Saga Bacardí
01712
ESCRITURA DE CAPITULOS MATRIMONIALES ENTRE JOSÉ VERDAGUER Y ROS, Y MARIA EULALIA CANALS Y MARTÍ.


En nom de Deu sie, amen: Per rahó del matrimoni que mitgensant la gracia del sperit Sant se es concordat y ajustat per y entre Joseph Verdaguer y Ros comerciant, ciutadá de Barcelona, fill legitim y natural de Joan Pau Verdaguer candaler de cera, ciutadá de Barcelona vivint, y de Maria Teresa Verdaguer y Ros muller sua, difunta, de una part, y Maria Eularia Canals doncella filla legitima y natural de Esteve Canals botiguer de panyos, ciutadá de Barcelona, difunt, y de Mariangela Canals y Martí viuda de aquell vivint de part altra, per y entre ditas parts son estats fets, firmats y jurats los capitols y pactes seguents.
Primerament: Da. Mariangela Canals tant en nom seu propri com també com a hereva universal durant sa vida natural de dit difunt son marit per ell instituhida ab son ultim testament que feu y firmá en poder de Anton Duran un dels notaris avall escrits a vint y nou de Juny mil setcents sinquanta cinch, per favor y contemplació del present matrimoni que de sa voluntat y consantiment fa y contracta, eo fer y contractar deu ab lo dit Joseph Verdaguer, Deu volent esdevenidor marit seu, en paga es a saber y total satisfacció del llegat que dit Esteve Canals ab son precalendat testa,ment feu a dita sa filla en satisfacció de sas legitimas paternas y maternas, part de creix y de altres qualsevols drets a ella pertanyents en los bens de dits sos pares, com també en paga y satisfacció de las mil lliuras que lo Molt Rnt. D. Geroni Martí Pbre. Cabiscol y Canonge de la Colegiata Iglesia de Santa Anna de la present ciutat, germá de ella dita Mariangela, volgués donassen a dita Maria Eularia sa neboda venint lo cas de sa collocació en matrimoni, com se memora en lo precalendat testament de dit Esteve Canals. De son grat y certa siencia per donació es a saber, pura, perfeta, simple e irrevocable ques diu entre vius, dona y per titol de donació concedeix a dita Maria Eularia sa filla com a ben merexent present, y avall acceptant y als seus y a qui ella voldrá perpetuament, hablo pacte, emperó vincle y condició aball escrits y no altrament, quatre mil lliuras barcelonesas y dos calaixeras ab sas robas, vestits y apéndices nupcials segons son estat, las quals cosas li promet donar, pagar y entregar lo die de la boda entre dits esdevenidors conjuges celebradora. Lo que promet cumplir sens dilació ni escusa alguna ab restitució de despesas e ab obigació de tots sos bens y dels de dita herencia, mobles e immobles, presents y esdevenidors ab totas renunciacions necesarias. La qual donació fa ab pacte, vincle y condició que si dita sa filla morirá quant que quant ab fills, o filas eo liberos, un o molts legitims y naturals, y de legitim y carnal matrimoni procreats en tal cas puga testar y a sas liberas voluntats fer de totas la ditas cosas per ella a dita filla sua ab lo present capitol donadas, si emperó morirá sens dits fills en tal cas puga testar y a sas liberas voluntats fer de dos mil y sinch centas lliuras junt tantsolament y las restants mil y sinch centas lliuras restituirlas calaxeras, robas, vestits y apencides nupcials en la conformitat que a las hores se trobaran, tornen y pervingan a ella dita donadora si a les hores viurá, y si no viurá a son hereu o successors universal ab los vincles, y gravamens ab que haurá abut, o a qui ella haurá volgut, disposat, o ordenat de paraula en escrits, o en altra qualsevol manera. Y promet y jura la present donació y totas las cosas sobre ditas tenir per fermas y agredables y contra ellas no fer, ni venir ni revocarlas per rahó de ingratitut, unopia, necessitat, o ofensa, ni per altra qualsevol causa, o rahó, renunciant a qualsevol lley o dret tal revocació permetent, y a tot altre que valer, y ajudar li pogués. Y dita Maria Eularia Canals present, acepta la dita donació per dita sa mare a ella feta, ab lo pacte, vincle y condició modo y forma sobre dits, als quals expressament consent, ab referiment de gracias que lin fa.
Item: La dita Maria Eularia Canals doncella, fent estas cosas ab expres consentiment de dita sa mare y de altras personas en grau de parentela a ella confuctas, dona, constitueix y aporta en dot, per dot y en nom de dot sua a dit Joseph Verdaguer y Ros esdevenidor marit seu las ditas quatre mil lliuras y dos calaxeras ab sas robas, vestits, y apéndices nupcials que per dita sa mare, ab lo precedent capitol li son estadas donadas, pagadas y entregadas, prometent ab lo pacte, vincles, condicions, modo y forma en aquell expressats. Las quals constitució dotal fa ab cessió de tots drets y accions constitució de procurador com en cosa propria, y ab totqas altras clausulas necesarias, volent y consentint que dit esdevenidor marit seu, en virtut de la present constitució dotal demania, cobria, tinga y possehesca tota la dita sua dot, y los fruyts de aquella seus propris fassa tant quant durará lo present martrimoni per los carrechs de aquell suportadors, lo qual dinit, y altrament, en tot cas, lloch y temps que restitució de dot tinga lloch, ella y los seus recobrian salva y segura la proprietat de dita dot sens contradicció alguna de dit esdevenidor marit seu, ni dels seus. Y promet y jura la present constitució dotal y totas las cosas sobre ditas tenir per fermas, y agradables y cotra aquellas no fer ni venir per alguna causa, o rahó, ab obligació de tots sos bens ab totas renunciacions necesarias en virtut del qual jurament per ser menor de vint y sinch anys, promes no contravenir a ditas cosas per rahó de sa menor edat, ans be renuncia al benefici de sa menor edat, lesió, deceptió facilitat o ignorancia restitució in integrum o altre demanant.
Item: Dit Joseph Verdaguer y Ros fa, y firma carta dotal y de espoli a dita Maria Eularia Canals doncella esdevenidora muller sua de las ditas quatre mil lliuras y dos calaixeras ab sas robas, vestits y apéndices nupcials per ella a ell ab lo precedent capitol en dot per dot y en nom de dot sua constituidas y aportadas. De y per las quals li fa de creix, aument, o donació per noces dos mil y sinch centas lliuras barcelonesas. La qual dot y creix li salva y asegura, assigna y consigna en y sobre tots sos bens mobles, e immobles presents y esdevenidors, promet que dita dot y creix restituirá y pagará a ella y als seus sempre y en tot cas que tinga lloch la restitució de dot y solución de creix sens dilació ni escusa alguna, ab restitució de despesase ab obligació de tots sos mibles e immobles presents y esdevenidors, ab totas renunciacions necesarias, volent y consentint que dita esdevenidora muller sua haja, rebia, tinga y posehesca tota la dita sua dot y creix tot lo temps de la vida sua natural, ab marit y sens marit, ab infants y sens infants, sens contradicció alguna de ell, no dels seus, al die emperó del obit de dita esdevenidora muller sua, los seus hauran la dita sua dot en lo modo y forma que li pertany, lo dit emperño creix, toria y pervinga al infant, o infants del present matrimoni procreadors, als quals en cas de existencia de aquells y ara per las horas, ell dit donador los ne fa donació pura, perfacta, simple e irrevocable ques dis entre vius en ma y poder dels notaris dels presents capitols com a publicas personas per dits infants rebents, acceptants, y estipulants, e su tal infant, o infants no sobreviuran a les hores y en dit cas, lo dit creix tornia y pervinga a ell dit donador, su a les hores viurá, y sino viurá a son hereu o successor universal, o a qui ell haurá volgut disposat o ordenat de paraula, en escrit, o en altra qualsevol manera. Y promet y jura la present carta dotal y de espoli y totas las cosas sobre ditas tenir per fermas y agradables, y contra aquellas no fer ni venir, ni revocarlas per rahó de ingratitut, inopia, necessitat, o ofensa, ni per altra qualsevol causa, o rahó, renunciant a qualsevol lley o dret tal revocació permetent y a tot altre que valer y ajudar li pogues.
Item: La dita Maria Eularia Canals doncella, tenintse per contenta pagada y satisfeta de tots los dits drets paternos y maternis, y de las mil lliuras que dit Molt Rnt. Dr. Geroni Martí volgues se li donasen venint lo cas de sa collocació en matrimoni, ab las ditas quatre mil lliuras y dos calaxeras ab sas robas, vestits, y apéndices nupcials per dita sa mare ab lo present dels precedents capitols a ella donadas fent emperó las cosas avall escritas de voluntat y consentiment de dit esdevenidor marit seu avall consentint, de grat y certa sciencia sua, per ella y los seus en asso successors, renuncia, cedeix, transfereix y transporta, absol, difineix y remet a dita Mariangela Canals y Martí sa mare present y als seus y a qui ella voldrá perpetuament lo llegat que dit Esteve Canals son pare ab lo precalendat son testament li feu en satisfacció de sas legitimas paterna y materna, part de creix y de altres qualsevols drets a ella pertanyents en los bens de dits sos pares, y las mil lliuras que lo Molt Rnt. Dr. Geroni Martí Pbre. Caliscol y Canonge de la Collegiata Iglesia de Santa Anna de la present ciutat son oncle volgué se li donassen venint lo cas de sa collocació en matrimoni, com se menciona en dot testament de Esteve Canals son pare. Salvas emperó y retés vers su tots vincles, substitucións, fideicomissos, successions ab intestat, o ab testament, e mes si dita sa mare donar y deixar lo voldrá. Las quals cosas ella puga demanar, cobrar y haver venint lo cas la present renuncia y diffinició en res no obstant, las quals renuncia, cessió, transació y transportació, absolució, diffinició y remissió fa ab cessió de tots drets y accions constitució de procurador com en cosa propria, clausula de intima, y ab totas altras cualsulas y renunciacions necesarias, y ab jurament llargament en virtut del qual jurament per ser menor de vint y sinch anys, promet no contravenir a ditas cosas per rahó de sa menor edat, ans be renuncia al benefici de la menor edat, lesió, deceptió, facilitat e ignorancia,r estitució in integrum o altre demanant. Y dit Joseph Verdaguer y Ros present consent a las preditas cosas per dita esdevenidora muller sua sobre fetas com a fetas de son consentiment y voluntat. Y dita Mariangela Canals y Martí present acepta la preditas cosas en quant es a saber a donació.
Finalment: Volen las ditas parts que dels presents capitols sien donadas las copias autenticas que demanadas ne serán per ditas parts, y altres de qui será interés.
Per lo que las ditas parts llohant y aprobant los sobredits capitols y totas las cosas en ells contengudas, prometen la una part a la altre aquellas cumplir y observar com en los mateixos capitols y en cada un de ells se conté y baix las mateixas obligacions, renuncias y clausulas en aquells expressadas als quals se fa relació. En testimoni de las quals cosas ho firman las ditas parts en Barcelona a disset días del mes de Febrer any del Naixament del Señor de mil setcents sinquanta y nou. Essent presents per testimonis Francisco Soler y Martí comerciant y Salvador Golart btiguer de paños, ciutadáns de Barcelona.
Mariangela Canals, viuda, Maria Eulalia Canals, Joseph Verdaguer y Ros, En poder de mi Anton Duran notari (que fas fe conech a dits contrahents) y de Sebastiá Prats també notari publich de número de Barcelona simul estipulants y simul clohents.