Saga Bacardí
01704
ESCRITURA DE PODERES HACIA SU HIJO JAIME CANET POR MAGDALENA FERRUSOLA.


En la ciutat de Barcelona als set dias del mes de Mars any del Naxement del Señor de mil setcents sinquanta y vuit. La Señora Madalena Canet y Ferrusola viuda de Bonaventura Canet comerciant ciutatá de Barcelona. De son grat y certa sciencia constitueix y ordena en procurador seu cert y especial y per las cosas avall escritas general aixi que la expecialitat no derogue a la generalitat ni al contrari a Jaume Canet y Ferrusola en Barcelona residint son fill. Peraque en son nom y representant sa persona y veus puga pendrer, mantenir, y defensar possessió corporal, actual, o quasi de qualsevols casas, heretats, terras, honors, drets y possessions y altres qualsevols bens y reddits que lo competeixen en qualsevol part del Mon per qualsevols rahons, noms, veus, drets, titols o causas, fer y exercir qualsevols señals, y actes que denoten la aprehensió de dita possessió, o possessions y per asso fer y firmar qualsevols actes de possessió ab qualsevols protestas, y demes que convinga. Prometent tenir per ferm, y agradable tot lo que per dit son fill y procurador será obrat y no revocarho baix obligació de sos bens llargament essent present per testimonis Joseph Grau Sola escrivent y Joan Aloy de la familia de dita Señora otrogant.
Madalena Canet, En poder de mi Joan Batista Plana y Circuns notari publich real collegiat de número de Barcelona que certifico coneixer a dita Madalena Canet viuda que ha firmat de sa ma propria.