Saga Bacardí
01770
ESCRITURA DE CONVENIO SOBRE LUMINARIA ENTRE VIDAL Y JOAN PAU CANALS Y MARTÍ.


Sia a tots notori. Que D. Joan Pau Canals y Martí ciutadá honrat de Barcelona, Inspector General del Ram de la rubia o granza, Director Geberal del de tint del Regne en Barcelona popular, y Valentí Vidal pages del lloch de Sarriá Bisbat de Barcelona, sobre la concessió de una finestra fahedora en las casas que avall se expressaran, se ha convingut, y pactat los pactes seguents.
Primerament: Dit Valentí Vidal dona facultat, y ple poder a dit D. Joan Pau Canals y als seus de obrir y fer una finestra lluminar de sich palms y un quart de llum, y quatre palms de ample al segon pis de la paret mitjera de la part de tremuntana de las casas que te, y posseheix en dit lloch de Sarriá, que distra sinquanta un palms de la cantonada del carrer de Sarriá, y catorse palms del pis a la finestra, de maneraque del pis de la finestra hi ha de haver catorse palms.
Item: Es pactat, que dit D. Joan Pau Canals deguia cedir, com ab la present cedeix dit Valentí Vidal, y a sos successors la dita paret mitjera, a fi que pugan sens consentiment seu carregar bigas, jasseras, y tot lo demes que sels ogeresquia sempre que ben vist los sia, sens pagar cosa y sempre y quant dit Valentí y los seus voldran axecar sa casa, degan fer al andret de dita finestra una androna, segons lley, y ordinació.
Item: Respecte que en dita paret mitjera hi ha unas Canals construidas ab uns permoros de mahons pera traurer la aygua de la cuyna de dita casa del Señor D. Joan Pau Canals, que las que tiran a la part de lelvant, tenen sexanta palms de llarch, y desguassan al pou del jarcí de dit Señor de Canals, es convingut que sempre que dit Vidal, y los seus vulga axecar dita sa casa, deguia lo Señor D. Joan Pau Canals, y los seus immediatament de haverlo avisat de paraula posar a sas costas ditas Canals a la paret mitjera per lo mateix endret que se trovan. En quant a la part que ocupa la casa de dit Vidal, conduhintlas a la canonada que va al pou del jardí de dit Señor de Canals, a fi que no possia danyar algu a dit Valentí Vidal, y als seus. Y a mes de tot lo referit, y de donar dit Señor de Canals dita paret franca al expressat Valentí Vidal, li dona catorse lliuras, que confessa rebrer ab diner de contant realment y de fet, en presencia del notari y testimonis avall escrits. E las ditas parts llohan, aproban los sobredits pactes y capitols, y l oen quiscun de ells contengut, y prometen la una a la altre, y las dos ad invicem cumplirlos, si li com en ells se conté sens dilació, ni escusa alguna, ab lo acostumat salari de procurador y restitució y esmena de dañs, y gastos baix obligació de llurs bens, y de quiscu de ells assolas mobles, e immobles haguts y per haver, renunciant a qualsevol lley que valer y ajudar los puga. En testimoni del que otorgan la present escriptura (de que deu pendrerse la rahó en lo ofidi de hipothecas de la present ciutat dins los sis días seguents al de la firma, que en altre manera no fará fe per los efectes expressats en la Pragmatica Sanció que a eix fi publicada). En la ciutat de Barcelona als trenta días del mes de Janer any de la Natibitat del Señor de mil setcents setanta y quatre. Essent presents per testimonis Salvador Serrallach mestre de cadas, ciutadá de Barcelona, y Sadurní Susany de la familia del dit Señor Joan Pau Canals.
Joan Pau Canals, Valentí Vidal, En poder del notari avall escrit, que fa fee quels otorgants ho firmaren de s ama, Joan Fontrodona y Roura notari.