Saga Bacardí
01639
ESCRITURA DE ACUERDOS SOBRE CRIA DE GANADO, ENTRE RIBAS Y JUAN PABLO CANALS.


Die 1 Mensis Juny anno a Nativitate Domini MDCCXXXVI.
Sobre la concessió a pars per y entre lo Señor Joan Pau Canals ciutadá de Barcelona de una part, y Barthomeu Ribas pagés de la Parroquia y terme de Vilamajor de part altre se han fet, firmat, y jurat los pactes y capitols seguents.
Primerament: Lo dit Señor Joan Pau Canals entregará en presencia de notari y testimonis avall escrits a dit Bartholeu Ribas doscentas y quatre lliuras moneda barcelonesa, a fi, y efecte de pagar cent y dos crestats que dit Ribas ha comprat de ordre de dit Canals per preu de semblants dos centas quatre lliuras a rahó de vint rals per cada un los quals dit Ribas tinga obligació de fer peixar y pasturar a sos propris gastos en la heretat que te en dit terme de Vilamajor, fins y a tant, que dit Canals voldrá vendrer aquells, a la persona que be li aparexerá.
Item: Ab pacte, que no sia licit, ni permes a dit Barthomeu Ribas vendrer los referits restats, sens expres orde y concentiment del dit Joan Pau Canals.
Item: Ab pacte que de las ganancias o lucros que Deu Nostre Señor dindrá en dit scent y dos caps de crestats, degan ferse tres parts iguals assaber es dos per lo referit Barthomeu Ribas per lo treball y gasto que haurá tingut en guardar y peixer lo dit bestiar y la altra part dega ser per dit Joan Pau Canals en attenció de haver bestret lo preu per comprar aquells.
Item. Lo sobredit Barthomeu Ribas confessa haver rebut de contants en presencia del notari y testimonis avall escrits per mans del referit Joan Pau Canals las sobreditas doscentas quatre lliuras barcelonesas per lo valor dels dits cent y dos crestats li te entregats a ganancia, y promet que attendrá y guardará tots los demunt dits pactes en la forma sobre expressada. Per lo que promet attendrer y cumplir tenir y servar sens dilació, ni escusa alguna ab lo acostumat salari de procurador dis Barcelona XS y fora XXS, ab restitució de totas missions. Y despesas per lo que en obliga tots sos bens mobles e immobles haguts y per. Renunciant a tot, y qualsevol dret, y lley que valer y ajudar li pogués, y per pacte a son propri for sotsmetentse al fir del Illustre Señor Corregidor de Barcelona, y altre qualsevol ab facultat de variar, fent y firmant escriptura de ters, en los llibres dels tersos de dit Señor Illustre Corregidor de Barcelona, y altre qualsevol, obligantne perço, la sua persona. Y bens mobles, e immobles haguts y per haber lalrgament, y ab jurament.
Testes sunt Magnifici Joannes Plana et Junquer V.J. Dr. Barcinonae populatus, et Bonabentura Canovas et Correu scriptor Barcinonae.
Paenes me Joannes Baptista Plana et Circuns notarium.