Saga Bacardí
01645
ESCRITURA DE RENUNCIA DE ACREEDORES DE JOSEPH CANET.


Die Mercury XIII mensis May anno a Nativitate Domini MDCCXXXVIIII.
Convocats y Congregats los acreedors de la heretat y bens del difunt Joseph Canet pagés de la Parroquia de Sant Vicens de Sarriá Bisbat y territorio de Barcelona en la Sagristia de la Insigne Colegiata y Secular Iglesia de Santa Ana de la present ciutat ahont per cosas dependents de la concordia feta y firmada per y entre Margarida Canet y Famades viuda de dit difunt Joseph Canet com a tenutaria y usufructuaria de dita heretat y bens. Y los tudors y curadors dels pubills fills, y hereus de dit difunt Joseph Canet de una part, y dits sos acreadorsde part altre, rebuda en poder del notari avall escrit sots diversos chalendaris, lo primer dels quals fou als 22 de Setembre 1737, se acostuman convocar y congregar. Essent presents en dita convocació los Señors Bonaventura Panyó sindich del Ilustre Prior, y Capitol de Santa Anna, lo Rnt. Dr. Miquel Pujadas Pbre. y procurador de la Real Comisió de Sant Joan de Hierusalem, Jaume Marimon Diacá y procurador de la Ilustre Abadessa del Monastir de Santa Clara, lo P. Fr. Thomas Puig procurador del P. Prior y Convent de Sant Agustí de la present ciutat, lo Rnt. Dr. Jaume Sammarti Pre. y procutador de la Ilustre Abadessa y Monastir de Sant Pere, lo Magnifich Anton Biasach Dr. en medicina, en Barcelona popular.
Volent cumplir dits set elects lo pactat ab dita concordia en orde a la exenció fahedora com any per altre per lluició dels censals dels dits acreadors la qual no se pogut efectuar en lo any passat per no haver fins ara firmat dita concordia, tots los sobredits acreadors. Y inseguint la series y tenor de dita concordia devant de dits Señors acreadors aixis convocats y congregats. Se passá a fer dita extracció en lo modo seguent saber es, haventse posat dins de un sombrero los noms de onse acreadors ab sos rodolins de fusta tornejats a fi de la extracció de aquells per la quantitat de noucentas norant quatre lliuras dotse sous y deu diners moneda barcelonesa, y si be consta en dita concordia ser quinse en número dits acreadors, emperó com segons lo estipulat y capitulat ab dita concordia, se hagen abdicat del dit sorteo los Señors Esteve Llobet, Bonaventura, Pere y Thomas Canet també acreadors restan sols per dita extracció los dits onse, los noms y cognoms dela quals, y de sos respectibe censals estats continuats en dits rodolins, feta la qual extracció per un minyo de poca edat, fonch extret lo rodolo en qual estava continuat Ilustre Prior y Caplell de la Collegiata Iglesia de Santa Anna censal de preu sincentas lliuras y pensió trenta lliuras que tots anys dit Joseph Canet feya y prestava, al qual Ilustre Prior y Capiell resolgueran unamimement y conforme dits Señors Clars y acreadors se li depossasse per midi del atriu de dita Iglesia la sobredita quantitat, que per est efecte aportaban los dits Clats. Dde las quals cosas requiriren al notari avall escrit llevás lo present acte que fonch feta en la Sagristia de Santa Anna dia, mes y any sobredits, essent presents per testimonis lo Molt Rnt. Dr. Geronim Martí Canonge y Cabiscol de dita Iglesia, y Jaume Vila escolá major de dita Iglesia.
Paene me Josephus Cols notario.