Saga Bacardí
01605
TESTAMENTO Y APERTURA, DE ANTONIO NADAL Y DE CASANOVAS
.

Sie notari. Que Mariangela Nadal y Darrer, y Anton Nadal comerciant, mare y fill ciutadans de Barcelona. Constituhits personalmente devant de mi lo notari. Lo difunt Anton Nadal adroguer son marit y pare respectiu, havia fet testament, y aquell auria entregat clos a mi dit e infrit notari. Y com dit Anton Nadal mort ja lo dia onse dels corrents mes y any, me requiriren publicás lo dit testament. Y tenint jo lo dit e infrit notari positivas noticias de la mort de dit Anton Nadal, en presencia de Jaume Padrissa jove del comers, y Joan Baptista Cires comerciant en dita ciutat residents, testimonis a est fi cridats, manifestá la plica que me entregá dit Anton Nadal lo dia vint y quatre Maig mil setcents vuitanta, obrí aquella, encontrí lo testament de dit Nadal, y lo publiquí, lo tenor del qual comensant per la carpeta de dita plica es com se seguéis.
En la ciutat de Barcelona als vint y quatre Maig mil setcents vuitanta, constituhit personalmente devant de mi lo infrit notari, lo Señor Anton Nadal adroguer, ciutadá de Barcelona, fill llegitim y natural de Bonifaci Nadal també adroguer, y de Theresa Nadal y Casanovas conjuges difunts, estan per la Divina Gracia de perfeta salut de libre gust, y facultat de totes mas potencias y sentits, desitjant lo parme previngut per lo punt y hora en que Nostre Señor será servit portarme a la eterna vida, fas, y ordeno aquest mon testament, ultima y darrera voluntat mia.
Elegint en marmessors, y de aquest mon testament executors a Mariangela Nadal y Darrer, Muller mia, a Anton Nadal mon fill, a sa Muller Rosa Nadal y Vicent, al Dr. Francisco Nadal mon fill, a Anna Maria Pou y Nadal filla mia, a son marit Joan Pou adroguer, a Mariangela Ballester y Nadal, filla mia, a son marit Joseph Ballester adroguer, a Theresa Cabanas y Nadal filla mia, a son marit Pere Cabanas adroguer, a las dos cuñadas mias Anna Maria Atiquel y Josepha Ballester, junt ab son cuñat Miquel Ballester candeler de cera, als quals, y a la major part de ells, o a cada un de ells a soles de da plena facultat, y poder de ejecutar y cumplir tot lo que per mi avall disposat y ordenat.
Primerament vull, ordeno, y mano que tots mos deutes sien pagats, y qualsevols injurias que per tal vegada setich obligat haver de esmerar y satisfer, sien satisfetas, y esmeradas de mos bens simple y sumariament, sens estrepi, ni figura de judici la sola veritat del fet atesa y considerada.
Elegesch la sepultura a mon cadáver fahedora en la Parroquial Iglesia de Santa Maria del Mar de la present ciutat, volent que mon enterre sia de sepultura general ab sis cobas y dotse tases, y que en la tarde entasadent al dia de ella la Rnt. Comunitat de la expresada Iglesia vinga a cantar devant de mon cadáver una absolta general, y enseguida altre absolta general per cada una de las quatre ordes mendicants, gastant per haches efecte de mos bens tot quant sia menester.
Item: Vull, ordeno y mano que luego de seguida la mia mort, y lo mes present se puguia, me sian fetas dir, y celebrar per salud y repos de la mia anima de la pares y sogres, y de las demes deñ Purgatori per las que jo estich obligat, mil y quatrecentas missas resadas a charitat sis sous, y ab una absolta a la fi, volent que totas las que se puguian sian celebradas en Altar Privilegiat y divididas en esta forma, sinquanta per los Sacerdots de dita parroquial Iglesia de Sta. Maria del Mar, sinquanta a la Iglesia de Sta. Catharina Martir, cent a la Iglesia del P. Sn. Francesca, sinquanta a la Iglesia de Nostra Sra. del Carme, sinquanta a la Iglesia de Nostra Sra. de la Mercé, sinquanta a la Iglesia de Sn. Francisco de Paula, sinquanta a la Iglesia de Trinitaris Calsats, sinquanta a la Iglesia de Trinitaris Descalsos, sinquanta a la Iglesia de Sta. Monica, sinquanta a la Iglesia de Sn. Joseph Cotat, sinquanta a la Iglesia dels Capitxins, vint y sinch a la Iglesia de Santa Eulalia de Sarriá de P.P. Capitxins, vint y sinch a la Iglesia del Convent de Jesus de P.P de Sn. Francesch, vint y sinch a la Iglesia de Sant Agustí, vint y sinch a la Iglesia de Sant Sebastiá, vint y sinch a la Iglesia de P.P. Agusti de Sants, vint y sinch a la Iglesia de P.P. de Sn. Gervasi, vint y sinch a la Iglesia de P.P. de Sn. Feliph, vint y sinch per los Sacerdots de la Iglesia de Sn. Sever, y las restants sinch centas missas, a las Iglesias y per los Sacerdots que disposaran los sobre anomenats marmessors.
Item: Deixo y llego al Hopital General de Sta. Creu, Nostra Sra. De Misericordia, y dels Pobres infants orares, los tres de esta ciutat vint y sinch lliuras a cada un de ells, una vegada solamente, que juntas fan setenta sinch lliuras.
Item: Deixo y llego a Mariangela Nadal y Darrer ma amada esposa, durant sa vida natural, y mantenintse viuda tot lo ple, e integro usdefruit de tota ma universal heretat y bens immobles y raíces tantsolament. Peró en cas que dita Mariangela se volgues separar de mon fill Anton hereu abaix cridat, o est volgues separarse de ella a mes del sobredit usdefruit de tots los bens immobles, vull que dit mon hereu li entreguia del que tinch en negoci mil lliuras annuals.
Item: Per lo amor , aporto al Dr. Francisco Nadal y Darrer mon fill, respecte la gran obediencia a tingut, y en paga y satisfacció de tots sos drets de llegitimas suas paternas y maternas, y demes drets, y credits a dit Dr. Francisco, competins y espectants en ma heretat, bens y en lo de Mariangela Nadal sa mare, y caríssima esposa mia, part de creix de esta, y en tot lo que he administrat, cobrat, y pertañia a la herencia de Jaime Poch que es de poca consideració, com per altres qualsevols causas, y rahons que dir y pensar se pugan, dexo y llego al dit Dr. Francisco Nadal totas aquellas casas situadas en la Plassa de la Baronica de la present ciutat, que comprí als trenta hu Agost mil setcents setenta nou, al hereus de la Sra. Da. Manuela Verdugo y Queixada, y vuy estich conclouhent sa raidificació, ab lo pacte, y condició que si dit Dr. Francisco Nadal fill meu morira quant que quant sens fills un o molts lelgitims y maturals y de llegitim y carnal matrimoni procreat, o ab tals ningun dels quals arribará a edad de fer testament, en tal cas solament puga testar, desposar, o a sas libres voluntats fer sobre las ditas cosas de la quattitat de vuit mil lliuras barcelonesas, y las ditas casas venint dit cas sien tornar, y previngan, y tornar y prevenir hagen a mon hereu, o sucesor universal, e si dit Dr. Francisco Nadal morirá quant que quant ab altre fill un, o molt llegitims, y naturals y de llegitim y carnal matrimoni procreats, en tal cas. ùga testar, disposar, y a sas libres voluntats fer de totas las ditas cosas llegadas, y en lo present llegat compresas, y en cas de morir, jo Anton Nadal testador sens haver conclosa la edificació de ditas casas, vull y mano que lo hereu avall escrit deguia de mos propris bens conclourer dita edificació apunt de habitar totas ditas casas, y en la conformitat, titnch jo projectat.
Item: Dexo y llego a Anna Maria Pou y Nadal, a Mariangela Ballester y Nadal, y a Theresa Cabanas y Nadal fillas mias cent doblas de sinquanta sis rals cada una, so es cent a cada una de ellas, ab lo pacte que tenias aquellas, o algunas de ellas morint sens fills un, o molts, o ab tals que ningun de ells arribas a la edat de poder fer testament en ditas causas la filla de las sobreditas aixis morint sols, puga disposar de la mitat de ditas cent doblas, y las restants tornen, y previngan a mon hereu o successor universal.
Item: Deixo y llego a Anna Maria Pou y Nadal ma filla major, muller de Joan Pou y Munant adroguer tot aquell credit de quantitat de sinch mil sinchcentas trenta dos lliuras onse sous y vuit diners que dit Joan Pou ma estat devent que men te firmat un vale als vint y tres de Desembre mil setcents setanta sis, ab lo pacte y condició, que morint dita Anna Maria Nadal sens fills mascles deguia tornar a mon hereu la quantitat sobre llegada.
De tots los altres emperó bens meus mobles e immobles haguts y per haver noms, veus, drets, y accion mias y me pertanyen ara y en lo esdevenidor en qualsevol part sien instituhesch hereu meu universal a Anton Nadal y Darrer mon fill primogenit ab pacte, vincle, y condició que si Anton Nadal lo dit fill meu morirá quant que quant sens fills un, o mes llegitims y naturals, y de llegitim y carnal matrimoni procreats, o ab tals ningun dels quals arribas a la edat de fer testament en tals casos a ell substituhesch, y a mi hereu universal fas, e instituhesch al Dr. Francisco Nadal altre fill meu, y per lo cas de morir també dit Dr. Francisco sens fills desdendents algun en lo modo, y forma tinch dit de Anton altre fill meu en dit ca al expressat Dr. Francisco, aixi morit substituhesch a Anna Maria Pou, Angela Ballester, y Theresa Cabanas, fillas mias sobre mencionadas per iguals parts, y porcions a totas sas liberas volutnats, entenent emperó, y declarant que venit dit cas la sobredita Anna Maria tinga per propri, y peculiar las casas, y heretat tinch y posehesch dintre y fora de la present ciutat, y en los demes bens se repartiran entre ditas tres fillas igualment.
Mes avant declaro, que si venint lo cas de la substitució antecedent, y proximament explicada, y alguna de ditas tres fillas o lo referit Dr. Francisco agues deixat fills o descendents algun, en dit cas, vull que lo fill o descendent de aquell, o aquellas que hauran mort, so es, aquell o aquella que se depari hereu dita Aixa morint en lloch de altra mia filla o fill y representant sa persona. Se entenga cridat en la herencia, o coherencia, com de aquell o acquellas de altres mas filas o fill si visques; declarant emperó que esta vocació no vull serveixi de conjectura variació de fills, o nets de dits Antón y Dr. Francisco, si sols per precebir la caducació dels graus de ditas substitucions.
Ultimament declarant ma menció vull y ordeno que debé per lo cas de morir sens fills, e gavat a dits Antón y Dr. Francisco, no entench emperó proser de que durant sas vidas naturals no pugan en---miar la carrera de mon negoci, y podran per est motiu de encontrarsen ab obligació o necesitat de vendrer par de mos bens, vull y es ma voluntad pugan en sos respectius noms vendrer, empeñarlos y obligarlos no obstant las substitucions contradens munt ordenadas, prohibint a dits mos hereus la detracció de la quarta tribellianica falcidia, y qualsevol altre quarta.
Revocant, cessant y annulant ab haches mon testament altre que tinch entregat clos a Joan Costa notari publich de Barcelona a dinou de Juny de mil setcents sexanta sinch, com també tots y qualsevols altres testaments y ultimas disposicions per mi antes de vuy fetas en poder de qualsevol notari, encara que en aquellas se trobasen continuadas qualsevols paraules derogatorias de las quals non tinch al present memoria, y en tot cas de ellas me penedesch, volent que haches meu testament a tots los altres prevalega.
Aquesta es la mia ultima voluntad, la qual vull que valga y valer dega per pret de tertament, y en cas perque tal pret valer no pogues, vull que valga y valer dega per pret de codicill testament nuncupatiu, o per aquella especie de ultima voluntad que millor de pret valer puga.
De la qual vull que de la mia ultim testamentaria disposició, vull que despues de seguit mon obit, ne sian fetas y donadas per lo notari de ell tantas copias quantas demanadas lin sian per mos hereus, marmessors, llogataris y qualsevols altres personas que presengan tener interes.
Fet fonch haches mon testament, y ultima voluntad mia en la pesent ciutat de Barcelona als vint y tres de Mars del any mil setcents vuitanta escrit, y firmat de la mia propria ma.
Antón Nadal adroguer.
De las quals cosas los sobredits Mariangela Nadal y Darrer, y Antón Nadal y Darrer mare y fill, requiriren a mi lo infrit notari llevás lo present acte. Y dono fe jo lo infrit notari de quedar cerciorats que lo present testament deu pendrerse rahó en lo Office de hipotecas de esta ciutat dins los sis dias seguents al de sa prublicació, y sens que precehesch est requisit no ha de fer fe contra las hipotecas, ni podrá usarse judicialment, de ell pera perseguirlas en virtud de manat per Sa Magestat ab Real Pragmatica. Fet fonch en la ciutat de Barcelona als tretse dias del mes de Juliol any del Naixament del Senyor de mil setcents vuitanta tres. Essent presents per testimonis los sobre anomenats.
Per dita Mariangela Nadal y Darrer, que diu no saber de escriurer, frima de sa voluntad y presencia dit Jaime Pahissa testimoni.
Antón Nadal y Darrer, En poder de mi Pere Martir Golorons notrari.FIRMA DE ANTONIO NADAL DE CASANOVAS


ANTONIO NADAL Y DARRER: