Saga Bacardí
01697
ESCRITURA DE CONVENIO SOBRE LA CORREDURÍA DE CAMBIO, ENTRE PRAT Y MARIANGELA MARTÍ Y REGÁS.


Die decima mensis Aprilis, anno a Nativitate Domini millessimo septingessimo quinquagessimo quinto Barcinonae.
Per rahó de la corredoria avall mencionada per, y entre los Señors Esteve Canals botiguer de tall, ciutadá de Barcelona, y Mariangela Canals y Martí conjuges de una part, y Joan Prat corredor de orella, ciutadá de Barcelona de part altra, son estat convinguts, y firmats los pactes avall escrits y seguents.
Primerament: Es convingut, y páctat entre ditas parts, que la corredoria de número 40, que dit Señor Esteve Canals renuncia a favor de dit Joan Prat, ab acte rebut en poder de Joseph Cols difunt notari publich de número de Barcelona a sinch Febrer mil setcents trenta nou, hage de tenirla, conforme dit Joan Prat tenirla promet, a titol de lloguer, a de sinquanta sis lliuras moneda barcelonesa, per any, y per temps de sinch anys, que començaran a correr a vint y vuyt de Octubre del any prop passat, de mil setcents sinquanta quatre, començant a fer la primera paga de ditas sinquanta sis lliuras lo die vint y vuyt de Octubre del corrent any mil setcents sinquanta sinch, y aii despres quiscun any, durant lo dit lloguer la qual quantitat pagará annuamet a dita Señora Mariangela y als seus successors. En atenció que dita corredoria prové de Francisco Martí corredor de orella difunt ciutadá de Barcelona, oncle de dita Señora Mariangela Canals.
Item: Es pactat, y convordat entre ditas parts, que finits los sinch anys del dit lloger, sie permés, y facultatiu, tant al dit Joan Prat, com als dits conjuges Canals, eo a dita Señora Mariangela deixar de continuar lo lloguer de dita corredoria, en lo qual cas dit Joan Prat estiga obligat a tornar, conforme ab tenor del present tornar promet, a dits conjuges Canals, lo a dita Señora Mariangela la mateixa corredoria, o altra equivalent de dit número de 40. Y en cas de no trobarsen hage dit Joan Prat de pagar, conforme paga promet lo just valor, que a las horas tendrá una corredoria de las de dit número de a quaranta.
Item: Es pactat, y convingut entre ditas parts, que en cas se perdés dita corredoria, antes de esta tornada dits conjuges Canals, eo a dita Señora Mariangela, o als seus, tant durant lo rpesent lloguer, com finit aquell. Que en tal cas dit Joan Prat, o sos hereus, o successors estigan obligats en tornarse altre equivalent, o pagar son just valor a dits conjuges Canals, eo a dita Señora Mariangela en lo modo, y forma en lo capitol antecedent expressats.
Item y finalment: Dit Joan Prat regoneix a dits conjuges Canals, eo a dita Señora Mariangela, per duenyos y Señors de la ditac orredoria per esser sua propria, y no tenir dit Prat dita corredoria sino per titol del sobre dit lloguer, no obstant la dita sobredita renuncia de aquella en son favor feta per dit Señor Esteve Canals, com en lo primer capitol dels presents pactes está expresat.
Y aixi las ditas parts llohant, y approbant los dits capitols, y tot lo en cada hu de aquells contengut, prometen la una part, a la altra visiccitudinariament attendrer, servar, y cumplir, conforme a cada una part pertany, es a saber dits conjuges Canals baix obligació de sos bens, y dit Joan Prat sens dilació, ni escusa alguna. Ab salari deprocurador acostumat, dins Barcelona deu sous, y fora vint sous barcelonesos per quiscun die, ab restitució de tots danys, interessos, y despesas, sobre los quals sien vreguts de sa simple paraula, o del sol jurament. Y per major seguretat de ditas cosas dona en fermanças a Thomas Prat pages de la vila de Sant Pere de Bilamajor, Bisbat de Barcelona y a Francesch Prat passamaner, ciutadá de Barcelona germans, los quals acceptan lo carrech de dita fermança, prometen,que junt ab dit son principal, sens ell, y assolas estar tinguts, y obligats a tot lo per aqell sobre promés. Y per cumplir ditas cosas, tant principal, com fermanças, obligan a dits Canals y als seus, tots y sengles bens, y drets llurs, y de quiscú de ells assolas. Renunciant al benefici de novas constitucions, Epistola de Adriá, y consuetut de Barcelona, que parla de dos, o mes que assolas se obligan. Y las fermanças a la lley. Que primerament sie convingut lo principal, que la fermança. Y a la altra, que llevat lo principal, ho sie també lo accessori. Y tots a son propri for, sotmetentse al for del Ilustre Señor Corregidor de Barcelona y de altre qualsevol jutge secular, ab facultat de variar lo judici, fent escriptura de ters, en los llibres dels terços de la curia de dit Señor Corregidor, obligant perço llurs personas, y bens, y de quiscun de ells assolas, ab constituci´`o de procurador per firmar dita escriptura de ters, y ab totas clausulas de estil llargament.
Testes vero firmae sdieti Francisci Prat Barcinone acceptantis die decima nona Juny millessimo septintentessimo sexto sunt, Marianus Sitjar jovenis nauta et Stephanus Cols scriptor Barcinone comorantes.
Testes denique firmae dicto Thomae Prat. Paenes me Antibium Duran notarium.