Saga Bacardí
01771
ESCRITURA DE PAGO DE CENSO POR MIQUEL, LLIMONA Y VERMELL, HACIA JUAN PABLO CANALS Y MARTÍ, BARON DE VALL-ROJA.


Sie a tots nottori. Com D. Joan Pau de Canals, y de Martí, Baró de la Vall-Roja, Inspector General per Sa Magestat del ram de rubia, o gransa, y Director General del de Tints del Regne domiciliat en Barcelona. De grat y certa siencia firmo apoca a favor dels Señors Ana Maria Miquel y Darrer, viuda de Joseph Miquel y Sales botiguer, Thomas Llimona també botiguer, y Pere Vermell fabricant de indianas, ciutadans de Barcelona, ausents, y lo notari avall escrit per ells present. Ab la qual confesso rebrer la quantitat de quaranta quatre lliuras nou sous, y vuyt diners moneda barcelonesa. Y son a cumpliment de cent lliuras de la mateixa moneda, y estas en paga, y satisfacció del cens de penció semblant quantitat cesa lo die trenta Abril del corrent any, que annualment en semblant dia me fan y prestan con a tenint y posehint tota aquella pessa de terra campa de tinguada quatre mojadas, y una quarta situada en la Parroquia de Sant Martí de Provensals, y en lo lloch dit Cap de Martí prop lo Pont de la Llacuna en virtut de regoneixensa, que d ella los feu, y firmá Llorens Rosiñol sastre de dita ciutat ab acte rebut en poder del notari avall escerit lo die sis de Maig de mil setcents vuytanta tres. A qui fiu y firmi establiment de la referida pessa de terra també ab altre acte rebut en poder del notari avall escrit lo die trenta de Abril de mil setcents vuytanta tres, a la qual pessa de terra se concedí aigua per blanquejar pessas de indiana ab acte de establiment que lo Ilustre Señor Intendent General del present Principat de Cathaluña firmá a D. Esteve Canals mon pare ab intervenció de Vicens Simónes notari public de número de Barcelona y escrivá major de ella lo die onse de Juliol de mil setcents sinquanta sis. Com las restants sinquanta sinch lliuras deu sous, y quatre, que son lo cumpliment de las referidas cent lliuras de las retingan dits Señors Anna Maria Miquel, Thomas Llimona y Pere Vermell a saber sinquanta quatre lliuras tres sous, y quatre per sinch mesos de lloguer, que me havia pagat lo llogater de dita pessa de terra, y la restant una lliura set sous per vint y set pencions han pagat a Sa magestat del temps que posehia dita pessa de terra. Lo modo de la paga de ditas quaranta quatre lliuras nou sous, y vuyt a estat ab diners de comptant, realment y de fet en presencia del notari y testimonis avall escrits per mans de tercera persona. En la ciutat de Barcelona als vint y tres dias del mes de Novembre, any del Naixament del Señor de mil setcents vuytanta quatre. Essent presents per testimonis Ignasi Marfá y Givernau y Joseph Anton Catá escrivents, residints en Barcelona.
Lo Baró de la Vall-Roja, En poder del notari avall escrit, que fa fee coneixer al otorgant, y que ho firmó de sa ma. Joan Fontrodona y Roura.