Saga Bacardí
01662
ESCRITURA DE APERTURA DE TESTAMENTO E INVENTARIO DE JAIME FERRUSOLA Y REUNAT.


Die lunae XXXI mensis Augustis anno a Nativitate Domini MDCCXXXXIIII.
En nom de Deu, sia Amen. Jo Jaume Ferrussola corredor de orella, ciutadá de Barcelona fill legitim y natural de Joan Ferrussola comerciant de la vila de Olot, Bisbat de Gerona, y de Madalena Ferrussola y Reunat conjuges defunts, estante n lo llit detingut de indisposició corporal, de la qual temo morir, estant emperó per la gracia de Deu ab mon bo enteniment, sana e integra memoria, y firma loquela, volent disposar no sols de aquellas mil y doscentas lliuras barcelonesas, quem reserví ab lo heretament, y donació universal de tots mos bens per despres de seguit mon obit fet y firmat a favor de Maria Madalena Ferrusola ma filla ab un capitol resultant dels capitols matrimonials entre Bonaventura Canet corredor de orella son marit, y ella dita Maria Madalena Canet y Ferrussola ma filla, fets y firmats en poder del notari del present meu testament, als vint y tres de Juliol del present any mil setcents quaranta y quatre, sino també dels bens que foren de Clara Ferrusila y Romanya difunta muller mia, usant de la facultat a mi concedida ab son ultim, y valit testament de disposar en favor dels fills, o fillas a ella y a mi comuns, fas, y ordeno lo present meu testament, ultima y darrera voluntat mia en y ab lo qual elegesch marmessor,s y del present meu testament executors a Maria Madalena Canet y Ferrussola y Romanya filla miam muller de Bonaventura Canet corredor de orella al dit Bonaventura Canet mon gendre, y a Joseph Romanua botiguer de telas mon nebot, als quals y a la major part de ells assolas dono, y concedesch ple, y libero poder de cumplir, y executar lo present meu testament ultima y darrera voluntat mia, conforme en aquell trobaran escrit y per mi avall ordenat.
Primerament, y abans de totas cosas vull, odren, y man que tots los debits que jo lo die de la mia fi deuré y tots los fors e injurias a restitució de las quals jo deré tingut y obligat sian pagats, restituhidas, y esmenadas de mos bens breument simplement, sumariament y de pla sens estrepit, ni figura de juy, sola la veritat del fet, certesa y concideració, e si y segons que dits debits, tors, e injurias millor mostrar, y probar se podan per cartas, albarans o altres legitimas provas.
Elegesch la sepultura al cos meu fahedora en la Iglesia Parroquial de Samta Maria del Mar de la present ciutat allí ahont está enterrada dita difunta Clares Ferrusola y Romanya ma muller, que es en lo vas de Romanya, y dels seus, constituhit devant la Capella de Sant Antoni. La qual sepultura vull sia de la Mare de Deu y feta ab sinch covens y deu atxas, gastant per dit efecte tot lo que menester sia a coneguda de dits mos marmessors, volent que lo die antes del enterro sia feta absolta general per la Rent. Comunitat de Pres. De dita Parroquial devant mon cadaver, com es costum.
Item. Vull y disposo que en continent de seguit mon obit per salut, y repos de la mia anima sien fetas dir, y celebrar sinchentas missas de charitat sis sous quiscuna, saber es, cent missas en dita Parroquial Iglesia de Santa Maria del Mar; altres cent missas en lo Convent de Santa Mónica orde de Sant Agustí de Pares Descalsos de la present ciutat. Y las restants trescentas misas a la disposició de dits mos marmessors y peraque los fassen dir y celebrar en las Iglesias y per los sacerdots a dits mos marmessors ben vistos.
Item: Deixo, y llego al Hospital de Santa Creu de la present ciutat en subvenció dels Pobres Malalts e dit Hospital, deu lliuras barcelonesas per una vegada tantsolament.
Item: Per la milta devoció tinch a la mare de Deu de Altura, deixo y llego a obs de la Sagristia de la Capella de dita mare de Deu de Altura origida en la dita vila de Olot, sinquanta lliuras barcelonesas, per una vegada tantsolament aplicaderas per los administradors, o obrers de dita Capella pera ornaments de dita Sagristia, o per alló que mes necesitia dita Sagristia.
Item:
Absolch, y remeto a dita Maria Madalena Canet, Ferrusola y Romanya com a filla unica mia lo revercional vincle, que ab lo sobrechalendat heretament, y donació universal li posó, en cas morir sens fills, hu, o molts, volent que dita ma filla puga, no obstant dit revercional unich disposar de ma heretat, y bens etiam venint lo cas de morir sens dits fills hu, o molts a sas liberas voluntats.
Tots los altres empero bens meus, y que foren de dita difunta Clara Ferrusila y Romanya muller mia,(usant de la facultat a mi donada, ab son testament) mobles, e immobles haguts, y per haver, noms, veus, drets, forsas y accions mias universals ahont se vulla que sian y en qualsevol especie consistescan, y que a mi, y a dita difunta Clara Ferrusola y Romanyá muller mia pertanyer y espectar podan ara, y en lo esdevenidor, en qualsevol part del mon, per qualsevols titols, causas, y rahons que dir y pensar se pugan. Deix y atorch a dita Maria Madalena Canet Ferrusola y Romanyá filla unica a mi y a la dita difunta Clara Ferrusola y Romanyá muller mia comuna, instituhint a la dita fill amia a mi hereva universal a totas sas voluntats y liberament fahedoras.
Revocant, cassant, y annullant ab aquest meu ultim testament fets y qualsevols altres testaments, codicils, y altres especie de ultima voluntat y fetas en poder de qualsevols notaris etiam inter liberos y encaraque, en aquells, y aquellas hi lagués continuadas qualsevols paraulas derogatorias, de las quals ab lo present no hagués de fer expressa menció, car de aquells, y aquellas, y encara de qualsevols paraulas derogatorias man penit, volent que aquest meu testament, ultima y darrera voluntat mia prevalga, a tots los altres.
E aquesta es la mia ultima y darrera voluntat, la qual vull, que valga y valer puga per via de testament, e sino valia, o valer no podia per via de testament, almenys vull que valga, y valer puga per via de codicils, o de aquella especie de ultima voluntat, que millor de dret valer, y tenir podrá.
De la qual mia testamentaria disposició, apres mon obit seguit, y no abans vull en sian fetas dictadas y ordenadas una, y moltas copias, tantas quantas demanadas en seran per la hereva mia llegataris y altres que hi pretendran tenir interés. Substancia del fet en res no mudadas. Fet y firmat fonch lo present meu testament, ultima y darrera voluntat mia en la present ciutat de Barcelona, dilluns als trenta y un dias del mes de Agost any de la Nativitat de Nostre Señor Deu Jesucrist de mil setcents quaranta y quatre. Sen+yal de mi Jaume Ferrusola testador demunt dit, qui lo present meu testament, ultima y darrera voluntat mia lloho, concedesch y firmo.
Testimonis cridats, y per boca propria de dit testador pregats a los firma de dit son testament Son Bruno Peramas comerciant en Barcelona habitant, y Jaume Comes mercer ferrater, ciutadá de Barcelona.
Noverint universi, quod cum Jacobus Ferrusola, curritor, auris civis Barcinonae suum condicerit testamentum paenes me Josephus Cols notariu publicum de número Barcinonae infrium die trigesima prima mensis Augusti anno a Nativitate Domini MDCXXXXIIII et possea animam suam reddiduit creatais, ejus pearput ecclesiasticae fuevit sepulturae traditum. Hincest quod die XXIII mensis Octobris praedicti anni instante et verbo requirente Mariae Madalena Canet Ferrusola et Romaniá uxore Bonaventura Canet curitori auri filiae dicti testatario fuit humos testamentum publicum per me dictum ------roginout domum suae propriae ahbitationis sitaam in presenti civitate, prope vicam dictum dels Abaixadors presentibus pro testibus Bruno Peramas commetiante Barcinonae degente et Jacobu Comes meeverit terrario civis Barcononae.
Paene me Josephum Clos notarium.


Die Lunae VIIII mensis Novembris anno a Nativitate Domini MDCCXXXXIIII Barcinonum.
Noverim universi quod cum propria doli maculam ecitandam, derenemque graudis suspitionem tolendam concfitium inventary a jura sit indilium, idcirco nos Bonaventura Canet curritor auris civis Barcinonae et Magdalena Canet, Ferrusola et Romanyá conjuges usugructuario, et proprietario respective nominibus tanquam donataria universalis ego dicta Magdalena Canet hereditati et bono quae fuerunt Jacobi Ferrussola difuncto curritoris auris civis Barcinonae genitoris mis prout de dicta donatione, conitat quitam aum capitulo resultanti ex capitulis matrimonialibus, et inter nos dictos conjugis initis factit et firmatis recepris penes notarium inferum die vigessima tertia mensis July proxime praeteritu presenti quam anni millessimo septingentessimi quadragessimi quarti, et ali eis dvidelicet nominibus melioribus bria, modo, et forma quae nobis dictis noibus, seu mihi dictae Magdalenae Canet insolidum de justa prodeste valearet, et cum clausula omnis meliori modo volentes gaudere venefitys, sui priorilegys in ventatum conficientibus a jure concessi praemisso hoc + crucis signo a haereditate et bonis quod fuerunt dicti difuncto Jacobi Ferrusola socati et patri respective nostri, in quae nonc reperiumur mirtullata aliqua bona propria mei dicti Bonaventura Canet hocnonnullus bona et haereditate Clarae Ferrusola et Romanyá difuncta uxori dicti Jacobi Ferrusola matri meae dictae Magdalenae Canet et dicti Dori. Josephi Romanyá Pbre et benefitiati Parrochiali Ecclesiae Beatae Mariae de Mari Barcinonae avinculi mei, dictae Magdalena, ex propria persona pertinentia et pertinente quae proxima dicta bona, continuamus cum presenti, ut praedictae in domo dicti difuncto Jacobi Ferrusola absqui annnima factiti et de corpor haereditario dien difuncto Jacobi Ferrusola, imo revendica, quam protestationem, pro repentas haberi volumus in partitis hujus spetias, modo quo repericontuls presenti proimus inventarium quod habuit exordium Barcinonae die lunae 9 mensis Novembris anni a Nativitate Domini 1744 et recapit finchi in dicta civitate die 14 Desembris ejusdem anni
Praequidem vona sunt quae sequentur.

EN LA CASA AHONT HABITABA DIT DIFUNT JAUME FERRUSOLA, SITUADA EN LA PRESENT CIUTAT EN LO CARRER DIT DEN JAUPÍ.
EN LA PRIMERA SALA DEL CAP DE LA ESCALA.
Primo: Un armari gran de fusta de alba ab sa farramenta pany y clau dins lo qual se ha trobant lo seguent.
Primo: Trenta dos llansons de lli usats compresos los que son en los llits.
Item: Nou llansols de brí de canem, usats.
Item: Vuyt llansols de tela imperial, usats.
Item: Set llansols de tela casera, usats.
Item: Sis llansols de tela casera, usats.
Item: Vintiuna estovalles de canem, usadas.
Item: Nou estovallas de lli, y cotó, usadas.
Item: Dos estovallas de ginesta, usadas.
Item: Unas estovallas de ginesta, usadas.
Item: Tres tovallolas de cotó usadas.
Item: Diset tovallolas de llí usadas, y nou de canem també usadas.
Item: Quaranta y un toballons de ginesta usats.
Item: Quatre dotsenas y mitja de tovallons de canem, usats.
Item: Deu dotsenas y vuyt tovallons de lli, y cotó, usats.
Item: Sis jochs de coximeras de llí, y cotó xica, y usadas.
Item: Sis jochs de coxeneras grans de lli, y cotó, usadas.
Item: Sinch jochs de coxineras grans de tela casera usadas, y sinch jochs de coximeras xicas de la mateixa tela.
Item: Quatre jochs de cuximeras grans de canem, usadas.
Item: Nou coxineras part de llinets y part de canem, desapariadas usadas.
Item: Quatre jochs de cuxineras grans de tela imperial y quatre jochs de cuxineras xicas de la mateixa tela.
Item: Dos coxineras de tela grans dolentas.
Item: Una garragera de fusta ab son pany y clau ab dotse garrafas de vidre.
Item: Un banch xich de respaller, usat.
Item. Dos barretas de fusta y dos de ferro per los portals de dita sala ab sas lostinas y sanefas de llí y cotó groch, y vert, usadas.
Item: Un armari de dita sala que es en la paret diferents tassas y ampollas de vidre.
Item: Tres garrafas de vidre espartadas.
Item: Una dotsena de beyras de cristall entre grans y petits.
Item: Quaranta gots de cristall entre grans y xichs, usats.
Item: La vidriera ques troba en dita primera sala conté vintiquatre vidres y la del finestro sis vidres.
Item. Un bofet de noguer vell y dos banchs ab respatllers un gran y altre xich, dos cadiras de cuixo negras sens brassos, y dos guadros eo es un de Santa Lluciá y altre de Santa Quiteria ab sas guarnicions de fusta, tot usat y lo contentug en est partit es de la heretat del difunt Rnt. Dr. Joseph Romanyá Pebre y Beneficiat de la Parroquial Iglesia de Santa Maria del Mar orde de dita Santa Magdalena y los continua en lo present inventari per evitar tot genero de suspicació d frau y dol sens animo emperó de ferho del cos hereditari de dit difunt Jaume Ferrusola son pare, ans be ab expres animo y intenció de retenirlo dita Madalena com a successora de dit difunt D. Joseph Romanyá com a cosa propria de ella la qual protestació volen tenir per repetida y expressada en ttos los partis de cosas que foren de dit difunt Rnt. Doctor Joseph Romanyá son oncle.

EN LA SEGONA SALA.
Primo: Dos taluas pintadas per joch, usadas.
Item: Divuyt cadiras de vagueta de mascovia ab tatxas de llautó medianas, usadas.
Item: Una barreta de ferro, y barreta de fusta ab sa cortina y sanefa de catalufas color vert y caresat per lo portal entra al vidrado.
Item: Una barreta de fusta ab sa sanefa de la sobredita qualitats, y colors per sobre lo portal que entra a dita segona sala.
Item. Sos calaixeras de malta llisas ab sos escudets de llautó ab diferents perfils negres, las quals son proprias de dita Señora Madalena Canet, Ferrusola y Romanyá per regalo lin feu Jaqui Psuyla maltes en lo any mil setcents trenta set, en una de las quals se troba los roba del propri vestir de dita Señora, y la altra la roba del propi vestir ded it Señor Bonaventura Canet junt ab un llit de donas vert ab son cobrellit tres cortinas per portals, quatre sanefas, tres tapetas y una coberta per un bamboretillo tot del mateix corte y propi del dit Señor Bonaventura Canet, y sols se continua ab lo present inventari per evitar tot genero de suspit o de frau y los sens anim emperó de ferho del cos hereditari de dit Sr. Jaume Ferrusola, ans be ab expres animo y intenció de restenirso dits Señors Bonaventura y Madalena conjuges com a cosa propria respectivament, la qual protestació volen tenir per repetida y exrpesada en tots los partits de cosas suas, y del altre dels dos assolas proprias respctive ques continuaran en lo resent inventari com si paraula per paraula en los tals partis sens fes expressa menció.
Item: Dos barretas de fusta, y dos de ferro ab sas cortinas y sanefas de estamenya vermella la una serveix per lo balcó, y la altra de dita sala.
Item: Las vidrieras son en dita primera sala, so es en los finestros del balcó trenta sis vidres y en los de la finestra entre finestrons y ventalla noranta sis.
Item: Dos quadros ab guarnició doradas ço es lo in de las imatge de Sant Jaume y la altre de la mare de Deu de Concepció, usats.
Item. Dos quadros ço es lo un de la imatge de Santa Catharina y lo altre de Santa Barbara ab sas guarnicions usats, y son de la heretat del difunt nt. Dr. Joseph Romanyá continuantlos en lo present inventari ab la protestació sobredita.

EN LO ESTRADO.
Primo: En lo calcó sinquanta quatre vidres entre finestrons y vendalles.
Item: En la finestra entre finestros y vendallas quaranta dos vidres.
Item: En dits balcó y fimestra si troba una barreta de ferro en cada part ab sa cortina de estamenya vermella, usada.
Item: Un bofetillo de fusta de noguer usat.
Item: Dotse cadiras de baqueta de mascovia, usada.
Item: Sis barretas una de fusta y altre de ferro ab sa cortina y sanefa de catahufas verdas y camusada que serveix per lo portal entra en lo aposento principal y altre barreta de fusta ab sanefa de catalufas cotó vert y camosat que serveix per sobre lo portal entra en dit estrado.
Item: Sinch canas de arrimaderos de Valencia.
Item: Un paneret de palma ab la plata de servey seguent.
Item: Vintitres culleras de plata grans a la moda ab manech ample de las quals hi ha tres de rompudas y una cullera xica de plata per paperotas.
Item: Un ganivet xich ab manech de plata.
Item: Una auhera xica de plata y un sacamolls de plata.
Item. Divuyt forquillas de plata a la moda ab manech de plata de las quals ni ha sinch de trencadsa.
Item: Una sotacopa xica de plata.

EN UN ARMARI O ARQUIMESA DE NOGUER AB SOS CALAIXOS PANY Y CLAU QUES PROPI DE LA HERETAT DEL DIT DIFUNT DR. JOSEPH ROMANYÁ PREBERE Y SE TROBA EN DIT ESTADO SE TROBA ALTRE PLATA DE DIT DIFUNT JAUME FERRUSOLA SEGUENT.
Primo: Quatre candeleros de plata regulars.
Item: Dos safatas una gran y altre petita de plata y una otacopa gran de plata.
Item. Una cullera gran de plata y dos tenedors de plata regulars.
Item: Un platet y escudelleta de plata, per paperotas y tres escudelletas de plata ab nansas del mateix.
Item. Un platet y espavilladoras de plata.
Item: Una palmatoria de plata y una escupidora de plata.
Item: Un gerró y palangana de arjantexé y una poqueta de plata antiga.
Item: Un quadret petit de plata ab la calderilleta de cristall guarnida de plata.
Item: Una ganivetera ab sis ganivets de manech de plata que son propis de dit Señor Bonaventura Canet y se continuan en lo present inventari ab la protestació y salvetat sobre dita, y no alltrement.
Item: EN lo dit armari, o arguimesa de noguer ab sos calaixoe, panys, y claus y dins ells se ha trobat lo seguent.
Primo: Una aguila de or ab sa corona de esmeraldas petitas y ab una esmeralda grandeta ab cor de dita aguila.
Item: Una creu de or y esmaltat ab set pedras, violadas.
Item. Una creu xica de Comenador de or y esmalt llisa.
Item. Una mare de Deu de Monserrat fil, y grana ab nou pedras blancas.
Item: Una pessa fil y grana ab diset peras vermellas en una part de ella es ha efigir de Santa Gertrudis.
Item: Una roseta fil y grana ab pedras de vidre.
Item: Uines arrecadas ab uns llassets de fil y grana y uns gomets de perlas molt menudas y antigas.
Item: Una figura de coral encastat ab fil y grana.
Item: Una pesseta de fil y grana ab son vidre cristallí al mitg una creu gravada.
Item: Una figa de cristall encastada ab fil y grana ab pedras vermelletas.
Item: Una creu de cristall capseda de fil y grana.
Item: Una cirena de or esmaltada ab una pedra vermella.
Item: Una figura de Sant Antoni encastada ab fil y grana.
Item: Un vescarn ab sa cadeneta de or.
Item: Una figura de un Sant Christo de or.
Item: Un eccehomo xich encastat ab fil y grana.
Item: Un colleret de perlas finas a una via.
Item: Altre colleret de perlas finas a dos vias ab filosetas de or las sobreditas joyas son de sa heretat de dit difunt Rnt. Dr. Joseph Romanyá y de la Señora Clara Ferrusola y Romanyá muller de dit difunt Jaume Ferrusila mare de la dita Señora Madalena Canet y se continia en lo present inventari ab la protestaació y salvetat sobreditas y no altrament pe espectari a dita Señora Madalena com a successora dels dits oncle y mare respective.

Die X praedicto mensis, etanni coictum inventarium continuando.

AL COSTAT DEL ESTRADO.
Primo una camilla de noguera ab sa capsalera, usada.
Item. Quatre matalasos de telas ab flors que son propis de dit Señor Bonaventura Canet y la continua en lo present inventari ab las sobreitas protestació y salvetat.
Item: Una colxa de indianas y un cobrellit també de indianas ques propi del dit Señor Bonaventura Canet y se continua ab la mateixa salvetat.
Item: Lligadó y sobre ell un quadret de Maria Santisima es propi de dit Señor Bonaventura Canet y se continua ab la mateixa salvetat.
Item. Un llit de cataleyas color vert y camussat ab son cobrellit del mateix també usat.
Item: Una barreta de fusta ab sa barreta de ferro ab sa cortina y sanefa de catalufas y altre barreta de fusta ab sanefa de catalufas y son per los dos portals en dit aposento.
Item: Un quadro de Sant Francesch ab guarnició dorada usat sobre de un de dits portals.
Item: Una quartina de estamenya vermella ab sa sanefa y barreta de ferro per la finestra de dit aposento.
Item: Las finestras y ventallas de vidre son en dit aposento, que contenan quaranta dos vidres.
Item: Un bofetillo petit de noger y sobre un quadret petit de Santa Madalena ab guarnició dorada, usat.
Item: Set cadiras de vaqueta de mascovia ab set tatxes de llautó regulars viales.
Item: Los arrimaderos de palla que son en dit aposento contenen sinch canes poch mes o menos.
Item: Dos cadires xiques de vaqueta de mascovia ab tatxes de llautó viades.

EN LO APOSENTO DE LA ALCOVA EN LA QUAL MORÍ DIT DIFUNT JAUME FERRUSOLA SE HA TROBAT LO SEGUENT.
Primo: Una taula llarga ab dos calaixos dins los quals hi ha alguns papers de comptes y llibres sseguents.
Item: Un cartipas ab cubertas de cartró intitulat Cartepas de Jaume Ferrusola corredor de orella, y es dels anys mil setcents trenta nou a mil setcents quaranta quatre en lo qual apart dels deutes seguents.
1) Mont Franis tinent de guardias walonas fol 32, vuyt lliuras dotse sous y sis diners.
2) Francesch Oliveras traginer de Olot, fol 37 perdut catorse lliuras.
3) Lo Dr. Joseph Vila de Olot fol 59, quaranta tres lliuras setse sous y sinch diners.
4) Lo Dr. Jaume Soet Prebere fol 178, deu lliuras deu sous.
5) Joan Ferrusola Br. De Olot per Senillosa, fol 133, vintinou lliuras quatre sous y vuyt diners.
6) Altre llibre intitulat recort de mil setcents vint y tres en lo qual apar dels deutes seguents.
7) Jaume Fabregas adroguer en fol 9, vintidos lliuras dos sous.
8) Joseph Juliá llanterner, fol 14, sinch lliuras sinch sous y sis diners.
9) Joseph Firmat parxer, fol 18, quinse lliuras sis sous.
10) Joseph Campllonch de Mataró, fol 27, sinch lliuras tres sous y sis diners.
11) Pau Miró Br. De Reus, fol 35, sinch lliuras sis sous y sis diners.
12) Mariano Nicolau Br. De Reus fol 36, deu lliuras tres sous y sis diners.
13) Jaume Batlle llibreter fol 73, vintitres lliuras dinou sous y sis diners.
14) Pere Vidal adroguer de Reus fol 28, nou lliuras setse sous y sis diners.
15) Pere Joan Roca botiguer de Tarragona, fol 78, catorse lliuras sinch sous y deu diners.
16) Joseph Puig de Calaf, fol 84, set lliuras dotse sous y sis diners.
17) Pere Joan Roca Miquel Teixes y Joseph Doret de Tarragona botiguers fol 84 y 101, quinse lliuras, tretse sous.
18) Pau Closas de Calaf, fol 84, sinch lliuras tretse sous y tres diners.
19) Ramon Pujol sastre, fol 85, dinou lliuras catorse sous y sis diners.
20) Joseph Sentis y Francisco Roca calderers fol 93, deu lliuras dinou sous.
21) Joseph Arguillol y Joseph Cortadellas de Calaf, fol 93, vuyt lliuras dinou sous.
22) Joseph Rabassa Br. De Tarragona fol 99, dotse lliuras dos sous.
23) Dr. Joan Ferrusola Prebere Rector, fol 146, sinquanta dos lliuras sinch sous y dos diners.
24) La Ilustre Obra de Santa Maria del Mar fol 166, trenta sinch lliuras.
25) Lo Dr. Jaume Ferrusola, Prebere, fol 168, vint y set lliuras dos sous y sinch diners.
Item: Un escriptori de fusta de noguer ab pany y clau dins lo qual si troba un cartipas ab cubertas de pergamí intitulat cartipas de Jaume Ferrusola corredor de orella de 1719, y en ell consta que deu Francesch Joval setcentes vuitanta tres lliudas dinou sous y quatre.
Item: Un llibre de rebuts de dit Jaume Ferrusola per lo any mil setcents trenta y set a mil setcents quaranta y quatre.
Item: Diferents llibres de notes y altres papers ab los quals se troban altres comptes pendents entre dit Jaume Ferrusola y diferents personas los quals comptes per no estar encara liquidats y averiguats per ser de lalrga imspecció y averiguació no se han pogut encara un, per un liquidar, averiguar, y traurer tot limpio lo que se continua ab animo de especivicaro en son lloch y temps ab la major individuació posible, y despres de liquidat y averiguat de continuaro en un memorial al peu del present inventari.
Item: Sobredit scriptori un tinter polsera y hostiera de estany usat.
Item: Un trebuquet ab sos pesos usat.
Item: Nou cadiras negras de cuiro, ço es quatre ab brasos y sinch sens brassos.
Item: Un lligadors vell y en lo calaix de ell se ha trobat lo seguent.
Primo: Una masseta ab quinse diamants plants xichs.
Item: Unes arrecadetas de or ab sinch diamants xichs en cada una.
Item: Una pessa de or a modo de porcellana ab pedras blancas.
Item: Una creueta de or ab pedras blancas.
Item: Unas manillas de perlas petitas de criatura.
Item: Un armari de fusta de caixa de sicre ab sos panys y claus usat, y dins ell se ha trobat lo seguent.
Primo: Trenta sinch lliuras xocolate.
Item: Un pes de mare y balancer.
Item: Una bosseta de eda verda ab sos cordons del mateix y dins ella sis doblenor, ço es una de quatre y una de dos, y també deu lliuras y deu sous ab pesetas.
Item. Una capsa de plom, usada.
Item: Una mangala ab pom de plata.
Item: En la vidriera de dita arcova setse vidrets.
Item: La vidriera de la finestra ço es finestrons y centalles setanta dos vidres.
Item. Una barrta de ferro y barreta de fusta sobre dita finestra ab la cortina y sanefa de vayeta verda, usada.
Item: En lo portal per lo qual se entra en la cuina també una barreta de ferro y barreta de fusta ab sanefa y cortina de xamellot color vert fogajat, usat.
Item: Per lo protal ix al celobert altre barreta de fusta ab sanefa de xamellot vert, y foguejat.
Item: Altre barreta de fusta y de ferro per dita alcova ab xanefa y cortinas xamellot foguejat.
Item: Una camilla de noguer ab sa capsalera, usada.
Item: Lo llit de cotó y fiilvert y groch, usat.
Item: Un dosser de catalufas vert y usat.
Item: Una colcha de cotó de indianas.
Item: Un tapete de indianas.
Item: Quatre matalasos de llana ab telas blavas de flors.
Item: Quatre coxins, de cossorils ab plona de oca.

EN LO QUARTO DE DITA ALCOVA LOS MOBLES SEGUENTS.
Primo: Sis cadiras negras sens brassos, usadas.
Item: Una tauleta ab sa arquilleta de fusta, usada.
Item: Dos ninyos de cera ab sos vidres.
Item: Una efigie de Sant Christo ab sos caps dorats, y peu a modo de montanya.
Item: Un mirall sich ab sa guarnició tot usat, y propi de la heretat de dit difunt Rnt. Dr. Joseph Romanyá, y se continua ab la protestació y salvetat sobreditas junt ab dos quadros, que son en dit quarto lo es un de la Imatge de Santa Theresa y altre de Santa Madalena, ab sas guarnicións negras, usats, los quals mobles son en dita alcova, son de la heretat de dit difunt Dr. Romanyá.
Item: Una arguimesa de noguer ab sos panys y claus ab diferents llibres y papers que son propi de dit Señor Bonaventura Canet y se continua ab la protesta sobredita.

EN LO APOSENTO XINCH QUE ES AL COSTAT DE LA ALCOVA Y PASSA AL MENJADOR SE HA ENCONTRAT LO SEGUENT.
Primo: Una caixa ab son pany y clau usada, ab lo seguent.
Item: Un vestit de groguest en drapats que consisteix ab casaca, jupa y calses, usat.
Item: Dos casacas de panyo escur molt vellas.
Item: Dos jupas y calsas de panyo negras milt vellas.
Item: Un gambeto de panyo negra, usat.
Item: Un vestit de estamenya de mans glassada que concisteix en casaca, jupa, y calsos molt vell.
Item: Una capa de barragam molt usada.
Item: Un parell de mitjas de seda negras, usadas.
Item: Dos parells de mitjas de estam negras.
Item: Dos sombreros y dos barretinas una blava y altre blanca, usades.
Item: Dos parells de sabates ab una sivellas de llautó usadas.
Item: Tres perruques dolentas ab dos capses.
Item: Una cota de durante viadas usada.
Item: Unes plantofes usadas.
Item. Dos mocadors de seda, usats.
Item: Un quarniment sensillo de fusta per tenir un llit a la Italiana ab tres barretas de ferro y lo llit de peu de gall ab sinch posts tot usat.
Item: Quatre cadiras de palla petitas, usadas.
Item: Un baul regular cubert de pell ordinari, y dins ell roba de las criaturas de dits Señors Canet.
Item: Quatre matalasos de llana ab telas de flors.
Item: Una colxa de indianas y cotó.
Item: Quatre coxins de cos gril ab ploma de gallina.
Item: Un llit xich de peu de gall ab dos matalasos del mateix y una colxa petita de indiana, un coxí de cossoril ab ploma de gallina.
Item: La vidriera ab setse vidres.
Item: Los mobles seguents un mirall mediá ab guarnició negra, quatre cadiras de cuyro negras sens brasos, un quadro de la Anunciata ab sa guarnició negra, altre de Santa Maria del Socors sens guarnició y altre de una verge ab guarnició de fusta tot usat, y propi de la heretat de dit difunt Dr. Joseph Romanyá y se continua baix la protestació y salvetat sobreditas.

EN LO MENJADOR.
Primo: Una taula ovada de fusta de noguer ab son calaix usada.
Item: Dotse cadiras de boga, pintadas de vermell, usadas.
Item: Las vidrieras son en dit menjador ço es finestra y finestros trenta vidres.
Item: Una barreta de barreta de fusta y altre de ferro ab sa cortina sanefa de bayeta verda, usat.
Item: Una garragera xica ab vuyt garragas de vidre.
Item: Una tauleta per tenir los brocals, vella.
Item: Dos brocals de vidre, ab capsas de suro.

EN LO POU.
Item: Una curriola ab dos galledas de fusta per lo pou.
Item: Dos testos grans en lo terraplé, y una escala de fusta en lo mateix terraplé.
Item: Un quadro de Sant Christofol ab guarnició negre de dit difunt Dr. Joseph Romanyá.

Die XV praedicto mensis, et anni dictu inventariu continuando.

EN LO GUARDAROBA QUE ES EN LO SEGON PISO.
Primo: Un llit de peu de gall, usat.
Item: Un biombo usat y un girasol usat.
Item: Sis cadiras de palla molt vellas.
Item: set cortinas de vayeta verda usadas, y quatre sanefas del amteix també usadas.
Item: Sinch cortinas de tela viadas, usadas.
Item: Sis estoras paladas.
Item: Una xaringa de estany usada.
Item: Dins un armari encastat la paret se es encontrat lo seguent.
Primo: Sis armillas de cotonia usadas.
Item: Sinch calsotets de tela viats.
Item: Setse camisas de tela, usadas.
Item: Deu parells de mitjas de fil de coró, usadas.
Item: Sis garretinas de fil de ceró, usadas.
Item: Vuyt corbatas de mossolina usadas.
Item. Dos cortinas de panyo vert y dos sanefas del mateix de dit difunt Dr. Romanyá.
Item: Un llit de peu de gall jaspeat usat y un catre ab dos matalassets de tela de flors propi del dit Bonaventura Canet y se coninua ab la protesta sobredita.

EN UN APOSENTO QUES TROBA AL TAS DE LA ESCALA DEL SEGON PISO.
Primo: Onse quarteras de blat ab onse sachs y sinch sachs vuyts.
Item: Un cofre gran ab son pany y clau y dins ell trenta quatre estovalles de brí de canem usadas tot lo que es propi de la heretat de dit difunt Dr. Romanyá.

EN LA PORXADA.
Primo: Quatre estoras vellas.
Item: La corriola ab sa corda, usada.

EN LO APOSENTO AL COSTAT DE REBOST SEGON PISO.
Primo: Un sinall de noguer ab son pany y clau, usat.
Item: Una jupa y calsas de grana, usat.
Item: Una panera per posar pa.
Item: Un escambell gran, usat.
Item: Una capsa de escalfar roba, usada.
Item: Una caixa ab son pany, y clau usada, y dins ella la roba seguent.
Item: Dotse tovallolas de lli finas guarnidas poch usadas.
Item: Nou tovallolas de dit lli sens guarnició també usadas.
Item: Quatre estovalles de llí, usadas.
Item: Set dotsenas de rovallons de llí fins, usats.
Item: Sis sanefas de tela y set cortinas també de tela, usades.
Item: Un dosser de domas vert, usat.
Item: Dos dotsenas de aixugamans nous.
Item: Un cofre llarch ab son pany, y clau y dins ell set estovalles de cotó, una caixa mediana ab son pany y clau ab sis dotsenas de tovallons de brí de canem, altre caixa ab son pany, y clau y dins ella vintivuyt tovallolas de bri de caem tot usat y propi de la heretat de dit difunt Dr. Joseph Romanyá y se continua en lo present inventari ab la protestació y salvetat sobre expressades y no altrament.

EN LO REBOST SEGON PISO.
Primo: Dos cenres usats.
Item: Un botigarrer ab algunas botifarras.
Item: Quatre trosos petits de cansalada.
Item: Una boteta buyda per posar vinagre.
Item: Una gerra ab algunas pocas de mongetas.
Item: Altre gerro ab alguns pochs de cuironz.
Item: Un saquet xich ab una poca de sal.

EN LO QUARTO AHONT DORMEN LAS CRIADAS SEGON PISO.
Primo Dos llits xichs de peu de gall ab tres matalasos xichs de llana, y dos trasportins de palla, usats.
Item: Dos flassadas la una verda y altre blanca usadas.

EN LO SEGON PISO EN LO APOSENTO AHONT DORM LO FADRÍ.
Item: Un llit de peu de gall ab dos matalasos de llana, usat y una flassada verda, usada.

EN LA CUYNA EN LO PRIMER PISO.
Primo: Uns clamastrechs ferros y llevans de dita cuyna.
Item: Dos pahellas de ferro una gran y altre xica.
Item: Una caldera petita de aram ab nansas de ferro.
Item: Una olla petita de ferro.
Item: Unas graellas de ferro.
Item: Una pala de ferro per lo foch.
Item: Dos cavalls de ferro ab son ast.
Item. Un calderó y dos cassons de aram.
Item: Una casseta xica de aram.
Item: Tres xacolateras de aram ab sos molinets.
Item: Un morter de pedra ab sa maneta de fusta.
Item: Una cassola redona de aram ab son tas.
Item: Una prexomera petita de aram.
Item: Una conca gran de aram ab son gerro.
Item: Un escalfador de aram ab son gerro manech de ferro.
Item: Dos llums de ferro, usats y una copeta petita de aram.
Item: Quatre candaleteros de llautó plans usats.
Item: Una llumanera gran de llautó viada.
Item: Una escumadora de llautó xica, usada.
Item: Una copa gran de aram, usada.
Item: Uns molls y torrepa de ferro, usats.
Item: Tres mitjas llunas de ferro usadas.
Item: Tres ganivets ordinaris de cuyna, usats.
Item: Un tellant y destral de ferro usats y un de tallil de llauna.
Item: Dos dotsenas de xicaras.
Item: Dosset platas de estany entre grans y xicas.
Item: Dos cantirs xichs de estany.
Item: Dos tenedors de estany.
Item: Quatre dotsenas de plats de estany.
Item: Una sort de plats y platas de pisa ordinaria.
Item: Una sort de ollas y plats de foch.
Item: Una salinera y cullerer de fusta.
Item: Sinch tamborets ço es tres de grans y dos de xichs ordinaris.
Item: Un escalbete gran, usat.
Item: Dos talladors y dos gavadals de fusta, usats.
Item: Una taula ab son calaix usada per dita cuyna.
Item: Se continuan en lo present inventari ab la heretat de dit difunt Dr. Joseph Romanyá Prebere seguents una paella gran de ferro, una cassa gran de aram, un morteret de cuore ab sa maneta del mateix, una agraxonera gran de aram, dos conquetas de llautó, quatre candeleros de llautó, una llamenera de llautó petita, una paloda de aram, un parolet de aram. Uns llevans de ferro, una esbromadora de llautó mediana y una paleta petita de llautó tot lo contengut en lo present partit es de la heretat de dit difunt Rnt. Dr. Joseph Romanyá Prebere.

EN LO REBOSTET AL COSTAT DE DITA CUYNA.
Item. Una pastera de tomba ab tots sos arreus per pastar usada.
Item: Un poch de farina dins un sach.
Item: Un faral de vidre.

EN LOS ESTUDIS.
Item: Un canastró gran ab sas balansas de fusta y pesos cors setarnsbas ab pesos de ferro y quatre arrobes ab pesos de pedra.

EN LA BOTIGA DE PERTINENCIES DE DITA CASA EN LA QUAL HABITAVA ANASTASI BOXAREU ABAIXADOR.
Primo: Una prempsa gran de abaxar ab tots sos arreus per prempsar roba.
Item: Se continua en lo present inventari lo quint en que insteresava lo dit difunt Jaume Ferrusola, en lo pinco del patró Joseph Tarrassa.

Die Lunae XIIII mensis Desembris praedicti anni dictum inventariuu continuando.
Item: Se continua en lo present inventari aquellas dos casetas que dit difunt Jaume Ferrusola tenia y possehia en la vila de Olot, una de las quals fa a cantodana a la plassa, y la altra es sita al carrer Gran de dita vila, ab sos dres y pertinencias junt ab los actes y titols fahents per ditas casas.
Item: Aquellas mil y doscentas lliuras que se retenia dit Jaume Ferrusila ab lo heretament y donaciò universal fet a favor de dita Señora Madalena Canet Ferrusola y Romanyá sa filla ab los sobrechalendats capitols matrimonials que te segons los balans fets lo dia deu de Octubre de mil setcents quaranta y tres en la botiga de dita vila de Olit administrada per Ignasi Soler y Joan Ferrusola.
Item: Aquellas quaranta lliuras annuals que Bruno Peramas corredor de orella deu correspondrer a dita heretat segons lo acte de lloguer de la corredoria que obtenia lo dit difunt Jaume Ferrusola a dit Bruno Peramas fet vuiint dit Jaume Ferrussola ab acte rebut en pdoer del notari avall escrit.
Item: Se continua en lo present inventari aquelles quinse quarteras de blat que troban en Vilafranca en poder de Joeph Urgeles de dita vila proprias de dit difunt Jaume Ferrusola.
Item: Continuan en lo rpesent inventari que dit Jaume Ferrusola tenia en Madrit una estoig d concha ab sis navages ab manech de concha ab son mirall també d econcha lo tot capsat de plata y aixi mateix tot lo sobredit se troba en poder de Dr. Jaume Felip Calente de dita Cort de Madrit junt ab una estisora y es propi de dit difunt Jaume Ferrusola.
Haec autem bona et non alia inventinus et invenisse confitemur in haereditate praedicta, et mihil deserebere omissimus dolo fraude aut machiinatione aliqua.
Prorestamtes expresse quod si in futuru ad nostra noticia aliqualia bona haereditatis praedictae pervenerint ea omnia in praesenti inventario continuabimus seu aliud de sis nouter fatremu quod fuit resu.
Barcinonae suo drebus mensibus atonno praedictis. Testes sunt Antonius Riera et Matas auri, et argenti fabrer civis Barcinonae, et Paulu Queralt conmerts a tot villae dicti Gerundu dig Barcinonae rapertus.

Item: A dit en vestiment de tenir roba, ab altre fustam
Item: A Frances Mestey galledas y curriola.......................................................1Ll 5S.
Item: A Barthomeu Alenguell 26 quarteras blat a 3Ll 4S la gra......................19Ll 4S.
Item: Al notari quatre quarteras al dit preu......................................................12Ll 16S.
Item: A Francesch Creus corredor 3 quarteras al dit preu.................................9Ll 12S.
Item: A Francisco Bach corredor una dors de ffil ab capdells y fan 5Ll4S la lliura de 26Ll a dita rahó valen.....................................................................................................6Ll 18S 8D.
Item: A Bonaventura Ferrer un linter.......................................................................6S.
Item: A Magdalena Fabregas un matalas y flassada...............................................12S.
Item: A Dr. Francisco Puig un prestatge ab diferents libres...............................4Ll 11S.
Item: Pere Paga una escudella de plata de sis onsas y dos argensos a 36Ll 9S la onsa pesa per lo contracte..........................................................................................................9Ll 5S 9D.
Item: Pere Paga unas devanadoras ab son peu per....................................................3S.

Suma dit encant...............................................................................................268Ll 15S 6D.

Paene me Josephus Clos notario.