Saga Bacardí
01602
CREACION DE CENSAL DE LOS MADRIGUERA POR ANTONIO NADAL Y DE CASANOVAS.


En nom de Deu sia. Amen. Sia a tots notori com Candia Madriguera y Galí, viuda de Llorens Madriguera notari publich real collegiat de número de Barcelona, no sols com a thenutaria per son dot, espoli, y altres drets a ella espectants en la heretat y bens del difunt marit, inseguint la antigua y aprobada consietut de Barcelona, y la constitució general de Cathaluña que comensa hac nostra. Pero també sens perjudici de la dita tenuta usufructuaria de la mateixa heretat y bens de dit son marit per est dexada ab lo ultim y valido testament, que feu y firmá en poder de Joseph Bosom notari de dit Collegi a tres Setembre mil setcents sinquanta sinch. Y Francisco Madriguera y Galí també notari del indicat collegi mare y fill est com a hereu y proprietari dels bens de dit son pare instituit ab lo sobre calendat son testament. Per satiefer a Simon Farrer mestre de casas, ciutadá de la predita ciutat la quantitat de sis centas diset lliuras que li estan debent per lo cumpliment de las obras y mans de recapte de son ofici que de compte y ordre de dits mare y fill Madriguera en lo any passat y corrent ha invertit en las casas que se acaban de construhir, y que baix se hipotecaran, han practicat varias diligencias, y com fins al present no han trobat altre medi millor, ni menos daños a sos bens que fer y firmar la present venda y original creació de censal. Per tant, de sa espontanea voluntat per ells y sos hereus o successors qualsevols que sien venen y per titol de venda otorgan y concedeixen a Anton Nadal adroguer, ciutadá de Barcelona presents, y als seus, y a qui ell voldrá perpetuament carta empero, de redimir mediant divuit lliuras, deu sous, y dos diners barcelonesas de penció de censal habedoras y cobradoras del dia present a un any, dits mare y fill y del altre de ells, y dels bens que baix especialment y generalment se obligan. Prometent la dita penció de dit censal aportar tots anys francas de tots danys y gastos, en la casa de dit comprador, o de son procurador, o de haon aquell voldrá com no sia fora del present Principat, sens dilació ni escusa alguna, ab lo salari de procurador dins Barcelona deu sous, y fora vint sous barcelonesas, y ab restitució y esmena de tots danys y gastos per lo que ne obligan tots sos bens, y del altre dels dos a solas, mobles e immobles haguts y per haver. Lo preu de est censal es siscentas dizet lliuras barcelonesas a rahó de tres per cent, qual preu en virtut de facultat y potestat que ab lo pesent concedeixen a dit comprador vol previnga a efecte de pagarli y satisferli a dit Ferrer per las causas y rahons dalt continuadas del qual en lo temps de la paga recobre la corresponent apoca ab cessió de drets y accions pera defensar lo present censal contra qualsevols acrehedors de dits mare y fill venedors o altres qualsevols persoas que en sos bens pretengan tenir interes y recobrar la quantitat pagada en cas de evicció, judici de acrehedors o altre si se seguirá, volent que feta dita paga succeesca dit comprador y los seus en lo mateix lloch y dret de dit acrehedor, y li competescan las mateixas prioritat de temps, milloria de drets y demes preheminencias y prerogativas que competrian a aquell no fentseli dita paga constituhintlo procurador seu com en cosa propria. Y aixi renunciant a la excepció a la cosa no ser aixi, a la de dit preu no ser així rebut, y a la general del dret. Prometen a dit comprador lo present censal en tot y qualesvol cas ab restitucció y esmena de tots danys y gastos. Per lo que especialment hipotecan totas aquellas casas ab dos portals y antes ab un portal fora obrint, y un hort o exida al detrás de ellas contiguo junt ab tots sos drets y pertinencias que per los titols avall escrits tenen, y poseheixen en la present ciutat y en lo carrer Mes baix de Sant Pere. Que se tenen per la Molt Ilustre Rnt. Abadesa y Real Monastir de Sant Pere de las Puellas de Barcelona, y bis son domini y alou a cens de vint y set sous tots anys pagadors en lo dia o festa de Pentecostes. Y se fa saber que antes ditas casas se tenian per los hereus o successors de Elisabet Anna Brugarola, viuda de Joseph Brugarola barrater de aquella, a cens de vint y sis lliuras del qual confesen revudas y absoltas catorse lliuras quinse sous y nou diners y malla, per Jaume Brugarola y Prat a favor de dit Llorens Madriguera notari abun dels capitols de la transacció y concordia entre ditas parts feta y firmada ab acte rebut en poder de Francisco Gualras y Aparici notari publich real de número de Barcelona a tretze Abril mil setcents sexanta nou, mediant lo exarregament de cinch distints censals a que las mateixas casas y cens estaban obligadas en fer y prestar a diferents personas, també se fa saber que ab altre acte rebut en poder del mencionat Llorens Madriguera notari nou lliuras diset sous, tres diners y malla del expresssat cens junt ab tot lo domini mitjá y demes drets a ell competents, axí que solament quedaban de dit censal vint y sis lliuras, lo individuat cens de vint y set sous, y nomenos se fa saber que lo preu de doscentas cinquanta lliuras de la part de cens venudas, y absoltas ultimament referida fou pagat de diner propri del predit Francisco Madriguera, com y també que las mateixas cosas han quedat milloradas ab lo import de la obra de la nova redificació, que será de quatre mil lliuras mes que menos, com constará ab las apocas generals que entregará en son cas y lloch, y per ultim ab un quarto que al detrás de ellas fou anyadit en virtut de la venda perpetua per Rosa Serra y Serralt, y Eulalia Serralt germanas feta y firmada, a favor dels mencionats Llorens y Francisco Madriguera pare y fill, ab acte rebut en poder de Joseph Bosom a quinze de Maig mil setcents setanta quatre, per lo preu de doscentas lliuras, que foren pagadas per lo dit Francisco Madriguera. Y espectan totas las ditas cosas a dits mare y fill venedors en noms de tenutaria y usufructuaria y hereu respective predit dels bens de dit Llorens Madriguera; al qual espectavan es a saber: lo dit quarto en virtut de la citada venda; y las ditas casas en virtut de la insolutum donació y cessió per Maria Madriguera y Famades, viuda de Joseph Madriguera notari publich Real Collegiat de Barcelona y lo Rnt. Dr. Joseph Anton Madriguera Pbre. notari publich real collegiat de número de dita ciutat mare y fill com a tenutaria y usufructuaria, y respective hereu de la universal heretat y bens que foren del indicat Joseph Madriguera a son favor feta y firmadas ab acte rebut en poder de dit Bosom notari a vint Janer mil setcents quaranta set, del qual us de fruit e institució de hereu consta ab lo ultim y valido testament que feu dit Joseph Madriguera y otorgá en poder de Guillem Bosom notari publich real collegiat de Barcelona a diset Agost mil setcents tretze, y al dit Joseph Madriguera espectaban per titol de venda pepetua a son favor feta y firmada per Francisco Melcior torsedor de seda de esta ciutat ab acte rebut en poder de Isidro Famades notari publich de Barcelona a nou Maig mil setcents nou. Lo qual actes y demes espectancias entregan ab lo present. Prometent per causa de dita especial obligació e hipoteca entregar a dit comprador y a sos successors posseció corporal, real, actual o quasi de ditas cosas especialment hipotecadas, donantlos facultat pera que ab sa propria autoritat se la pugan pendrer ab clausula de constitut y precaro, cedintlos tots los drets que los competeixen en aquellas per usar de ells en judici y fora de ell, com millor los convinga, constituhintlos per est efecte procuradors seus com en cosa propria, donantlos també facultat perque en cas de deures se alguna o algunas pencions de dit censal pugan vendre ditas cosas especialment hipotecadas, y del preu resultant satisferse en tot lo que será degut y si alguna cosa sobrará se nos dega retornar y si faltara prometent de altres bens seus fer lo degut cumpliment y generalment sens perjudici de dita especial obligació e hipoteca, nosaltres dits Candia y Francesch Madriguera ne obligam tots y semgles bens y drets nostres y del altre de nosaltres a solas mobles e immobles haguts y per haver, renunciant al benefici de nobas constitucions, divididoras y cedidoras accions, a la epistola del divo Adria, consuetut de Barcelona, que parla de dos o mes que a solas se obligan, y jo Cadida Madriguera cerciorada de mos drets per lo notari avall escrit, renuncio al benefici Valleya S.C. a favor de las donas introduhit y a la authentica que comensa. Si quo mulier possita cod, ad Valleya num, renuncio també a la lley que diu que primerament se dega pasar per la cosa especial que per la generalment obligada, y a altre que diu que quant lo acrehedor se pot satisfer de la especial hipoteca no posia ni extenga la ma a altre, y tots renunciam a qualsevol altre lley o dret de nostre favor, y per pacte a nostre propri for, submetetnos al del Molt Ilustre Señor Corregidor de la present ciutat, o altra qualsevol tribunal, jutge, o superior secular solament, ab facultat de variar de judici, fent y firmant per dit efecte escriptura de ters, baix pena de ters, en los llibres dels tersos de la curia de dit Ilustre Señor Corregidor o de altre qualsevol tribunal, jutge, o superor seculat com es dit tant solament. Per lo que ne obligo a saber dit Francisco Madriguera sa persona, y bens y dita Candia Madriguera tots sos bens solament, (com la persona, per disposició de dret no puga obligar) y del altre de nosaltres a solas mobles e immobles haguts y per haver, renunciant a qualsevol lley o dret de nostre favor. En testimoni del que otorgam la present escriptura en esta ciutat de Barcelona als vint y quatre dias del mes de Maig del any de la Nativitat del Señor de mil setcents vuitanta tres. Essent presents per testimonis Joseph Francisco Roure y Costa, y Anton Llobregat, escrivents en esta ciutat habitants.
Item: Ab altre acte dits mare y fill venedors firman apoca a dit comprador de las expressadas siscentas diset lliuras, que son lo preu del antecedent censal expressats. Lo modo de la paga, es que aquellas dit comprador se las retindrá per los motius en lo antecedent acte de censal expressats. Y així renunciant a la excepció de la cosa no ser així y a la general deld ret otorgan la present apoca en esta ciutat de Barcelona en los, dia, mes y any sobre referits. Essent presents per testimonis los mateixos dalt nomenats.
Item: Ab altre pacte, dits mare y fill venedors, perferma, valida y solepne estipulació, baix la pena y jurament avall escrit roborada, de son grat y certa sciencia prometen a dit comprador y a sos successors, que dins lo termini de sinch anys proxims, y del dia present en avant compradors, o passats aquells sempre y quant apareixerá a dit comprador milloran las obligacións de dits censals donant novas especials hipotecas o dos o mes fermanzas a coneguda de dit comprador, o de sos successors, lo que no cumpllint voler incidir en la pena de semblants siscentas diset lliuras aplicadoras a las horas de la lluició de dit censal pagadas primerament las pencions y porratas que de aquell se deurán, junt ab los gastos fets, lo que prometen cumplir cumplir sens dilació ni escusa alguna, ab lo acostumat salari de procurador,r estitució y esmena de tots danys y gastos, baix las mateixas obligacions y renuncias, aixi especials com generals. Escriptura de ters, obligació de la persona y bens de dit Francisco Madriguera y dels bens tansolament de dita Candia Madriguera y del altre de ells a solas, jurament y demes dal continuats que volent tenir aquí per repetit. Y se adverteix que la present escriptura deuen registrar dins sis dias en la escrivania de hipotecas de la present ciutat, y demes haont convinga, dins lo termini competent, segons Real Pragmatica Sanció. En testimoni del que otorgan la present escriptura en esta ciutat de Barcelona en los dia, mes y any sobre referits. Y dits otorgants (als quals jo lo infrit notari dono fe coneixer) dit Francisco Madriguera ho firmá, y dita Candia no ho firmá per que digué no saber, per ella y de son consentiment fir de Pratmá un dels sobre dits testimonis, a lo que o foren presents los mateixos dalt nomenats.
Francisco Madriguera y Galí notari, Per dita Candia Madriguera firmo jo dit Anton Llobregat testimoni, En pdoer de mi Ramon Matheu y Smandia notari.