las cosas infrascritas (entre altres) legitimament constituhit, y ordenat per lo rnt. P. Ministre, y Comunitat de Religiosos de dit Convent, consta de sa procura ab altre acte rebut en poder del notari avall escrit als vint y sis de Janer mil setcents seixanta set. En dit nom firma per rahó de Señoria lo acte de venda perpetua per Isidro Artigas pagés, y Ferrer de la Parroquia de Santa Maria de Sans, a favor de Anton Nadal adrroguer, ciutadá de Barcelona, vui difunt, feta, y firmada de una pesa de terra campa de tinguda de tres mojadas y una mondina, situada en la Marina del terme de Hospitalet, que fou part y de pertinencias de altre major pesa de terra de tinguda de dotse mojadas, y una mondina de la casa y heretat de Mathias Masana llargament explicada, y confrontada en lo acte de dita venda rebut en poder del Dr. Francisco Mas notari publich Real collegiat de número de la present ciutat als quatre días del mes de Juny del any mil setcents vuitanta dos. Los censos, lluhismes, y demes drets dominicals tal volta deguts, y no pagats sempre salvos. Confessant en lo explicat nom haver rebut de Anton Nadal comerciant vuytanta sis lliuras moneda barcelonesa per lo lluhisme degut per rahó de dita venda feta gracia del restant en virtut de particular conveni la qual firma en lo explicat nom fa en la ciutat de Barcelona a trenta días del mes de Desembre, ha comensat comptant del Naixament del Señor de mil setcents vuitanta quatre. Essent presents per testimonis Ignasi Casanovas y Fores Escrivá de cámara de lo civil de la Real Audiencia y Geroni Guilla scrivent de la present ciutat. Fray Geroni Delforn.= E jo lo notari avall escrit dono fee cneixer a dit Rnt. Otorgant, y que firmá de propia ma.= En poder de mi Thomas Casanovas y Fores notari.= Depraecedenti Dominii ratione firma fidem Facio ego dictui Thomas Casanovas et Fores notariu, haec propia scribens manu.