Saga Bacardí
01717
ESCRITURA DE OBLIGACION Y COMPROMISO SOBRE CENSOS DE LA FABRICA CANALS Y CANET, POR PARTE DE MARIA ANGELA CANALS.


En Barcelona al primer die del mes de Setembre any de la Nativitat del Senyor de mil setcents sinquanta nou.
Madalena Canet viuda de Bonaventura Canet corredor de orella ciutadá de Barcelona, y Jaume Canet ciutadá de dita ciutat mare, y fill. Per quant ab la divisió entre la infra Mariangela Canals de una, y nosaltres de part altra feta de la compañía de fabrica de indianas que corria baix nom de Canals y Canet, dita Mariangela Canals ha promes lluir dins sinch anys del dia present en avants comptadors los tres censals junts de preu mil siscentas trenta tres lliuras que los socios de dita compañía baix obligació de sos propris bens feyan, y prestavan a vuy deu satisfer per sis sola dita Canals com es de veurer en lo acte de dita divisió rebut en poder del infrit notari lo die present. Y com dita Mariangela Canals ha fet dita promesa precehint la oferta per part nostra de encarregarnos, y lluir semblantment los censals avall mencionats respecte que los preus de aquells serviren per expedició dels negocis propris de dit difunt Bonaventura Canet sens haver partiicipat diner algun dit Esteve Canals conforme declará dit difunt Bonaventura Canet ab escriptura privada per ell feta, y firmada a trenta de Juny de mil setcents quaranta quatre. Perço ab tenor del present acte nos encarregam, e imposam sobre nosaltres, y los bens nostres, y del altre de nosaltres tots aquells dos censals, que dits Bonaventura Canet y Esteve Canals ab dos actes rebuts segons se assereix en poder de Joan Cussana notari publich de número de Barcelona dit die trenta de Juny mil setcents quaranta quatre veneren, y crearen es a saber lo un de preu mil sinch centas lliuras a favor del Rnt. Dr. Joan Vilatarsana Pbre. Y lo altre de preu vuyt centas lliuras, a favor de la Ilustre Abadessa y Monestir de Pedralbes, convenint y prometent a dita Mariangela Canals viuda de dit Esteve Canals botiguer de paños, ciutadá de Barcelona que nosaltres y los nostres successors pagaren y satisfarem com feya dit difunt Bonaventura Canet y havem fet nosaltres los dits dos censals junts de preu dos mil trescentas lliuras, y tots sos accessoris rellevant indemnes de la prestació de aquells, y del altre dels dos, a dita Mariangela Canals y als bens de dit difunt son marit de manera que si per rahó de dits censals esdevnidrá partir cosa alguna ho referem enterament en continent que constará, com també que lliurarem, y quitarem los expresats dos censals dins sinch anys del die present en avant comptadors, tot lo que attendrer y cumplir prometem sens dilació, ni escusa alguna ab restitució de totas missions, interessos, y despesas, y ab obligació de tots, y sengles bens, y drets nostres, y del altre de nosaltres assolas mobles e immobles, presents, y esdevenidors renunciant al benefici de nocas constitucions epistola de Adriá, y consuetut de Barcelona que parla de dos, o mes que assolas se obligan, y jo dita Madalena Canet, cerciorada per lo notari avall escrit renuncio al benefici Valleyá si consult, a favor de las donas introduhit, y a la autentica que comença, si qua mulier, y a tot, y qualsevol altre dret, y lley que afavorir me puba. Y jo dit Jaume per ser menor de vint y sinch anys major empero de dinou, prometo, y juro no contravenir a ditas cosas per rahó de ma menor edat, renunciant al benefici de dita ma menor edat, lesió, facilitat, e ignorancia, y a tot altre restitució en integre, demanant essent presents per testimonis Joan Aloy y Anton Pagés joves comerciants en Barcelona residints. Y dels sobre nomenats, als quals jo lo notari infrit fas fe conech se ha sota escrit.
Jaume Canet, Y per dita Madalena Canet que per sa debilitat causada de sa malaltia no pot sotascriurer firmo Joan Aloy testimoni, En poder de mi Anton Duran notari.