Saga Bacardí
01756
ESCRITURA DE AJUSTE POR DONACIÓN DE LOS PADRES CANALS MARTÍ HACIA SU HIJA MARIA ANTONIA CANALS, DE VICENT.


Sia a tots notori, com jo Maria Antonia Vicens y Canals muller de Manuel Vicent adroguer ciutadá de Barcelona. Fent estas cosas en presencia de voluntat y consentiment de dit mon marit avall consentint y en grat y certa sciencia confesso, y en veritat regonesch a D. Joan Pau Canals y Martí Inspector General del cultin de la Granza y Director General dels tints de est Regne mon germá, encaraque ausent y lo notari avall escrit com a publica persona per ell present y estipulant que ab lo modo avall escrit me ha donat y pagat y confesso haver rebut la quantitat de vuytcentas vuytanta lliuras moneda barcelonesa, que son a cumpliment de dos mil vuyt centas vuytanta lliuras com las dos mil lliuras las hage jo rebudas com consta de dos apochas ne tinch firmadas en poder del notari infrit en los anys mil setcents seixanta set, y mil setcents vuyt, la quantitat --- per los llegats particulars que Esteve Canals y Mariangela Martí mos pares a favor meu feren ab sos respective testaments que otrogaren en poder de Anton Durant y Quatrecasas notari publich de número de Barcelona a saber, dit Esteve lo die vint y nou Juny mil setcents sinquanta sos, y la dita mariangela als quatre Agost mil setcents seixanta tres. Lo modo de la paga de ditas vuytcentas vuytanta lliuras barcelonesas es que aquellas confesso rebrer en dimer comtant realment, y de fet en presencia del notari y testimoni avall escrit, per mans de Ignasi Clos y Vilar notari com procurador general pagant de diners propris de aquell segons ha dit, en testimoni del que no sols firmo la present apocha, si que també per mi, y mos hereus qualsevols que sian fratificant per merament y confremant la renuncia y difinició de dret feta per mi, a favor de dit Esteve Canals mon pare al temps del contracte de mon matrimoni, y tot lo en ella expresada, absolch y difinesch y remeto a dit mon germá tots y qualsevols drets, y pretencions que resultassen a mon favor en virtut dels sobre calendats testaments de dits mos pares, contra los bens de estos, y del altre de ells tant per rahó de dits llegats, com per altre motiu o causa, resteresant emperó de mi y dels meus tots, y qualsevols vincles, fideicomissos, secessions en virtut de dits testaments a tot lo que per la present no entench perjudicarme. La qual absolució y difinició vull sia dectada ab totas clausulas de cessió de dret, y accions constitució de procurador com a cosa propria, ab imposició de silenci, y callament perpetuo, y demes clausulas utils y necesarias, segons estil del notari del present contracte. Prometent, y jurant a Nostre Señor Deu, y a sos Sants quatre Evangelis las sobreditas cosas tenir per fermas, y agradables, y contra aquellas no fer ni venir per algun motiu, o causa, baix obligació de tots mos bens, mobles e immobles, haguts y per haver, ab totas renuncias necesarias. Y present jo dit Manuel Vicent concento a las ditas cosas com a fetas en ma presencia de voluntat, y concentiment meus expressos. En testimoni del que otorgam la present escriptura en la ciutat de Barcelona al primer dia del mes de Janer del any de la Nativitat del Señor de mil setcents setanta. Y dits otorgants (als quals jo lo infrit notari dono fe coneixer9 ho firmaren. Essent presents per testimonis Gislero Manyach Llibreter, y Miquel Marcet Sabater ciutadans de Barcelona
Maria Antonio Vicent i Canals, Manuel Vicent, En poder de mi Ramon Matheu y Smandia notari.