Saga Bacardí
01601
ESCRITURA DE ARRIENDO DE LA FABRICA DEL BARON DE LA VALL ROJA, Sr. DE CANALS, Y DENOMINACIÓN DE LA MISMA "CANALS Y NADAL", POR ANTONIO NADAL Y DE CASANOVAS.


En la ciutat de Barcelona als setse dias del mes de Abril del any del Naixament del Señor de mil setcents vuytanta y tres.
Sia a tots manifest. Com lo Señor Joan Pau de Canals, Baró de la Vall Roja en la present ciutat populat. Per temps de sinch anys, que comensaren a correr lo dia primer del corrent mes de Abril, y finirán lo dia últim del mes de Mars del any mil setcents vuytanta y vuyt. De sa espontanea voluntat, y certa sciencia lloga, y per titol de lloguer concedeix al Señor Anton Nadal adroguer, també en la present ciutat popular als seus, y aquí lo indicat Señor voldrá durant dit pemps, la casa fabrica, y casa del carrer den Corioras, y lo prmer pis, y entrada per la fabrica de la casa del carrer del Portal Nou, y la casa Prats y ayguas de la Granota, ab tots los establiments, preeminencias, y prerrogativas, que a dit Señor D. Juan Pau de Canals y a sos antecessors foren concedidas, junt ab los utencilis, y adherenas fahents er lo curs, us, y exercici de dita fabrica instituits y seguents.
Primo: sinquanta y quatre talers vells ab sos guarniments vuy servibles.
Item: dos urdidors corrents ab guiadoras, y barretas de ferro.
Item: vint y nou torns vells ab sas puas, y peus per debanar.
Item: Setse taulas usadas per pintar.
Item: dos bruñidoras corrents ab sas pedras corresponents.
Item: una calandria ab sos guar, y un corró de bronce, de un palm y mitg quart de diámetro, o tercera.
Item: una prempsa per embalsar.
Item: un trull per moldrer indrí. Ig una caldera de arám gran per preparar lo cotó.
Item: los prestatges ab sos tachs per posar los motllos collocats en lo pintador.
Item: empostisats ab sos capidells en lo magatsem de las indianas.
Totas las quals cosas se encontran en la dita fabrica, y en lo Prat dalt expressat las seguents:
Tres calderas de aram per bullir, ab sos torns corresponents, y ogañas, la una gran, la altre mitja, y la restant petita.
Item: una caldera xica de plom per possar telas ab sos ormelons.
Item: trenta armarisper lo serveis dels homens de dit Prat.
Item: empostisats corresponents per posar pessas dits homens.
Item: sinch taulells de pedra, dos al devant de la casa de dit Prat cuberts, y tres al detrás de ella descuberts, ab sas palancas, y llits dins las sequias.
Item: un safareitg ab sa bomba de fusta, y altre de la asequia del detrás, com també diferents tancas de fusta exhisteixen als trasteixadors.
Lo qual lloguer fa dit Señor D. Juan Pau de Canals baix los pactes, y condicions seguents.
Primo: que degadit Señor Anton Nadal tractar las dalt ditas cosas, y las demes cosas, sobre individuadas, y en lo present lloguer compresas, com pertany a bon conductor, y a la fi de dit temps deixarlas vacuas, expeditas, y en res per culpa sua deterioradas, corrents y de servir los utencilis y adherents de dita fabrica fixos que sobre están descrits, y continuats.
Item: que sia facultatiu al prenomenat Señor Anton Nadal fer construirla sobras utils, y necesarias, que regonega ell convenients en la dalt dita casa fabrica, y Prat. Y de la obligació del enunciant Señor D. Joan Pau de Canals lo pagar son import a la fi dels sinch anys, constant de aquell per medi de recibos, o apocas firmats, y otorgats, per los mateixos Mestres, que las haurán treballadas.
Item: Que si finits los sinch anysdel present lloguer present lo indicat Señor D. Joan Pau de Canals vendrer perpetuament o a carta de gracia establir, o llogar las dalt ditas cosas, que tinga lo referit Señor Anton Nadal lo dret de fadiga, de forma que preu per peru, y pactes per pactes sie ell preferit a qualsevol altre comprador adquisidor, o lloguer respective.
Item: respecte que dit Señor D. Juan Pau de Canals sol entregar al mencionat Señor Anton Nadal los demes utensilis de dita fabrica, com son motllos correts, drogas, cotons, toas, y altres, y lo que cobrará lo mateix Señor de Canals dels deutes dependents, y concernents a la mateixa fabrica. Es per só, convingut, y pactat, que dits motllos y los demes efectes prop dits sien valorats per lo Señor Anton Carrera expert per eix fi nomenat per lo referit Señor D. Joan Pau de Canals y per lo Señor Esteve Gramatges, qui ho es per part de dit Señor Anton Nadal, ab la expressió y circunstancia, que no pugan los prop dits Señores fer opossició alguna a la valoració que los prenotats Señores experts tenen airmada usant de la dalt dita facultat. En qual atenció es convengut, y pactat, que lo sobre expressat Señor Anton Nadal a mis del preu avall escrit dega pagar al indicat Señor D. Joan Pau de Canals al a la fi de cada any del present lloguer lo cambi, o interés de sus per cent corresponent així al preu o valor de las prop ditas cosas, com de as quantitats que entregará ell a dit Señor Nadal, resultadoras dels dits deudes, andrá cobrant de que deurá confesarse debitori dit Señor Nadal, per medi de la escritura privada que deurá firmarli, deventse minorar dit interés al respecte de la quantitat, o quantitats, que dit Señor de Canals admetía, o recobria de dit Señor Nadal, a favor de que deurá lo mateix Señor de Canals firmar lo corresponent abono.
Item y finalment: Que no obstant de quedar lo referit Señor Anton Nadal dueño absolut en dita fabrica, ab total independencia del prenotat Señor D. Juan Pau de Canals; de forma que est Señor unicament acreditará en ella lo infrit lloguer, y lo cambi, o interés de sis per cent, que sobre se menciona, es convingut, y pactat que dita fabrica dega correr baix lo nom de "Canals y Nadal", y que dega usar dit nom lo prenotat Señor Anton Nadal, y altres qualsevol, que a dit Señor succehesca en la administración de ella.
Y aisí ab dits pactes, y no sens ells promet lo sobrereferit Señor D. Joan Pau de Canals, a dit Señor Anton Nadal, que durant dits sinch anys no lo remourá de dita casa, fabrica, Prat, ni demes cosas en lo present lloguer compresas, ni menos intentará privadrlo dels drets que sobre ellas li competescan en forsa del present contracte per rahó de major, menor, o cnosemblants preu o lloguer. Lo preu, o lloguer per tot lo dit temps de sinch añs son set mil sinchcentas lliuras moneda barcelonesa, a rahó de mil y sinch centas lliuras per cada un de ells, pagadoras annualment ab dos pagas anticipadas. Per lo que renunciant a la excepció del preu, o lloguer, no ser aixís convingut, a la lley que subvé als engañats en mes de la mitat del just valor de la cosa, y a tot altre dret y lley, que al sobre expessat Señor D. Juam Pau de Canals favorir pogués dona, y cedeix a dit Señor Anton Nadal lo major preu, o valor que pogués acteditar, y pretendrer per rahçó del present lloguer. Qual promet dutant dits sinch anys ferli valer, y tenir, y estarli de ferma y legal evicció sempre. Y en qualesvol cas, ab restitució y esmena de danys y gastos. Per seguretat del que obliga tots los seus bens nobles e immobles, presents y veniders. Renunciant al privilegi militar, y a la monició de vint y sis días, que se concedeixen als que gosan de tal privilegi, y a tot altre dret, y lley de son favor. Y present lo referit Señor Anton Nadal llohant, y aprobant las ditas cosas, y lo present lloguer acceptant, per lo preu, y ab los pactes, que sobre se individuaran. De sa espontanea voluntat promet a dit Señor D. Juan Pau de Canals, que usará de la sobre expresada casa, fabrica, prat y demés cosas allí individuadas, com pertany a bon conductor, y que a la fi de dit temps los deixará vacuas, expeditas, y en res per sa culpa deterioradas, com y també de servey y corrents lo sutensilis, y adherents de la mateixa fabrica sobre descrits, y continuats. Que pagará lo preu sovredit en las pagas, y terminis allí prefigits, y que cumplirá los demes pactes dalt continuats, y de tot uant vinga a son carrech, sens dilació, ni escusa alguna, ab lo acostumat salari de procurador,r estitució y esmena de dañs, y gastos. Per seguretat del que obliga tots los seus bens mobles e immobles, presents y veniders, renunciant a qualsevol dret y lley de son favor, y a la que prohibeix la general renunciació. Y per pacte renuncia a son propri for, submetentse al del Illustre Señor Corregidor de la present ciutat, y al de altre qualsevol superior secular solament, ab facultat de variar de judici, fent y firmant escriptura de ters baix pena de ters en los llibres dels tersos de la curia de dit Illustre Señor Corregidor, y en los de la de altre qualsevol superior secular com se ha dit, obligant solament tot slos dits bens seus per pacte auxis convingut, y ab la constitució de procurador a tos los notaris de ditas respective curias junts, y a solas presents, y veniders per firmar dita escriptura de ters en dia juridich, respecte de ser feriat lo dia presentl prometent tenirho per ferm, y agradable. Y confessan los dits contrahents quedar advertits per lo infrascrit notari que del present contracte se ha de pendrer la rahó en lo offici de hipothecas de esta ciutat, dins sis días proxims per los fins, y efectes expressats en la Real Pragmatica sobre est particular promulgada. En testimoni del que firman la present escriptura en esta present ciutat de Barcelona en los dia, mes y any sobre notats, Essent presents per testimonis Joan Aleu y Ramon Soler los dos escrivents en la mateixa present ciutat residints. Y jo lo avall escrit notari dono fee coneixer als sobre referits Senyors D. Juan Pau de Canals y Anton Nadal, y que firmaren los dos de las suas proprias mans.
Lo Baró de la Vall-Roja, Anton Nadal, En poder de mi Dr. Carlos Carbonell notari.