Saga Bacardí
01733
ESCRITURA DE CAPITULOS MATRIMONIALES ENTRE MARIA TERESA AMETLLER Y MESTRES Y JOAN PAU CANALS Y MARTÍ.


En nom de nostre Señor Jesuchrist, y de la gloriosa e humil Verge Maria made sua y Señora nostra sia, amen.
Tractat es estat, y mediant la gracia del Esperit Sant matrimoni celebrat, per y entre D. Joan Pau Canals y Martí Inspector General del Cultiu de la Granza, y Director General dels tints de est Regne en Barcelona domiciliat, fill llegitim y natural de Esteve Canals comerciant, ciutadá de Barcelona y de Mariangela Canals y Martí conjuges difunts de una, y Da. Theresa Canals y Ametller muller de dit D. Joan Pau Canals, filla emperó llegitima y natural de Ignasi Amatller ciutadá de Barcelona, y de Maria Ametller y Mestre conjuges difunts. Per rahó del qual matrimoni son estat fets entre ditas parts, firmats y jurats los capitols, y pactes seguents.
Primerament. Dita Da. Theresa Canals y Ametller de son grat, y certa sciencia dona constituheix y aporta en dot, per dot y en nom de dot sua al referit D. Joan Pau Canals son marit de una part la quantitat de trescentas cinquanta lliuras barcelonesas y de altre part dos calaixeras ab las robas, y avarias acostumadas resultants de semblants que Ignasi Francisco Ametller apothecari, ciutadan de Barcelona li ha donat, y pagat en satisfacció de tots los rets llegitimsas paternas, y maternas succesió ab intestat de dita sa mare, y demes que pogues pretendrer en los bens de dits sos pares ab las reservas emperó continuadas en la cessió que feu a favor de dit Ignasi Francisco Ametller son germá en poder (segons se afirma) de Joan Costa y Aparici notari publicu real collegiat de número de Barcelona als vint de Janer prop pasat. Volent, y consenint que dit D. Joan Pau Canals son marit en virtut de la present constitució dotal, hage, reba, tinga, possehesca tota la dita sua dot y los fruyts, o quasi de aquella provenints seus propris, fasse per millor suportar los carrechs del present matrimoni, y en tot cas, lloch, y temps que restitució de dot hage lloch ella, y los seus recobren salva la proprietat de la ditas sua dot, sens empaix ni contradicció alguna de ell, ni dels seus. La qual constitució dotal fa ab cessió, y mandato de tots drets, y accions, constitució de procurador com en cosa propria, y altres clausulas necessarias a coneguda del notari dels presents capituls. E promet y jura corporalment, y solempne la present constitució dotal tenir per ferma, y agradable, y contra aquella no fer, ni venir per alguna causa, o rahó renunciant a qualsevol dret, y lley, que valer, y ajudar li puga largament.
Item: Lo dit D. Joan Pau Calans y Martí fa y firma carte dotal, y de espoli a la dita Da. Theresa Canals y Ametller mujer sua de totas las ditas cosas per ella, a ell en dot constituhidas, y aportadas, de y per las quals lin fa de creix, augment, o donació per noces de la quantitat de trescantas cinquanta lliuras barcelonesas, la qual dot y creix li salva, y assegura, en y sobre tots, y sengles bens, y drets seus, mobles e immobles, haguts y per haver. Y esta dot, y creix promet restituhirli y tormarli sempre y quant restitució de dot, y solució de creix hagen lloch sens dilació, ni escusa alguna ab restitució, y esmena de tots danys, y gastos. E per atendrer, y cumplir las ditas cosas en obliga tots y sengles bens seus mobles, e immobles haguts, y per haver ab totas renunciacions necessarias. E vol, y concent que dita muller sua hage, reba, tinga y possehesca tota la dita sua dot, y creix tot lo temps de la vida sua natural ab marit, y sens marit, ab infant, o infants, y sens aquells sens contradicció alguna de ell, ni dels seus. Lo die emperó del obit de dita Da. Theresa Canals y Ametller hage, y recobre tota la dita sua dot, lo dit emperó creix, o donació per noces torne, y pervinga al infant, o infants del present matrimoni naixedors als quals en cas de exhistencia de aquells ara per las horas los en fa donació puta, perfeta, simpe, e irreocable, ques diu entre vius en ma, y poder del notai dels presents capitols com a publica persona per dits infants naixedors rebent, acceptant, y estipulant, si empero tals infant, o infants no sobreviuran (lo que Deu no vulla) a les hores lo dit creix, augment, o donació per noces torne, y pervingue a dit donador si viurá, y si no viurá a son hereu y successor uiniversal, o aquell haurá volgut, ordenat, o disposat de paraula, en escrits, o en altre qualsevol manera. E promet y jura corporalment, y solempne lo present carta dotal, y de espoli y totas y sengles cosas en ella contengudas tenir per fermas, y agradables, y contra aquellas no fer, ni venir per alguna causa, o rahó. Renunciant a qualsevol lley, o dret que valer, y ajudar li puga. E lo notari dels presents capitols, accepta la present donació com a publica persona per dits infants naixedors estypulants.
Finalment, volen las ditas parts, que dels presents capitols, y de cada un de ells en sian fetas per lo notari avall escrit tantas copias, y trasllats quants, y quantas demanadas en seran per las sobreditas parts, y altres de qui será interes. Y aixi las ditas parts llohant, y aprobant las sobredits pactes, y capitols, y tot lo en ells, y cada un de ells expressats, prometen la una part, a la altre vicitudinariament aquells atendrer, y cumplir baix las mateixas renuncias, obligacions, y clausulas modo, y forma en ells expressat. En testimoni del que los sobredits D. Joan Pau Canals y Martí y Da. Theresa Canals y Ametller otogan la present escriptura en la ciutat de Barcelona als vint y quatre dias del mes de Abril any de la Nativitat del Señor de mil setcents sexanta y set. Essent presents per testimonis lo Rnt. Joseph Vila Pbre. En Barcelona residint y Melcior Sievent Miliner de la vila de Granollers en Barcelona trobat per ditas cosas demanats.
Joan Pau Canals y Martí, Da. Maria Theresa Canals y Ameller, Ab interenció de mi Ignasi Clos y Vilar notari publich real ciutadá de Barcelona, que a ditas cosas he entrevingut com a substitut de Ramon Matheu y Smandia notari publich de número de dita ciutat y dono fe coneixer a dits Señors otorgants quals firmaren de sas proprias mans.