Saga Bacardí
01598
ESCRITURA DE PAGO A CARRERA, POR TRABAJO A VALLESCÁ, PAGADO POR ANTONIO NADAL Y DE CASANOVAS.


Sia a tots notori com jo Miquel Carreras y Dou Dr. en drets en Barcelona domiciliat. De mon grat y certa siciencia firmo apoca a Anton Nadal adroguer, ciutadá de Barcelona encara que ausent, y lo notari avall escrit com a publica persona per ell present y estipulant, pagant per Troyano Vallescá en Barcelona domiciliat, y de aquellas cinch mil cent lliuras barcelonesas que son lo preu de la venda perpetua per dit Vallescá al mateix Nadal feta de dos pessas de terra, una de sis mojadas situada en la Parroquia de Santa Eulalia de Provensana, alias Hospitalet, y altre de tinguda dotze mojadas, nomenada "La Albareda de Baldiri Oliver", o "Canyar", situada en lo terme de la Parroquia de Snt Baldiri de Llobregat, en lo lloch anomenat "Lo Mal Pass", o "Mas Pineda", tot llargament designat y confrontat en lo acte de dita venda, rebut en poder del notri avall escrit als vint y tres Fabrer del corrent any, y en virtut de facultats per dit venedor al expressat comprador donada y concedida ab lo sobre calendat acte de venda, y de la cessió de drets que avall se convindran de la quantitat de trenta tres lliuras, y com a compte de major quantitat que dit Vallescá me está debent per mos treballs y conductos de advocat que he fet fins al present en defensa de son patrimoni. Lo modo de la paga de ditas trenta tres lliuras es que aquellas confesso rebrer de dit Nadal en diners comptants realment y de fet, en presencia del notari y testimonis avall escrits per mans de tercera persona, y de diners de dit Nadal que per est efecte li ha entregat. Per lo que no sols otorgo la present apoca, si també sens evicció ni obligació alguna de mi ni mos bens cedesch al referit Anton Nadal, y als seus tots los drets y accions que me competeixen per rahó de dita quantitat cobrada en veritat del que puga defensar la referida venda contra qualsevols acrehedors de dit Vallescá, y altres qualsevols personas que en sos bens pretgan tenir interes, y recobrar dita quantitat per ell pagada en cas de evicció, judici de acrehedors o altre si se seguirá. Y altrement usar de dits drets y accions de drets en judici y fora de ell, com millor li convinga, constituhintlo procurador meu com en cosa propria. En testimoni del que otorgo la present escriptura en esta ciutat de Barcelona als tretze dias del mes de Mars del any del Naixement del Señor de mil setcents vuitanta y tres. Y dit otorgant (al qual jo lo infrit notari dono fee coneixer) ho firmá. Essent presents per testimonis Anton Llobregat, y Pau Armenteras escrivents, en esta ciutat habitants.
Dr. Miquel Carrera y Dou, En poder de mi Ramon Matheu y Smandia notari.