Saga Bacardí
01698
ESCRITURA DE DEVOLUCIÓN DE PRESTAMO HECHO A CORTÉS, HACIA HEREDEROS DE PUJOL Y CANET FERRUSSOLA.


Miquel Francisco Pujol ciutadá honrat de Barcelona, y Señor del lloch de Pinós Bisbat de Solsona, no sols com a hereu universal del diunt Miquel Pujol comerciant, ciutadá de Barcelona mon pare, per ell instituhit ab son ultim testament que feu y firmá en poder de Miquel Cabrer difunt notari publich de número de Barcelona a vint y dos Novembre mil setcents trenta nou, pero també com a procurador de Eularia Pujol y Ramoneda ma mare vidua de dit Miquel Pujol com a usufructuaria de la universal heretat, y bens que foren de dit difunt son marit per est deixada ab lo precalendat testament, com de ma procura consta ab acte rebut en poder de Joan Costa notari publich real collegiat de número de Barcelona a tres de Abril mil setcents sinquanta y hu, y Maria Magdalena Canet, Ferrussola y Romanyá viuda de Bonaventura Canet corredor de orella ciutadá de Barcelona com a hereva unviersal del difunt Jaume Ferrusola també corredor de orella, ciutadá de Barcelona mon pare per ell instituhida ab son ultim testament que feu, y firmá en poder de Joseph Cols difunt notari publich de número de Barcelona a trenta hu Agost mil setcents quaranta quatre. En dits noms confessam, y regonexem al Ilustre Dr. Anton Cortés Pbre. Camarer, y Canonge de la Santa Cathedral Iglesia de Tortosa, encaraque absent. Que en diners comptants realment, y de fet a nostras voluntats, nos ha donat, y pagat doscentas quaranta lliuras, y tres seus barcelonesas. Y son per semblants, que dits difunts Miquel Pujol y Jaume Ferrussola com a fermansas, de dit D. Anton Cortés pagaren a Francesch Roig y Vives difunt argenter ciutadá de Barcelona per las causas, y rahons expressadas en lo recibo, que dit Roig y Vives los firmá a vint y hu Abril mil setcents trenta y dos, que es del tenor seguent.= Dich jo lo baix firmat, que tinch rebut dels Señors Miquel Pujol adroguer, y Jaume Ferrussola corredor de orella doscentas quaranta lliuras y tres sous, las quals me pagan com a fermansas del Ilustre Dr. Anton Cortés Pbre. Canonge de la Seu de Yortosa en lo infrascrit acte de debitori y a cumpliment de aquellas 150 doblas, que dit Dr. Anton Cortés me confessá deurer a mi y al Señor Segismon Milans, ço es a mi 100 doblas y a dit Milans 50 doblas ab acte rebut en poder del difunt Pau Cabrer notari publich de Barcelona, a 26 Agost 1721. Com de las 5 doblas en que dit Señor Milans se interessava ab dit debitori, ja ne estiga enterament pagat. Per lo que no sols per declaración de la veritat fas lo present recibo, pero també haventme ofert solicitar la cobranza de ditas 240Ll 3S del Dr. Anton Cortes, prometo que en cas est me las entreguia, retornatme dits Seños Pujol y Ferrussola lo present paper, los reintegraré la dita quantitat. Barcelona y Abril 21 de 1732.= Francesch Roig y Vives.= Per lo que renunciant a la excepció de la non numerata pecunia, y a altre qualsevol dret, y lley, que sia a nostre favor, en testimoni de veritat li firmá la present apoca en Barcelona a vint y vuyt días del mes de Abril any de la Nativitat del Señor de mil setcents sinquanta, y sis sent present per testimonis Pau Sabater comerciant, y Joseph Taxonera jove del comers en Barcelona habitants.
Miquel Francisco Pujol, Per dita Señora Maria Magdalena Canet que diu no saber de escriurer firmo de sa voluntat Pau Sabater altre dels testimonis,
Sebastian Prats notari.