Saga Bacardí
01606
ESCRITURA DE CAPITULOS MATRIMONIALES ENTRE ANTONIO NADAL Y DARRER Y MARIA ROSA VICENT Y CANALS.


En nom de Deu sia, amen: per rahó del matrimoni que mediant la Divina Gracia es estat concordat entre Anton Nadal y Darrer fill legitim y natural de Anton Nadal adroguer, ciutadá de Barcelona y de Mariangela Nadal y Darrer conjuges, vivint de una part, y Maria Rosa Vicent y Canals doncella, filla legitima y natural de Manuel Vicent adroguer, ciutadá de Barcelona y de Antonia Vicent y Canals, conjuges, vivint, de part altre, son estat fets y firmats y jurats los capitols y pactes seguents.
Primerament: Dit Anton Nadal per lo molt amor y voluntat que aporta a dit Anton Nadal y Darrer son fill, y desitjant manifestarli aquell, y per contemplació del matrimoni que dit son fill de voluntat y consentiment seus y de altres parents seus al proxim expresat matrimoni ab dita Maria Rosa Vicent y Canals de sa espontanea voluntat per donació, es a saber pura, perfecta, simple e irrevocable, ques diu entre vius, per ell y per sos successors dona y per titol de donació concedeix a dit Anton Nadal y Darrer son fill, present y avall acceptant, y als seus y a qui vodrá perpetuament sinch mil lliuras barcelonesas de las quals puga disposar a sas libres voluntats, las quals promet pagar a dit Anton Nadal y Darrer son fill sempre que voldrán sens dilació no escusa alguna, ab lo acotsumat salari de procurador respective y esmena de gastos y despesas. Per lo que ne obliga a dit son fill y a sos successors tots sos bens mobles e immobles presents y veniders. Prometent y jurant a Nostre Señor Deu, y a sos Sants quatre Evangelis la present donació y totas las cosas en ellas contengudas tenir per validas y agradables, y contra aquellas no fer, no venir, ni dita donació revocar per rahó de ingratitut, inopia, necessitat o ofensa, ni per altre qualsevol causa o rahó. Renunciant quant en assó, a la lley que diu que las donacións per ditas causas se poden revocar y a tot altre dret y lley que lo puga afavorir y a la que prohibeix la general renunciació. Y lo dit Anton Nadal y Darrer acepta la dita donació per dit Anton Nadal son pare, a ell sobre feta, ab referencia de gracias que lin retribuheix.
Item: Dit Manuel Vicent, pare de dita Maria Rosa per lo molt amor y voluntat que li aporta, y per contemplació del matrimoni que de proxim espera contractar ab dit Anton Nadal y Darrer, y en satfacció de sa legitima paterna, part de creix y demes drets espectants a dita Maria Rosa, sa filla, y que espectarli podrán y deuran, ara y en lo esdevenidor en la heretat y bens de dit Manuel Vicent junt per las ditas cosas, per altres qualsevols causas y rahons que dir y pensar se pugan, per donació es a saber pura, perfecta, simple e irrevocable ques diu entre vius, baix lo pacte avall escrit y no sens aquell, dona y per titol de donació concedeix a dita Maria Rosa Vicent y Canals doncella, sa filla, present y avall acceptant, y a sos successors, y a qui voldrá perpetuament quatre mil lliuras barcelonesas, y dos calaixeras ab sas robas, vestits y demes adornos, segons son estil y condició, tot lo que pugar y entregar respective promet lo dia present sens dilació no escusa alguna, ab lo acotstumat salari de procuraor, restitució, y esmena de gastos, y despesas, per lo que ne obliga a dita filla sua, y a sos successors tots sos bens mobles e immobles, presents y veniders. La qual donació fa a dita Maria Rosa filla sua, aixi com millor dir y entendrer se pot, ab pacte y condició, que si dita filla sua morirá quant que quant ab fills un o molts mascles o fembres legitims y naturals, y de legitim y carnal matrimoni procreats, algún dels quals arribará a edat perfecta de poder fer testament, puga disposar y a sas liberas voluntats fer de totas las sobreditas cosas a ella donaas pagar, y entregar respective promesas, si emperó morirá sens dits fills, o be ab tals ningún dels quals arribará a dita edat perfecta de poder fer testament, a les hores sols puga disosar, y a sas liberas voluntats fer de dos mil lliuras barcelonesas, y las restants dos mil lliuras junt ab ditas calaixeras, robas, y vestits, y demes adornos, en lo modo y forma que ales hores se trobaran existir, torne, y pervingan a dit donador, si viurá, y sino viurá a son hereu o successor universal. Y promet e jura a nostre Señor Deu, y a sos Sants quatre Evangelis la present donació y totas las cosas en ella contengudas no fer, no venir per ralguna causa, o rahó, renunciant a qualsevol lley o dret que lo puga afavorir, y a la que prohibeix la general renunciació. E la dita Maria Rosa Vicent y Canals acepta la dita donació per dit Manuel Vicent son pare a ella sobre feta, ab lo pacte sobredit a que concent ab referiment de gracias que lin retribuheix.
Item: Dita Maria Rosa Vicent y Canals, doncella. De sa espontanea voluntat dona, constituheix, y aporta en dot, per dot y en nom de dot sua, a dits pare y fill Nadal, sogre y marit respective seus esdevenidors, no sols las ditas quatre mil lliuras, calaixeras, robas, vestits, y demes adornos nubials que per dit Manuel Vicent son pare ab lo antecedent capitol li son estadas donadas pagar y entregar respective, promesas. En lo modo y forma en aquell expressats sino també aquellas quatresentas lliuras que Mariangela Canals, viuda de Esteve Canals botiguer, ciutadá de Barcelona, sa avia li deixá y llegá ab sa ultima disposició, la qual constitució dotal fa aixi com millor dir y entedrerse pot, volent y concentint que dits sogre y marit respective seus esdevenidors, hagen, cobren, tingan y posehescan totas las ditas cosas en dot constituidas y los fruits o quasi fruits de aquellas seus propris fassen, durant lo Matrimoni entre ells celebrador per los carrechs de aquell suportadors, lo qual finit y altrament. En tot cas, lloch y temps, que restitució de dot hage lloch, ella dita Maria Rosa Vicent y sos successors recobren la proprietat de la dita sua dot, salva y segura, sens contradicció alguna de dits sogre y marit respective seus esdevenidors, no de sos successors o de algún superior Tribunal. Y promet e jura a Nostre Señor Deu, y a sos sants quatre Evangelis, la present constitució dotal y totas las cosas en ella contengudas tenir per validas y agradables, y contra aquellas no fer ni venir per alguna causa o rahó, y per quant es menor de vint y sinch anys, promet en virtut de dit jurament a ditas cosas no contravenir per rahó de sa menor edat, lesio, facilitat, e ignorancia, y que la restitució in integrum no demanará als Benefici de la qual expresament renuncia.
Item: Dits pare y fill Nadal, fan y firman carta dotal y de espoli a dita Maria Rosa Vicent y Canals, nora y muller respective sua esdevenidora de tot lo que ab lo antecedent capitol los ha constituhit y aportat en dot, per dot, y en nom de dot sua per tot lo que lo fan creix aument o donació per noces de la meitat del que constará haver rebut de dita dot, la qual dot y creix o donació, per noces li salvan y aseguran, assignan y consignan, en y sobre tots y sengles bens y drets seus mobles, e immobles, presents y veniders, volent y concentint que dita nora y muller respective sua esdevenidora, cobre, tinga y possehesca tota la dita sua dot y creix tot lo temps de sa vida natural ab marit, o sens marit, ab infant o sens infant, sens contradicció alguna de dits sogre y marit respective seus esdevenidors ni de sos successors no de algún superior Tribunal, lo dia emperó del obit de dita Maria Rosa los seus haurán la dita sia dot, en lo modo y forma que li pertany lo di temperó creix o donació per noces, tornará y pervenir dega al infant, o infants del present matrimoni, procreadors als quals en cas de exhostencia de aquells y ara per a les hores ells dits pare y fill Nadal los ne fan donació pura, perfecta, simple e irrevocable, ques diu entre vius en ma y poder del notari dels presents capitols, com a publica persona per dits infants naixedors, rebent, acceptant, y estipulant. E si tals infant o infants no sobreviudan lo dit creix o donació per noces tormará y pervenir dega a dits donadors si viurán y si no viurán a son respective hereu,o successors qualsevol sia, y per cumplir lo sobre dit ne obligan a dita Maria Rosa nora y muller respective sua esdevenidora, tots los bens, y drets respective, seus mobles e immobles presents y veniders. Renunciant a qualsevol lley o dret que los puga afavorir, y a la que prohibeix la general renunciació. Prometent y jurant a Nostre Señor Deu, y a sos sants quatre Evangelis la present carta dotal y de espoli, y totas las cosas en ella contengudas tenir per validas y agradables y contra aquellas no fer ni venir per alguna causa o rahó.
Item: Dita Maria Rosa Vicent y Canals doncella, tenintse per contanta, pagada y satisfeta de tots sos drets de legitima paterna y materna, part de creix y demes a ella espectants en la heretat y bens de dit Manuel Vicent son pare ab las ditas quatre mil lliuras, calaixeras, robas, vestits y demes adornos que per aquell li son estadas donadas pugan y entregar respective promesas, fent estas cosas de voluntat y consentiment de dit Anton Nadal y Darrer son esdevenidor marit avall concentint, de sa espontanea voluntat, per ella y sos successors cedeix, transfereix, y transporta absol, difineix y remet a dit Manuel Vicent son pare present y avall acceptant, y a sos successors y a qui voldrá perpetuament, tota part de heretat y legitima sua paterna, part de creix, o donació per noces, y tots y qualsevols drets a ella espectants en la heretat y bens de dit son pare, tant per las ditas, com per altres qualsevols causas y rahóns que dir y pensar se pugan, salvats a dita Maria Rosa Vicent y a sos successors tots vincles, institucións, substitucións, fideicomissos, y successions venideras. Tot lo que puga demanar, rebrer, cobrar, y haver la present donació, cessió, difinició y absolució en res no obstant las quals fa dita Maria Rosa ab cessió de tots drets y accions, constituhintlos procurador com en cosa propria, y ab totas altres clausulas y renuncias necesarias, y ab jurament en virtut del qual per ser menor de vint y sinch anys, promet a ditas cosas no contravenir per rahó de sa menor edat, lesió, facilitat, e ignorancia, y que la restitució in integrum no demanará al benefici de la qual expesament renunciació y dit Anton Nadal y Darrer, concent a ditas cosas per dita esdevenidora muller sua fetas, com a fetas en sa presencia de son concentiment, y voluntat, y dit Manuel Vicent acepta las ditas cosas en quant sos bens y donació.
Item: Dit Anton Nadal de sa espontanea voluntat conve y en bona fe promet a dits Anton Nadal y Darrer, y Maria Rosa Vicent esdevenidors conjuges, fill y nora respective, sens, y a llurs fills y familia que los prestará tots los aliments a la humana vida nacesaris de manjar y vestir, calsar y veurer, tant en sanitat com en malaltia, fent tots una mateixa taula y despesas y pagant metges, medicinas, cirurgians, y demes necesari, traballant emperó dits esdevenidors conjuges per utilitat y profit de la heretat y bens de dit Anton Nadal major, tot lo que promet cumplir sens dilació no escusa alguna, ab lo acostumat salari de procurador, y respectivo y esmena de gastos, y despesas. Per lo que ne obliga tots sos bens mobles e immobles, presents y veniders, ab totas renuncias necesarias.
Item: Dits pare y fill Nadal, de sa espontanea voluntat, firman apoca a dita Maria Rosa Vicent y Canals, nora y muller respective sua, esdevenidora de quatre mil lliuras barcelonesas, y de dos calaixeras ab sas robas, vestits y demes adornos per sembnats que dita Maria Rosa entre altres los ha constituhit y aportat en dot, per dit, y en nom de dot sua ab altre dels antecedents capitols en lo modo. Y forma en aquell expressats. Rebut tot so es ditas quatre mil lliuras ab diner comptant en presencia del notari y testimonis avall escrits, y dita calaixera, robas, y vestits, y demes adornos per Real entrega feta a sas voluntats, tot per mans de dit Manuel Vicent pagant y entregant de semblants que ab altre dels antecedents capitols ne ha fet donació a dita maria Rosa, sa filla. Y aixi renunciant a la excepció de ditas cosas no rebudas y a tot altre dret y lley que puga afavorir a dits firmants, firman la present apoca. Y així las ditas parts llohant y aprobant los sobredits capitols y cada un de ells ho firma en esta ciutat de Barcelona als nou días del mes de Janer del any mil setcents seixanta y set. Essent presents per testimonis lo Rnt. Dr. Jaume Ballester Pbre. Beneficiat de la Seu de Barcelona, y Francisco Plá adroguer de la ciutat de Manresa, y Manuel Oliver y Viloca escrivent en Barcelona resident.
Anton Nadal, Manuel Vicent, Anton Nadal y Darrer, Maria Rosa Vicent y Canals, En poder de notari avall escrit que fas fe conech a dits Anton Nadal, Manuel Vicent, Anton Nadal y Darrer, y Maria Rosa Vicent y Canals y que han firmat lo sobredit de sas respectives mans, y lletras proprias, Daniel Troch notari.


ESCRITURA DE DOTE DONADA POR MARIANGELA MARTÍ, ABUELA DE MARIA ROSA VICENT Y CANALS, APORTADA POR JUAN PABLO CANALS Y MARTÍ, TIO DE ÉSTA A ANTONIO NADAL Y DE CASANOVAS

En Barcelona als setse días del mes de Janer any de la Nativitat del Señor de mil setcents sexanta sis.
Nosaltres Anton Nadal adroguer, Anton Nadal y Darrer pare, y fill, ciutadans de Barcelona, com a usufructuaris de la cosa dotal conitant lo matrimoni entre mi dit Anton Nadal menor y la avall nomenada muller mia, y Maria Rosa Nadal Vicent y Canals, muller de dit Anton Nadal y Darrer, proprietaria predita. De nostre grat y certa ciencia confessam, y regoneixem a D. Joan Pau Canals Inspector del cultiu y benefici de la gransa y Director General dels tintes dels Reynes de España, a estas cosas present. Que en lo modo avall escrit nos ha donat, y pagat quatrecentas lliuras moneda barcelonesa, que son per consemblants que Mariangela Canals, viuda de Esteve Canals botiguer de panys, ciutadá de Barcelona, mare sua, y avia de mi dita Maria Rosa me deixá, y llegá ab son ultim testament que feu en poder del notari baix firmat a quatre Agost mil setcents sexanta tres. Las quals, entre altras cosas he constituhit y aportat en dot, per dot, y en nom de dot mia a dits pare y fill Nadal sogre y marit meus respective, com es de veurer en los capitols matrimonials entre dit mon marit y jo, firmats rebuts en poder de Daniel Troch notari publich de número de Barcelona a nou del corrent mes de Janer. Lo modo de la paga de ditas quatrecentas lliuras es que aquellas jo dit Anton Nadal major de voluntat de dits fill, y nora meus confesso haver rebut en diner de comptant en preseicoa del notari y testimonis avall escrits. En testimoni del que firmo aquesta apoca. Essent presents per testimonis lo Rnt. Pau Masdeu Pbre. en la Parroquial Iglesia de Sant Miquel Arcangel de la present ciutat, y Salvador Galart botiguer de panys, ciutada de dita ciutat. Y dits otorgants als quals jo lo notari infrit fas fe conech se han sota escrit.
Anton Nadal, Anton Nadal y Darrer, Maria Rosa Nadal y Vicent, En poder de mi Anton Durán notari.