Saga Bacardí
01753
ESCRITURA DE ARREGLOS DE CARPINTERIA EN LA FABRICA CANALS, PAGADO POR JOAN PAU CANALS Y MARTÍ.


Sia a tots noori com jo Magí Enrich fuster, ciutadá de Barcelona. De mon grat y certa sciencia confesso, y en veritat rebonesch al Señor D. Joan Pau Canals y Martí Inspector General dels tints del Regne, y Director General del cultiu de la Granza de present en la vila, y Cort de Madrit, resident encaraque ausent, y lo notari avall escrit com a publica persona per ell present, y estypulant. Que ab lo modo avall escrit me ha donat, y pagat y confesso haver rebut la quantitat de cent seixanta sinch lliuras quatre sous, y deu diners moneda barcelonesa. Que son per differents obras, mans y recaptes de mon ofici de fuster per mi de orde de dit Señor fetas, y posadas desde setse de Febrer, funs a vint y sis Abril tots del any mil setcents seixanta set, en la casa que per la propria habitació de dot Señor feu compondrer ab la descencia corresponia a son estat annexa a las casas de la fabrica, que dit Señor posseheix en la present ciutat y carrer dit del Portal Nou com de ditas obras, mans y recaptes, y jornalsz se han empleat per aquellas llargament consta en un memorial, o compte per mi format, y al notari avall escrit entregat, que es del thenor seguent.=
Compte, o memorial dels jornals y materials de fuster que ha treballat, y fet treballar Magí Enrich fuster per orde, y compte del Sñeor D. Joan Pau Canals y Martí en la casa que per sa habitació ha manat compondrer inmediata a las casas de la fabrica de aquell sita en la present ciutat, y en lo carer del Portal Nou en la qual se han fet las obras seguents.
Primo: En la cotsera se han fet las portas foranas, llinda, y solas, y se ha posat una pessa de melis, dos quadrats, y una biga per reforzarlo embidat.
Item: La escala principal se han fet dos bastiments de finestra.
Item: En lo recibido tres bastiments de portal ab un ab sas solas de biga y ferhi venir las portas.
Item: Lo estrado dos bastiments de portal ab sas solas debiga.
Item: En la recambra de la alcova, y passadis dos bastiments de portals.
Item: En lo gabinete se ha fet un bastiment ab sas portas del balcó.
Item: En lo quarto que dona al passadis del terrat se han fet dos bastiments de finestra, y bastiments, portas, y mainells de armari.
Item: En dit quarto se ha fet lo passadis de las obras nova, y se ha cobert dit passadis, y per ell se han fet tres bastiments de finestra y un bastiment de portal, y grahons de escala.
Item: En la entrada de la fabrica en lo quarto, o magatsem de vendrer se ha fet una porta nova, per modols, y prestatges.
Item: En lo magatsem del cotó se ha posat empedrat nou.
Item: En lo pintadó se han posat dos pessas de metall per una obertura per pendrer claro dit Pintadó, y fer un portal modol, y grahons de escala, y sitial necessaria.
Item: En los quartos sobre dita escala se han fet un bastiment, y una finestra ab sos porticons per la finestra de la part del carrer den Cortinas, y un bastiment y ferhi venir las finestras a la part del terrat xich, comensant a setse de Febrer, fins a vint y sis de Abril tot del any mil setcents seixanta set, y per totas las ditas boras se ha gastat lo seguent.
Primo; Per trenta tres jornals y mitg de mestre a tretse sous quiscun valen............21Ll 15S.
Item: Per setanta sis jornals y mitg de fadri a onse sous quiscun valen..................42Ll 1S.
Item: Per deu jornals de aprenent a vuyt sous quiscun.........................................4Ll.
Item: Per dos dobles de melis a deu lliuras quiscuna..........................................20Ll.
Item: Per una doble de melis val.......................................................................7Ll.
Item: Per un fustet de melis val........................................................................3Ll 16S.
Item: Per una bigueta de melus val...................................................................1Ll 2S.
Item: Per deu pots de melis a setse sous............................................................1Ll 2S.
Item: Per deu pots de de melis a setse sous.........................................................8Ll.
Item: Per vuyt cabirons de melis a setse sous......................................................6Ll 8S.
Item: Per tres quadrats de pi a una lliura sis sous y tres diners..............................3Ll 18S.
Item: Per dos bigas a una lliura disset sous y sis diners........................................3Ll 15S.
Item: Per sinch bigas de pi a una lliura dinou sous, y quatre diners........................9Ll 16S.
Item: Per una biga de pi val.............................................................................2Ll 12S.
Item: Per seixanta cabirons de pi a sis sous y sis diners.......................................19Ll 10S.
Item: Per set cabirons de pi a vuyt sous..............................................................2Ll 16S.
Item: Per sis pots de pi a vuyt sous....................................................................2Ll 8S.
Item: Per catorse llatas serradises de pi a tres sous y quatre diners........................2Ll 6S.
Item: Per sis pots de poll a set sous y sis............................................................2Ll 5S.
Item: Per vuyt pots de fulla a dos sous y sis diners...............................................1Ll.
Item: Per tres pots vuytenas a quatre sous y tres diners.............................................12S.

SUMA,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,165Ll 4S 10D.

Lo modo de la paga de ditas cent seixanta sinch lliuras quatre sous y deu diners barcelonesos es que aquellas confeso haver rebut de dit D. Joan Pau Canals en differentws vegadas realment y de fet a totas mas voluntats de las quans tinch firmats rebús que vull vingan compresas ab la presenta pocha peraque una mateixa quantitat no aparega ser dos fegadas pagada Y aixi renunciant a la excepció de la non numerata pecunia, a la cosa no ser aixi y a la general del dret no sols firmo la presenta pocha sique tanbé afirmo que ditas obras son verdaderas, y molt utils per la concervació , decencia, comoditat, habitació, y major aument, y estimació de dita casa, y que en ellas se ha convertit dita quantitat. En testimoni del que otorgo la present escriptura en la ciutat de Barcelona als sis días del mes de Janer del any de la Nativitat del Señor de mil setcents seixanta y vuyt. Y dit otorgant (al qual jo lo notari infrit dono fe coneixer) ho firmá. Essent presents per testimonis Ignasi Clos y Vilar notari real y Mariano Colldelram escrivent en Barcelona habitants.
Magí Enrich fuster, En poder de mi Ramon Matheu y Smandia notari.