Saga Bacardí
01744
ESCRITURA DE RECLAMACIÓN DE PRESTAMO HECHO POR JUAN AMETLLER Y MESTRE A SU HERMANA MARIA TERESA AMETLLER DE CANALS.


Sia a tots notori, com jo Juan Amatller y Mestre apotecari, ciutadá de Barcelona. Atenent que ab altre acte rebut en poder del notari avall escrit als divuyt de Juliol prop passat firmí apocha a Da. Maria Theresa Canals y Ametller muller de D. Joan Pau Canals Inspector General del cultiu de la Granza y Director General dels tints de España, vuy en la vila y Cort de Madrit residint ma germana, de la quantitat de siscentas lliuras moneda barcelonesa, vonfessant haver rebut aquellas a totas mas voluntats. Y com de ditas siscentas lliuras no hage rebut mes que trescentas lliuras, y dita apocha la firmí baix la esperansa que dita ma germana me satisfaría aquellas, bais la que també renuncihi a favor de la mateixa tots mos drets com en ella es de veure. Per tant, respecte de no haver passat lo termini de trenta días, dins lo qual me es licit oposar la excepció de la non numerata pecunia, oposo dita excepció protestant contra ma germana y sos bens, o contra qui convinta, per la exacció de dita quantitat de valerme de tots los drets. Y accions que me competían antes de firmar dita apocha, cancellant y anullant aquella de manera que nopuga aprofitar mes a dita ma germana ni als seus, ni dañar a mi ni als meus. Dient e intimant a dita Da. Maria Theresa ma germana y demás que dita apocha me la devian pagar. En testimoni del que otorgo la present escriptura en la ciutat de Barcelona als catorce días del mes de Agost del any de la Nativitat del Señor de mil setcents seixanta y set. Y dit Joan Ametller y mestre (al qual jo lo notari infrit dono fe coneixer) ho firmá. Essent presents per testimonis Vicents Sansalvador jove adroguer, y Mariano Colldelram escrivent en Barcelona habitants.
Joan Ameller y Mestre, En poder de mi Ramon Matheu y Smandia notari.