Saga Bacardí
01621
ESCRITURA DE PAGO DE GRANO, POR MONNER, HACIA ANTONIO NADAL Y DARRER.


Anton Nadal y Darrer comerciant, ciutadá de Barcelona. De ma espontanea voluntat confesso y regonesch a Sebastiá Monner semoler, ciutadá de dita ciutat encaraque absent, y lo notari avall escrit per ell present. Que en lo modo que se explicará he rebut de ell la quantitat de mil sinch centas sexanta vuyt lliuras tres sous, y sis diners, moneda barcelonesa per lo preu y valor de tres centas quatre quarteras y sis cortans de blat que a quinse Juny de mil setcents sexanta vuyt li vengui a rahó de sinch lliuras tres sous de dita moneda la quartera per medi de Anton Trias corredor de cambis ciutada de la mateixa ciutat. De las quals mil sinch centas sexanta vuyt lliuras tres sous y sis diners dit Monner fira albara a mon favor en dit dia quinse Juny de mil setcents sexanta vuyt, y prometé pagarlas la meytat en lo dia quinse Agost y la restant meytat en lo dia quinse Octubre del mateix any. Lo modo de la paga de ditas mil sinch centas sexanta vuyt lliuras tres sous y sis diners, es que aquellas confesso haver rebut de dit Monner en diner comptant y realment a mas voluntats abdifferents partits com consta dels abonos li fiu en lo sobredit albará los quals vull vajan compresos ab la present pera que una mateixa quantitat no aparega ser dos vegadas pagada. Per lo que renunciant a la excepció de no haver comptat lo diner, y a tot altre dret o lley que favorirme pogues. En testimoni de veritat li firmo esta apoca en la ciutat de Barcelona als set días del mes de Agost del any del Naixament del Señor de mil setcents setanta vuyt. Essent presents per testimonis Jaume Padrissa jove del comers, y Joseph Francisco Mas y Vidal, escrivent en dita ciutat habitants.
Anton Nadal y Darrer, En poder de Jaume Morelló notari que certifico coneixer al otorgant, que firmá de sa ma.