Saga Bacardí
01596
ESCRITURA DE CONVENIO DE SALA, ENTRE LOS ACREEDORES APARECE LA MERCANTIL NADAL POU.


En nom de Deu amen. Com Miquel Angel Fenech, Jaume Caruana, Nicolau Simiana, Lluhis Salati, Benet Ysacco, comercians Maltesos, Mariano Prat, Domingo Poal, y Anton Monjo resideins en Barcelona hagen introduit causa en lo Tribunal Real del Juzgado de Provincia devant lo Noble Señor D. Anton de Pellisser, y de la Torre contra Joseph Sala y Vivé, fabricant de indianas de esta ciutat actuari Ramon Fores notari pretenent, que fossen segrestats e inventariats los bens del referit Joseph Sala y Vivé, com ab previsió de quatre de Maig del corrent any, feta en dita causa fou manat, que se inventeriassen, y elegit en segrestador de aquells a Magí Figuerola resident en Barcelona, qui ne prengué possessió, y inventari, sen incorporá y prometé tenirlos a disposició del Tribunal, menos los llibres, vales, y papers, que estos quedaren en poder de dit ramón Fores notari. Se allegaren differens rahons y motius per una, y altre de las parts dient la de dit Joseph Sala, que lo coneixement de dita causa, era peculiar del Tribunal de Comers, del qual se passaren los recados corresponents a dit Noble Señor D. Anton de Pellisser peraque sobrecehint, o firmant comparencia. Y considerant dit Miquel Angel Fenech, y sos companys, que lo dicidirla era de llarga duració, als dinou de Setembre del corrent any evocaren dita causa en la Real Audiencia y Saló del Noble Señor D. Ventura de Ferran R.D. en actes de Joan Fontrodona Roure, notari avall escrit. Veyent dit Joseph Sala, que de contestar dita causas se seguía immorealizar la cobranza dels acrehedors, y quedarse ell sens medi ab que poder sustentar sa familia, pues que seguintse y venentse las fincas se haurán de satisfer los lluhismes per enter, los salaris de sentencias, salaris y que son diners de notari y corredor, gastos procesals, y tal vegada los de advocats, y procurador, tot lo que se exorbiria molta part dels preus, y no sentirían benefici algu los acrehedors, los ha suplicat que adoptasen la preponcio, que avall se expressará, que es la mes avantatjosa, que concideroa sels pot proporcionar. Tenint a la vista los acrehedors, que dit Sala quedaba sens medi ab que poderse mantener ell, y sa familia aseneren a dita preposició encaraque en perjudici del lucro cessant que haurán de patir tot lo temps retardarana cobrar tot son credit. Agrahitdit Sala de la finesa que rebía de sos acrehedors en justificacióde la cinceritat entregada en estat de la que a cada hu de ells está debent peraque se cerciorasen si era integra la partida, que debía, qual estat a la lletra es com se segueix.
Primo: A D. Joseph Pujol y Pujol ciutadá de Barcelona, mil
setcentas set lliuras un sou y tres diners.....................................................1707Ll 1S 3D.
Item: A Da. Margarida de Nadal y de Dou
com a turadora de sos fills, mil trenta lliuras,
provenients de diners de diners deixats per la
difunta Theresa Augerot y Nadal..........................................................1030Ll.
Item: A Joan Ros y Oller comerciant matriculat
de Barcelona, mil cent quaranta vuyt lliuras, tres sous y sis.........................1148Ll 3S 6D.
Item: A Lluciá Quadradas, comerciant matriculat
de Cádiz, mil trescentas lliuras...............................................................1300Ll.
Item: A Joan Aloy corredor, cent trenta
dos lliuras deu sous y once......................................................................132Ll 10S 11D.
Item: A Joan Salgado comerciant,
tres mil trescentas y sexanta lliuras.........................................................3360Ll.
Item: A Joaquim Pou y Nadal, adroguer,
siscentas quarenta sinch lliuras...............................................................645Ll.
Item: A Joan Bazygalupi comerciant,
cent cinquanta lliuras vuyt sous y dos.......................................................150Ll 8S 2D.
Item: A Salvador Barrera notari causidich, com a hereu
del difunt Vicent Fabregas, setcentas lliuras...........................................700Ll.
Item: A Paula Durán viuda, trescentas catorce lliuras,
vuyt sous, y sis.....................................................................................314Ll 8S 6D.
Item: A Joseph Ros perxer, mil quaranta sinch lliuras, nou sous................1045Ll 9S.
Item: A Pere Coll esparter, mil vuytcentas lliuras.................................1800Ll.
Item: A Joan Bonet vidrier, cent sexanta quatre
lliuras, diset sous, y sinch......................................................................164Ll 17S 5D.
Item: A Domingo Guasch comerciant, doscentas
quaranta set lliuras, setse sous, y set.......................................................247Ll 16S 7D.
Item: A Miquel Antel Penech comerciant Maltés,
sis mil noranta una lliura, sis sous y set...................................................609Ll 6S 7D.
Item: A Benet Isacco comerciant Maltés, quatrecentas
vint y nou lliuras, dotse sous, y sinch...................................................429Ll 12S 5D.
Item: A Lluis Salleti comerciant Maltés, noucentas
cinquanta sinch lliuras, sis sous, y tres................................................955Ll 6S 3D.
Item: A Domingo Poal calderer, dos mil doscentas cinquanta
lliuras tretse sous y dos.......................................................................21222Ll 13S 2D.
Item: A Mariano Prat comerciant de pesca salada. Mil
trescentas sis lliuras...........................................................................1306Ll.
Item: A Anton Monjo llogater de mulas doscentas
vuyt lliuras, tres sous y vuyt...................................................................208Ll 3S 8D.
Item: A Jaume Caruana y Nicolau Siurana, comnerciants
Maltesos, mil vuytcentas tretse lliuras, tres sous y nou.............................1813Ll 3S 9D.

26800Ll 1S 2D.
Y se oferí cumplir puntualment lo que después se expresará, conciderant los acrehedors, que dit Sala será puntual a las pagas. Y tenint a la vista, que la major part dels credits son contrets per Joseph Sala y Vivé son difunt pare los anima atendrer la present amigable composició, que sels ha proposat per personas zelants los progresos y augments de unas y altres de las parts. Y per ço dit Joseph Sala y Vivé de una, sos acrehedors los noms, y cognoms dels quals baix en sas firmas se expresaran de altre, han vingut a la present transacció y concordia, ab los pactes avall escrits, y seguents.
Primerament; es estat pactat, y concordat entre ditas parts, que dit Joseph Sala y Vivé hage de prometer, com en virtut del present capitol poer ocasio de esta concordia. De grat y certa sciencia, convé, y en bana fee promet donar, y pagar als referits D. Joseph Pujol y Pujol, Da. Margarida de Nadal en dit nom, Pere Ros y Oller, Lluciá Quadradas, Joan Aloy, Joan Salgado, Joaquim Pou y Nadal, Joan Bacygalupi, Salvador Barrera en dit nom, Paula Duran, Joseph Ros, Pere Coll, Joan Bonet, Domingo Guasch, Miquel Angel Fenech, Benet Isacco, Lluis Sallati, Domingo Poal, Mariano Prat, Anton Monjo y Jaume Coruana, com firmian, o aproban esta concordia, y no altrament las partidas, que a cada hu de ells está debent conforme van expressadas en lo estat, que sobre va insertat, que per junt preñen suma a vint y sis mil vuytcentas lliuras un sou, y dos diners, moneda barcelonesa que son en paga, y satisfacció dels credits, que a cada hu de ells está debent dit Joseph Sala en nom propri, y en lo de hereu de Joseph Sala y Vuvé son difunt pare. Dels quals credits dits pare y fill Sala tenen firmats los vales corresponents a dits acrehedors, que volen vingan compresos ab la present peraque una mateixa quantitat no aparega deguda dos vegadas. Y promet pagar ditas vint y sis mil vuytcentas lliuras, un sou y dos en esta forma, so es dos mil lliuras del dia present a un mes. Quatre mil lliuras del dia present a un any. Antres quatre mil lliuras del dia present a dos anys. Altres quatre mil lliuras del dia present a tres anys. Altres quatre mil lliuras del dia present a quatre anys. Altres quatre mil lliuras del dia present a cinch anys. Y lo que restará del dia present a sis anys. Totas las quals pagas se repartirán dits acrehedors a proporció de sos respective credits. Tot lo que promet cumplir sens dilació ni escusa alguna ab lo acostumat salari de procurador, y restitució y esmena de danys, y gastos. Per lo que ne especialmente obliga e hipoteca. Primo: Tota aquella casa fabrica junt ab los dos Barrits y patis dits fabrica xica, que te y posseheix devant lo Portal Nou de esta ciutat., y en lo carrer dit Triajuhiga. Item: Secundo tota aquella casa, que te, y posseheix en lo carrer de la Vidrieria de esta ciutat. Ite, Tercio: totas aquellas casas ab sos horts que té en lo clot del Pla y territorio de Barcelona. Item: Quarto: tot aquell Prat de indianas, que té y posseheix en lo terme de la Parroquia de Sant Adriá de Besos. Y finalment tot aquell casal, o fabrica de refinar aram junt ab la aigua y demés drets, y pertinencias de ella que té y posseheix en la Parroquia de Castellar. Totas las quals cosas lu espectan, com a hereu de Joseph Sala y Vivé son difunt pare elegit ab son testament que feu, y firmá en poder de Joseph Llobet, y Soldevila difunt notari publich y altre dels escrivants jurats de la curia Real ordinaria de Barcelona, dia, mes y any en aquell contingut. A qui li espectaban per sos certs y llegitims titols. Prometent per causa de dita hipoteca entregarlosne posessió ab facultat que de propria authoritat se la pugan pendrer ab clausula de constitut, y precari, cessió y mandatos de tots drets y acciones peraque pugan usarne en judici y fora de ell, com millor los convinga, constituhintlos dueños com en cosa propria, y en cas de faltar a qualsevol de ditas pagas pugan los acrehedors junts y asolas luego de caygudas fer vendrer tots los bens sobre especialmente hipotecats, firmar las escripturas de venda en nom de dit Joseph Sala ab totas clausulas en semblants posar acostumadas, y del preu resultant satisferse de tot lo que sels estará debent, si sobra alguna cosa ho deurán restituir, si emperó falta promet dit Sala de altres bens fer lo degut cumpliment. Y generalment sens perjudici de dita hipoteca ne obliga tots los demes bens seus mobles e immobles, haguts y per haver. Prometent a la lley que diu, que primer se hage de pasar per la especial, que per la general obligació, y a altre que expresa, que quedant libre lo principal ho queda lo accesori, y a qualsevol altre dret, o lley de son favor. Y per pacte a son propri for, submetentse al de la Llotge del Mar, al del Illustre Corregidor de la present ciutat, y de altre qualsevol oficial, o jutge secular, ab facultat de variar lo judici, fent y firmant escriptura de ters, baix pena de ters en lo llibre dels tersos de la curia de dit Illustre Corregidor y de altre qualsevol oficial, o jutge secular, solament. Per lo que ne obliga sa persona, y bens predits llargament, y ab jurament.
Item: Es pactat, y convingut entre ditas parts, que respecte que en virtut de la present dit Joseph Sala, sed eu empociar e incorporarse de tot lo continuat en dit inventari podentho disposar com li aparega, qual faculta podría posar en perjudici dels acrehedors, per tribarse ab alguna puntualitat, y de son preu pagarse de son credit, a fi de subsanar est inconvenient, es per ço convingut que dit Joseph Sala hage de convenir, con espontaneament convé, y consent, y dona facultat y ple poder irrevocable a dits acrehedors, y a quiscu de ells asolas que sempre, y en qualsevol temps, y ocasiço, que dit Joseph Sala no cumplia a la paga de qualsevol dels plasos sobre expressats pugan los acrehedors y quiscu de ells asolas de propria authoritat, y sent intercencia, ni concentiment de dit Sala conferirse en la fbrica, casa, y Prat de est y incorporarse de las indianas, cotasa, teixits, y qualsevols generos, que li ginga y condrerlos que los apaarega y de lo que sen traurá satisferse del plazo,q ue haurá vensut, y de qualsevols gastos, que se hagen ocasionat, y lo que tal vegada sobrará ho retornaran a dot Sala. Tot lo que podrán executar luego de haver caygut, y no pagat qualsevols de dits plasos. Tot lo que promet cumplir sens dilació, no escusa alguna ab lo actostumat salari de procurador, y restitució y esmena de danys, y gastos, per lo que ne obliga tots sos bens mobles e immobles, haguts y per haver ab totas renuncias necesarias llargament, y ab jurament.
Item: Es convingut, y pactat entre ditas parts que dit Joseph Sala y Vivé hage de pagar com en virtut de la present promet pagar, y satisfer, tots y qualsevols gastos fet per lo referit Miquel Angel Fenech, y sos companys per rahó de dit segrest, y demes ocasionat en la causa, que introduhiren avant dit Noble Señor D. Anton de Pelliser compres las conductas, y traballs de advocat, y procurador, y los gastos de la evocació de dita causa en la Real Audiencia de que es Actuari lo Noble avall escrit. Lo que observará puntualment baix obligació de tots bens ab totas renuncias necesarias, y ab jurament llargament.
Item: es convingut, y pactat, que lo referit Angel Fenech y sos companys hagen de consentir espontaneament concenten, y venen abs, que dit Joseph Sala y Vivé luego de firmada la present concordia se incorporia, y cobria tot lo continuat, y descrit en dit inventari, y ne disposia con le aparega. Debent per esto lo mateix Fenech, y sos companys practicar, y obrar a gastos de dit Sala tot lo que sie necessari, demanar, que sie levantat dit segrest, y que lo segrestador donia comptes al referit Sala, y li entreguia tot lo que vinga en son poder tot lo que prometen cumplir baix obligació de sos respective bens mobles e immobles, haguts y per haver ab totas renuncias necesarias llargament, y ab jurament.
Item: es convingut y pactat entre ditas parts, que sempre y en qualsevol ocasió, que dit Joseph Sala y Vivé no cimplia puntualment a la paga de quasevols dels plasos per ell promesos ab lo primer dels presents capitols puga qualsevols de dits acrehedors per si sol, y en nom de tots los demes acrehedors instar la solución, y paga de qualsevols dels plasos, que serán vensuts, valentse de las forsas, y obligacions contengudas en la present concordia, y los gastos que per esto tal vegada se haurán de adelantar se repartirán entre los acrehedors a proporció de son respectiu credit, y luego de cobrats los plasos deguts, com, y lo que harán adelantat se repartirá entre los acrehedors a proporció de son respective crédit. Lo que prometen observar ditas parts baig obligació de sos respective bens, ab totas renuncias necesarias, y ab jurament llargament.
Item: es convingut, y pactat entre ditas parts que dit D. Joseph Pujol y Pujol y demes acrehedors, que firmaran la present concordia. Per lo que lo referit Joseph Sala y Vivé ab los antecedents capitls los ha promes es convingut, y pactat, que hagem de acontentarse, com se acontentan, y tenen a be que lo mateix Joseph Sala los diferesca la paga de las sobreditas quantitats per los terminis, y plassos, que ab lo primer capitol se expresan, y cumplirlos puntualment, se abdican de molestarlos en judici, ni fora de ell, ni intentarli acció, ni demanda alguna, si emperó, no cumpla voler tenir salvo lo dret, y acció com expressament sel reservan fa de las forsas de la present concordia, ja de las causas, que tenen introduidas ja dels albarans quels te firmats, y de qualsevol dret, y acció, que los aparega mes útil, y convenient y convenient a sos arbitres y voluntat. Y ab esta saovetat, y no altrament pormeten estar a tot lo referit, y no revocarlo baix obligació de sos bens, y de quiscu de ells asolas mobles, e immobles, haguts y per haver, ab totas renuncias necesarias, y ab jurament llargament.
Item: tennt salvas y seguras las sobreditas reservas, y salvetats, y no altrament, ni en altra manera. Renunciant a la dita causa vertent devant lo Noble Señor D. Anton de Palliser, y la evocada en la Real Audiencia y Sala del Noble Señor D. Ventura de Ferran en actes del notari avall escrit, merits y prosecució de ellas, cancellant lo allí deduhit, y alegat.
E las ditas parts aprovant, y jurant los sobredits pactes y capitols, y lo en quiscun de ells contengut, prometen cumplirlos com en ells se conté, baix las mateixas obligacions, renuncias, y clausulas allí expressadas, a que se rerereixen. En testimoni del que otorgan la present escriptura en presencia de Francisco Alborch Alguasil Major de la curia Real Ordinaria de la present ciutat. Y deu pendrerse la rahó en lo ofici de hipotecas de la present ciutat dins sis sdias seguents al de la firma, que en altre manera no fará fee per lo contengut en la Real Pragmatica sanció a eix fi publicada. En la ciutat de Barcelona als dinou días del mes de Octubre, any del Naixament del Señor de mil setcents vuytanta dos. Essent presents per testimonis Ignasi Marfá y Givernau, y Ignasi Minguella escrivent residint en Barcelona.
Joseph Sala y Vibé, Pere Ros, Lluciá Quadradas, Paula Duran, Costa & Cia. Juan Bacigalupi, Domingo Pual, Salvador Bonciavos, Juan Salgado, Pere Coll, Benet Isacos, Nadal y Pou, Domingo Quisch, Anton Mont, Mariano Prat, Michel Angelo Fenech che firmo per mi e per Luissi o Pellato in viutut de poder che mi consedi en poder de Gioseppe Anton Casani notari de Barcelona lo dia 16 de Giagneio del corrent ann. Per Joseph Ros que diu no saber escriurer en sa presencia, y de son consentiment firmo Ignasi Marfá y Gusernau Da. Margarida de Nadal, D. Joseph Pujol y Pujol, Joan Aloy, Francisco Carlos Cirus com a procurador de Jauma Coroana & Cia. En poder del notari avall escrit, que fa fee coneixer als otorgants, y que ho firman de s ama menos que per Joseph Ros ho firma dit testimoni. Joan Fontrodona y Roure notari.