Saga Bacardí
01647
ESCRITURA DE APERTURA DE TESTAMENTO DE BUENAVENTURA CANET.


Die Lunae XXV mensis Aprilis anno a Nativitate Domini MDCCXXXX, Barcinonae.
En nom de Nostre Señor Deu Jesu Christ, y de la Immaculada Verge Maria Señora mia sia, amen. Conciderant la humana naturalesa a la mort corporal estar sibjecta, lo recort de la qual a qualsevol Christiá es molt saludable per memoria del possat y providencia en lo esdevenidor. Perço, jo Bonaventura Canet corredor de orella, ciutadá de Barcelona, fill legitim y natural de Jacinto Canet, pagés de la Parroquia de Sant Vicent de Sarriá, Bisbat y territori de Barcelona y de Paula conjuges difunts, sa per la gracia de Deu de mon cos, y de totas mas potencias corporals, fas, y orden lo present meu testament ultima y darrera voluntat mia, ab la qual seguida ma mort, la universal disposició de ma heretat, y bens trobanse puga.
Primo: Y abans de totas las cosas encomano la mia anima al altissim creador qui de no res ha creada a imatge y semblansa sua, que me la vulla fer saná y salva y portar en la sua gloria celestial de Paradis amen.
Elegesch marmessors del present meu ultim testament executors a Maria Madalena Canet y Ferrusola carissima muller mia, Jaume Ferrusola corrador de orella mon sogre, y a Pare Canet botiguer de tall mon germá, als quals y a la major part de ells assolas, dono y conferesch ple y libero poder de cumplir y executar lo present meu testament, ultima y darrera voluntat mia comforme en aquell trobaran escrit y per mi avall ordenat.
Seguidament vull que tots los debits que jo lo dia de la mia fi deuré y tots las - injurias a restitució de las quals jo seré tingut y obligat sian pagats, satisfetas y esmenads de mos bens breument, simplement, sumariament, y de pla, sens estrepit ni figura de judici, sola la veritat del fet attesa y conciderada, e si y segons que li debits, --- e injurias millor mostrar y probar se poran per cartas, albarans, o altres legitimas provas.
La sepultura al cos meu elegesch en la Iglesia que be apareixará a dits mos marmesors, las missas que los aparegan fer celebrar per sufragi de la mia anima encontinent de seguit mon obit en las Iglesias y per los Sacerdots a ells ben vistos per la molta confiansa fas de ells.
Item: Deixo y llego a dita Maria Madalena Canet y Ferrusola, carissima muller mia, Senyora majora, poderosa y usufructuaria de tota la mia universal heretat y bens e drets universals junt ab tots los augments o abansos de ella resultants, tant quant naturalment viurá viuda de mi deixada y sens marit y no altrament, del qual usdefruyt no vull sia tinguda ni obligada donar compte y raho ni per rahó de aquell pressas caució alguna de fruyr y gosar de dit usdefruyt a artibre de bon baró, per quant de qualsevol reddicio de comptes, o caució que de dret o altrement fos obligada donar y prestar ab lo present lan absolch y remeto, vull emperó que de dit usde defruyt sia obligada dita muller mia en pagar los mals y carrechs de ma heretat y bens, y provehir los fills a ella y a mi comuns en tots los aliments necearias de menjar y beurer, calsar y vestir, tant en sanitat com en malaltia be y decentment fins prengan estat. Seguit emperó lo obit de dita muller mia o tornant ella a casar cessia lo dit us de fruyt en qualsevol de dits casos y la proprietat de mon hereu o successor universal vull sie aplicat y consolidat ab lenitut de dret.
Item: Deixo y llego a Maria Madalena Canet y Ferrusola, a Maria Antonia Canet y Ferrusola, y a Maria Canet y Ferrusola donzellas fillas comunas a mi ya dita Maria Madalena Canet y Ferrusola muller mia y a las demes fillas quelo die de mon obit jo tindré y deixaré nadas, o postumas legitimas y naturals, en paga es a saber de sa legitima paterna part y porció de creix y de altes qualsevols drets aquiscuna de ditas mas fillas pertanyents, y espectants en mos bens aquella es a saber quantitat de diner ab sos apendices com son bahuls, vestits, y adornos que apareixerá be donar a dit amuller mia y tudors y curadors avall escrits, degons la posibilitat de mos bens y numero de fills que Deu me encomenará, ab los pactes emperó, vincles y condicions a dita muller mia y tudors, y curadors avall escrits ben vistos, deixantlo a sa coneguda y disposició la quantitat de diner que assennyalaran aquiscuna de ditas mas fillas, vull los sia donada y pagada en for de casament o ingres en Religió y no abans ni de altre manera.
Item: Renuncio la mia corredoria una de las del número de quaranta de esta ciutat que jo tinch en cap de Pere Canet, ciutadá de Barcelona mon germá, ab lo us, exercirco poders, y facultat a ditac orredoria annexos y pertanyents, segons usos, costums, y Reals Pragmaticas, estil y observancia de esta ciutat, y per est effecte, suplico a sa Real Magestat, (que Deu guarde) y a sos Reals Ministres tinga a be acceptar dita renuncia en ca de dit Pere Canet mon germá y ser de sa Real clemencia la corresponent approbació, y per dit efecte concedir y dar el curs que li correspon.
Tots los altres emperó bens meus mobles e immobles, haguts y per haver, efectes, noms, veus, drets, forsas, y accions mias universals, ahont se vulla que sien y en qualsevol genero o especie consistescan y que a mi sem pertanyen y pertanyer ara y en lo esdor en qualsevol part del mon per qualsevol drets, titols, causas, y rahons que dir y pensar se pugan finit emperó primer lo us de fruyt per mi a dita muller mia deixat, deis y atorch y a mi hereus universals fas e istituesch lo fill, o fills meus mascles, que lo dia de mon obit jo auré y deixaré mats, o postumos legitims, y naturals, y de legitim y carnal matrimoni procreats, no tots jnts sino lo un despres del altre precehint lo major al menor, servant entre ells orde de primogenitura, si emperó lo die de mon obit no auré, ni deixaré fills mascles, un, o molts, o en auré y deixaré emperó a mi hereu, o hereus nodará, o no derán per ço que no voldrá o no voldran, o no porá, o no poran o hereu o hereus meus será, o deran emperó tots moriran en puìlar edat, o apres quant que quant sens fills legitims y naturals y de legitim y carnal matrimoni procreats, o ab tals algun dels quals no pervidrá a edat perfeta de poder fer testament en dits caos y quiscu de aquells als dits fils, o fills meus mascles, y al ultim de ells aixi morint, substituhesch y a mi hereva universal instituesch a la dita Maria Madalena Canet y Ferrusola filla mia primogenita si lo die de mon obit viurá y hereva mia esser voldrá, y ella a las horas premorta a sos fills legitims y naturals aquell es a saber, que hereu o hereus li serán ab los pactes que per ella se trobaran instituhits, o substituhits, emperó si la dita Maria Madalena ma filla a les hores no viurá o viurá mes a mi hereva no será perque no voldrá o no porá o e a mi hereva será pero morirá sens fills un o molts no pervindrá a edat perfeta de fer testament en dits casos y quiscu de aquells a la dita ma filla substituesch y a mi hereva fas e instituhesch a la dita Maria Antonia Canet y Ferrusola altra filla mia, si a les hores viurá y hereva mia esser voldrá y faltant dita filla mia en lo modo y forma que tinch dit de dita Maria Madalena a ella substituhesch y a mi hereva universal fas, e instituhesch a dita Maria Canet y Ferrusola altre filla mia, y faltant esta ab lo modo y forma que tinch dit dels demes a ella substituesch y a mi hereva universals fas e instituesch a las demes fillas mias nadas, o postumas que lo die de mon obit tindré y deixaré no totas juntas sino la una despres de la altre de grau en grau precehint la major a la menor orde de primogenitura entre ellas, servat la ultima de las quals ho tinga a sas voluntats.
Declaro expresament que per las clausulas o paraulas de vocacions tinch fetas dels fills dels premorts de dits fills y fillas hereus per mi de sobre instituhits no entenchj que vingan aquells ni algu de ells, cridats en tot cas per fideicomis sino tansolament en lo cas de la premoriencia de sos pares per quant las referidas paraulas de vocació de fills dels premorts no vull ser de candeonyectura albuna perinduhir fideicommis, sino sols per precaució de la caducació que en los graus de esta mia clousula hereditaria porian esdevenir.
Assigno en tudor, y en son cas lloch y temps curadors, a las personas y bens de dits mos fills y fillas a dits Maria Madalena Canet y Ferrusola, muller mia, Jaume Ferrusola mon sogre, y a Pere Canet mon germá los quals las personas y bens de dits fills meus regescan, governa, y administres, y aquells en bona practicas y costums intruescan, com lo de ells, plenament confio donantlas y concedintlos perdit effecte tant llarch y bastant poder qual y quant a semblants tudors y curadors testamentaria se deu y acostuma donar etiam ab libera y general administració.
Revocant cassant y anullant ab aquet meu testament tots y qualsevols altres testaments, codicils, o altres especies de ultimas voluntats per mi fins lo die present fets, y fetas en poder de qualsevols notari encaraque en aquells y aquellas hi joren continuadas qualsevols paraulas derogatorias y altres de las quals ab lo rpesent meu testament en tingues de fer exrpessa menció per quant de aquells, y aquellas me penix volent que aquest meu testament prevalga a tots los altres.
E aquesta es la mia ultima y darrera voluntat, la qual vull que valga y valer puga per dret de testament e si acas, no valdrá o valer no porá per dret de testament, al menys vull que valga per dret de codicil o testament nuncupatiu o de qualsevol altre especie de ultima voluntat que millor de dret valer y tenir porá.
De la qual mia testamentaria disposició apres mon obit seguir y no abans vull en sien fetas y dictadas tantas copias quantas demandadas en serán per los hereusllegataris y altres de qui será interes substancia emperó del fet anres no mudada.
Fet y firmat fonch lo rpesent meu testament, ultima y darrera voluntat mia en la present ciutat de Barcelona dilluns als vint y sinch dias del mes de Abril any de la Nativitat de Nostre Señor Deu Jesu Christ de mil setcents y quaranta. Sen+yal de mi Bonaventura Canet testador demunt dit qui lo present meu testament, ultima y darrera voluntat mia lloho, concedesch y firmo.
Testimonis cridats y per boca propria de dit testador pregats a la firma de dit son testament son Pau Font llogater de mulas y Sebastiá Maspons esperter, ciutadans de Barcelona
Joseph Clos notario.